Site-ul oficial al Municipiului Brad

Acte necesare

Compartiment autoritate tutelară:

CURATELĂ
 • CERERE de instituire şi numire curator
 • DECLARAŢIA curatorului
 • COPII XEROX după actele de stare civilă: – certificat de naştere – buletin de identitate sau carte de identitate – certificat de deces al mamei sau tatălui minorului
 • COPII XEROX după acte de proprietate pentru imobil-extras de carte funciară
 • COPII XEROX după actele de proprietate a maşinii-certificat de înmatriculare
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ că persoana se află internată în spital sau este imobilizată la pat
TUTELA PERSOANEI PUSĂ SUB INTERDICŢIE
 • CERERE instituire tutelă şi numire tutore
 • SENTINŢĂ JUDECĂTOREASCĂă de punere sub interdicţie definitivă şi irevocabilă
 • DECLARAŢIE a tutorelui
 • COPII XEROX după acte de stare civilă

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece:

ACTE NECESARE

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE 2013 – 2014

 • VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 786 LEI – ENERGIE TERMICA (pentru PERSOANE SINGURE – 1082 LEI)
 • VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI – LEMNE
 • VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI – ENERGIE ELECTRICĂ

– Cerere – declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială -Adeverinţă de venit /cupon pensie/ mandat poştal/ extras de cont/ decizie pentru toţi membrii familiei (venituri aferente lunii anterioare depunerii cererii ) -Carte identitate/Buletin Identitate/Carte de identitate provizorie pentru toţi membrii familiei peste vârsta de 14 ani – copie -Certificat de nastere pentru membrii familiei sub vârsta de 14 ani – copie -Permis de Sedere Temporară/Permis de Sedere pe termen lung/Document de identitate pentru cetăţenii străini / apatrizi – copie -Contract apartament / casa – copie -Adeverinta eliberată de Administratia Financiară din care sa rezulte veniturile realizate din alte activitati -Adeverinţă eliberată de Asociaţia de Proprietari din care să rezulte nr. de persoane luate în evidenţă la calculul taxelor comune -Adeverinţă eliberată de Registrul agricol din care sa rezulte terenurile si animalele deţinute în proprietate/folosinţă -Certificat înmatriculare autoturism – copie

Cererea si declaraţia pe proprie răspundere se găseşte la Asociaţia de Proprietari / Primăria municipiului Brad DOSARUL PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI se depune la PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD până la data de 20 NOIEMBRIE 2013, pentru luna in curs. Dosarele depuse dupa aceasta data vor beneficia de ajutor incepand cu luna decembrie.

ATENŢIE! “Declararea unui număr mai mare de membrii de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal” (art.32, O.U.G. 70/2011) Orice modificare a situaţiei prezentate în cerere trebuie adusă la cunoştinţa autorităţilor, ÎN SCRIS şi în termenul de 5 ZILE, în caz contrar urmând a se înceta şi recupera ajutorul primit!

MODEL DE CERERE

Direcția de asistenţă socială

OBȚINEREA STIMULENTULUI DE INSERȚIE
A. PENTRU PERSOANELE CARE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE IN CAZUL IN CARE ACESTEA AU CONTRACTE CIVILE

 • CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 • DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU IN CAZUL IN CARE NU SE POT PREZENTA ACESTE DOCUMENTE- ADEVERINTE DE VENIT ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE
 • COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE-CONFORM CU ORIGINALUL
 • DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 • DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
 • ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:
  – PT. PERSOANELE PLATITE DE CASA DE SANATATE – CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA CU TITLU DE CONCEDIUL DE MATERNITATE,
  – PENTRU PERSOANELE CARE NU AU BENEFICIAT DE PLATA CONCEDIILOR MEDICALE (DEOARECE NU AU INCHEIAT CONTRACT CU EI SI PENTRU PLATA ACESTORA.
 • CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 • CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPILULUI PT CARE SOLICITA DREPTUL
 • CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ANCHETA SOCIALA ACOLO UNDE NU SUN CASATORITI
 • ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
  – DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
  – SENTINTĂ DE DIVORT
  – NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC

B. PENTRU PERSOANELE CARE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE SI AU CONTRACTE DE MUNCA

 • CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 • ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR-(ANEXA 2)- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA
 • DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 • DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA SI SOLICITA SOTUL STIMULENT
 • ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI, CARE LUCREAZA, IN CAZUL IN CARE STIMULENT SOLICITA SOTUL
 • CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 • CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI PT CARE SOLICITA DREPTUL
 • CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ANCHETA ACOLO UNDE NU SUN CASATORITI
 • ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
  – DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
  – SENTINTE DE DIVORT
  – NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII ETC.
ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI LUNARE DE CĂTRE PERSOANA CU DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ
 • copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă în original – de la DGASPC Hunedoara;
 • copii după actele de identitate ale membrilor familiei ;
 • copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei ;
 • copie după certificatul de căsătorie;
 • copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
 • actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
 • copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
 • ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – din cadrul Primăriei Municipiului Brad;
 • cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare – de la Primăria Municipiului Brad.
 • extras de cont pe numele persoanei cu handicap / reprezentantului legal
ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA MESEI LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
 • CERERE TIP
 • ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE CALITATEA DE BENEFICIAR DE AJUTOR SOCIAL
 • COPII DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR FAMILIEI
 • ANCHETĂ SOCIALĂ
OBŢINEREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII
 • cerere tip ( model )
 • declaratia celuilalt parinte ( model )
 • originalul şi copia certificatului de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul;
 • originalul şi copia actului de identitate a reprezentanţilor legali;
 • documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în copie, care pot fi, după caz, următoarele:
  » livretul de familie;
  » hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ;
  » hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  » hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
  » hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului
  pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
  » dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă
  socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de
  protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
  » hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii
  tutelare;
  » actul de deces al unuia dintre părinţi ( după caz );
  » alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale.
 • pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a
  copilului într-un grad de handicap.
 • în situaţia în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului;
 • pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autorităţile române şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române
 • declaraţie tip – pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare
 • extras de cont pe numele solicitantului
OBŢINEREA ALOCAŢIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
 • Cerere şi declaraţie tip privind componenţa familiei şi veniturile realizate întocmită şi semnată de către reprezentantul familiei
 • Copie acte de identitate ( certificat de naştere, carte de identitate, buletin de identitate, ş.a )
 • Copie a actelor care dovedesc starea civilă ( certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat de deces, sentinţă judecătorească de încredinţare minor, hotărâre de plasament, încredinţare în vederea adopţiei, ş.a)
 • Acte doveditoare ale veniturilor familiei :
  – adeverinţă de salarizare ( inclusiv nr. şi val. tichetelor de masă, tichetelor cadou, ş.a. ),
  – cupon de pensie
  – cupon de şomaj,
  – cupon prin care se primeşte alocaţia de întreţinere
  – adeverinţă privind veniturile realizate supuse impozitului pe venit ( de la administraţia financiară  a localităţii de domiciliu- pentru toţi membrii de familie cu vârsta de peste 16 ani
 • Adeverinţă de la oficiul agricol – prim. localităţii de domiciliu/ reşedinţă – pentru toţi membrii majori
 • Adeverinţă privind proprietatea bunurilor mobile şi imobile ( biroul de impozite şi taxe locale – pentru toţi membrii majori ) – precum şi copie a actului de proprietate / închiriere privind locuinţa sau proprietatea unui autoturism
 • Adeverinţă de şcolarizare pentru copiii care frecventează cursurile şcolare – în care să se precizeze că elevul este înscris la şcoală, numărul de absenţe nemotivate, dacă elevul are sau nu în cursul unui semestru – scăzută sub 8 nota la purtare
 • Minorii care nu frecventează cursurile şcolare din motive medicale trebuie să prezinte certificatul de încadrare în grad de handicap şi o dovadă eliberată de către serviciul de evaluare complexă sau secretariatul comisiei pentru protecţia copilului din care să rezulte că respectivul copil nu nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege
 • Alte acte doveditoare după caz

Solicitanţii nu trebuie să depăşească venitul 530 lei/ membru de familie!

OBŢINEREA VENITULUI MINIM GARANTAT
 • Cerere şi declaraţie tip privind componenţa familiei şi veniturile realizate întocmită şi semnată de către reprezentantul familiei
 • Copie acte de identitate ( certificat de naştere, carte de identitate, buletin de identitate, ş.a )
 • Copie a actelor care dovedesc starea civilă ( certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat de deces )
 • Alte acte ( sentinţă judecătorească de încredinţare minor, hotărâre de plasament, încredinţare în vederea adopţiei, ş.a )
 • Adeverinţă privind veniturile realizate supuse impozitului pe venit ( de la Administraţia Financiară a localităţii de domiciliu- pentru toţi membrii de familie cu vârsta de peste 16 ani )
 • Adeverinţă de la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă ( pentru toţi membrii de familie cu vârsta de peste 16 ani cu excepţia elevilor/ studenţilor, persoanelor inapte de muncă, mamelor care au în îngrijire copii cu vârsta sub 7 ani )
 • Adeverinţă privind venitul agricol – pentru toţi membrii majori
 • Adeverinţă de la şcoală -după caz
 • Acte doveditoare ale veniturilor pentru toţi membrii familiei ( adeverinţă de salarizare, cupon alocaţie de întreţinere, cupon şomaj, extras de cont, mandat poştal, ş.a)
 • Adeverinţă privind proprietatea bunurilor mobile şi imobile ( Biroul de impozite şi taxe locale – pentru toţi membrii majori ) – precum şi copie a actului de proprietate / închiriere privind locuinţa
 • Acte doveditoare a stării de sănătate pentru persoanele care sunt inapte de muncă :
  – decizia medicală de la comisia de stabilirea pensiei de invaliditate – aflat în termen de valabilitate
  – certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap valabil
  – adeverinţă de la medicul de familie ( valabilă 7 zile)/ medicul specialist ( 30zile )
 • Alte acte doveditoare după caz.
ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ANGAJARE AL ASISTENTULUI PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
 1. ACTE NECESARE ASISTENTULUI PERSONAL:
 • copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
 • copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
 • copie după certificatul de căsătorie ( unde este cazul );
 • copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
 • copie sentinţă divorţ ( unde este cazul );
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie în care să fie precizat explicit că solicitantul este ,, apt pentru angajare ” ;
 • cazier judiciar;
 • curriculum vitae;
 • declaraţie notarială;
 • copie după diploma de studii;
 • adeverinţă de la administraţia financiară;
 • carnetul de muncă ( în situaţia în care persoana solicitantă beneficiază de acesta), adeverinţe din care să rezulte vechimea de la locurile de muncă ulterioare sau adeverinţă şomaj- după caz ;
 • ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – Primăria Municipiului Brad;
 • cerere de angajare;
 • repartiţie de la AJOFM – filiala Brad (pentru persoanele care solicită angajarea, altele decât cele care beneficiază de pensie);
 • dosarul medical, care se obţine de la Primăria Municipiului Brad.
 • extras de cont
 1. ACTE NECESARE PERSOANEI CU DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ:
 • copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
 • copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
 • copie după certificatul de căsătorie ; ( unde este cazul );
 • copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
 • copie sentinţă divorţ ( unde este cazul ) ;
 • copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă în original – de la DGASPC Hunedoara;
 • acte medicale recente din care să rezulte diagnosticul ;
 • copie după decizia de pensie şi cupon de pensie (unde este cazul).
ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 2 (3) ANI
A. PETRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA , SUNT ELEVE SAU STUDENTE DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA:

 • CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 • ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA
 • ADEVERINTA ELIBERATA DE AJOFM – PENTRU PERSOANELE AFLATE IN SOMAJ
 • ADEVERINTA TIP IN CAZUL PERSOANELOR CERE SUNT ELEVE, STUDENTE
 • DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 • DECLARATIA TIP CU LAUZIA IN CAZUL IN CARE MAMA ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA – în care mentioneaza ,, sunt casnică si nu am incheiat contract cu casa de sanatate pentru plata concediului de maternitate “
 • ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI CU PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE, (DACA LUCREAZA) IN CAZUL IN CARE ICC SOLICITA SOTUL
 • CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 • COPIE DUPA CEREREA CATRE ANGAJATOR PENTRU ACORDARECONCEDIULUI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ( ÎNREGISTRATĂ, APROBATĂ DE CĂTRE ANGAJATOR, SEMNATĂ ÎN ORIGINAL ŞI CONFORMITATĂ CU ORIGINALUL)
 • DECIZIE DE SUSPENDARE CONTRACT DE MUNCĂ/ COPIE CONFORMITATĂ CU ORIGINALUL
 • CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI PENTRU CARE SOLICITA DREPTUL
 • CERTIFICAT DE CASATORIE
 • ANCHETA SOCIALĂ DACA COPILUL ESTE RECUNOSCUT SI PARINTII NU SUNT CASATORITI, EFECTUATA DE AUTORITATEA TUTELARA
 • ALTE DOCUMENTE DACĂ ESTE CAZUL
  – DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
  – SENTINTE DE DIVORT
  – NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC

B. PETRU PERSOANELE CARE AU VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE-ACTIVITATI AGRICOLE – DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA:

 • CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 • DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU IN CAZUL IN CARE NU SE POT PREZENTA ACESTE DOCUMENTE- ADEVERINTE DE VENIT ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE-
 • COPIE DUPA CONTRACTUL CIVIL (SAU ALTFEL DE CONTRACTE)
 • DECLARATIA TIP A TITULARULUI CU VENITURILE REALIZATE SI OBLIGATIVITATEA DE A PREZENTA IN ANUL URMATOR DECIZIA DE IMPUNERE ANUALA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE ADMINISTRATIA FINANCIARA, PENTRU ANUL ANTERIOR (VEZI MODELUL TRIMIS- declaratie venituri independente)
 • ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR DIN CARE SA REZULTE: FELUL CONTRACTULUI, NR. SI DATA LUI, PERIOADA LUCRATA, DATA INCETARII/SUSPENDARII/REZILIERII SI CAT LA % E RETINEREA LA SURSA -CONFORME CU ORIGINALUL SI COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE- CONFORME CU ORIGINALUL
 • IN FUNCTIE DE ACTIVITATEA INDEPENDENTA PE CARE O ARE -DOCUMENT DIN CARE REZULTA SUSPENDAREA ACTIVITATILOR INDEPENDENTE SAU AGRICOLE (FORMULAR 070 , CERERE VIZATA DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA CU NR DE INREGISTRARE, SAU INCETARE DE LA REGISTRUL COMERTULUI SAU DECIZIE ELIBERATA DE ANGAJATOR- DE UNDE POATE ADUCE IN FUNCTIE DE CE ARE PFA-II- AVOCATI- ETC.);
 • DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 • DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
 • ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:
  – PT. PERSOANELE PLATITE DE CASA DE SANATATE – CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA CU TITLU DE CONCEDIUL DE MATERNITATE,
  – PENTRU PERSOANELE CARE NU AU BENEFICIAT DE PLATA CONCEDIILOR MEDICALE (DEOARECE NU AU INCHEIAT CONTRACT CU EI PENTRU PLATA ACESTORA).
 • CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 • CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ANCHETA ACOLO UNDE NU SUN CASATORITI
 • CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPILULUI PT CARE SOLICITA DREPTUL
 • DOSAR PLIC
 • ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
  – DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
  – SENTINTE DE DIVORT
  – NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC

ATENTIE!

 • Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, nr. de telefon al angajatorului, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia şi să poarte ştampila societăţii daca are. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Adeverinta sa fie completata exact cu datele solicitate.
  SEMNATURA SA FIE IN ORIGINAL.
 • Data adeverintei eliberata de angajator sa fie anterioara depunerii dosarului la primarie
 • In adeverinta se trece: cele 42 de zile din concediu de lauzie se implinesc la data de… care se calculeaza incepind cu ziua urmatoare nasterii copilului de exemplu: copil nascut in 03.09.2017 a 42-a zi este 15.10.2017.
 • Documentele din dosar (acte de stare civila precum si alte documente care sunt in copie) trebuie sa fie conforme cu originalul- scris citet conform cu originalul, numele si prenumele celui care certifica pentru conformitate cu originalul , semnatura lui si stampila primariei.
 • Cererea declaratie pe propria raspundere a titularului si a celuilalt parinte trebuie completata corect, complet si fara a avea modificari si stersaturi.
 • Data inregistrarii cererii declaratie pe propria raspundere sa corespunda cu data cereririi persoanei care solicita dreptul.
 • Ancheta sociala prevazuta in Hotarirea 1291/2012, ,, În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.”, si este necesara in toate dosarele de indemnizatie sau stimulent in care parintii copilului nu sunt casatoriti.
 • Pe verso adv. se vor complete zile lucratoare (inclusiv concediu medical), mai putin somajul care plateste pe zile calendaristice.
 • Copie dupa cererea catre angajator pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului ( înregistrată, aprobată de către angajator, semnată în original şi conformitată cu originalul)
 • Decizie de suspendare contract de muncă
 • ATENTIE la persoanele care trec dintr-un copil in altul.
  Daca doreste sa primeasca indemnizatie pentru primul copil pina la 2 ani (in cazul in care celalalt parinte indeplineste si el conditiile de acordare) parintele care NU se afla in icc trebuie sa depuna la AJPIS cerere din care sa rezulte ca nu doreste sa beneficieze de luna celuilalt parinte e inainte de a implinii primul copil 2 ani. Parintele care se afla in icc trebuie sa depuna in dosar o cerere de mina in care sa solicite sa-i acordam icc la primul copil pina la 2 ani si sa-i reducem icc sau stimulentul la al 2-lea copil cu 2 luni (vezi modelul de declaratie trimis- model cerere 2 luni). In cazul in care una din aceste conditii nu este indeplinita indemnizatia la primul copil se reduce cu o luna -la fel si suplimentul- si la al 2- lea copil tot cu o luna.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ
 • CERERE ȘI DECLARAȚIE TIP ( se primește de la primărie)
 • COPII ACTE IDENTITATE PENTRU MAMĂ/ TATĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ AMBII PĂRINȚI AU DOMICILIUL/ REȘEDINȚA ÎN BRAD ( în cazul reședinței se va prezenta dovada că nu beneficiază de tichete de la primăria localității de domiciliu)
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL ( pentru copilul pentru care se solicită dreptul)
 • COPIE LIVRET DE FAMILIE ( eliberat de Serviciul de stare civilă de la primăria localității de domiciliu )
 • ADEVERINȚĂ DE VENIT DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ – AMBII PĂRINȚI
 • ADEVERINȚE DE VENIT DE LA LOCUL DE MUNCĂ ( venit net, nr. și valoarea bonurilor în ultima lună de plată ), ACT DOVEDITOR DE PRIMIRE A PENSIEI DE ÎNTREȚINERE, CUPOANE DE PENSIE, CUPOANE DE ȘOMAJ/ MANDAT POȘTAL, ADEVERINȚĂ CARE ATESTĂ CALITATEA DE BENEFICIAR DE VMG SAU ASF- după caz
 • ADEVERINȚĂ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ
 • ALTE ACTE DOVEDITOARE DUPĂ CAZ ( Ex. : sentință divorț, sentință încredințare minor, dovadă plasament familial, … )

Atenție!
Dosarul se depune la Primăria Municipiului Brad, cam. 6- Serviciul Public de Asistență Socială ( pentru solicitanții cu domiciliul/ reședința în municipiul Brad.
Sunt eligibili copiii care au fost înscriși la grădiniță cu condiția ca aceștia să frecventeze regulat ( zilnic ) cursurile grădiniței. (Se admit absențe motivate dar nu mai mult de 50% din zilele de grădiniță din luna respectivă ! )
Venitul net pe membru de familie trebuie să nu depășească 284 lei/ lună
Relații suplimentare se pot primi la tel . 0254612666/ sau 0254612665

OBŢINEREA BILETELOR DE TRANSPORT URBAN PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV ŞI ACCENTUAT ÎNSOŢITORII ACESTORA ÎN PREZENŢA PERSOANELOR CU HANDICAP
 • CERERE TIP
 • COPII DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI ( Carte de identitate/ Buletin, Certificat naştere )
 • COPIE DUPA LEGITIMATIA VIZATĂ DE CĂTRE DGASPC PENTRU ANUL IN CURS
 • COPIE CERTIFICAT HANDICAP VALABIL
 • ANCHETĂ SOCIALĂ

Precizare:

Biletele de transport sunt valabile pentru rutele: Brad – Valea Brad, Brad – Mesteacăn, Brad – Ţărăţel şi Brad – Ruda Brad


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original.

Prin Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, începând cu data 1 februarie 2017 nu se mai percepe taxă extrajudiciară de timbru.

TERMEN ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE

Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile până la data expirării actului de identitate.

Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

Începând cu data de 10.08.2023, termenul de eliberare pentru CARTEA DE IDENTITATE, în cazurile pentru care nu sunt necesare verificări suplimentare, este de 30 de zile calendaristice.

Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, până la înmânarea noii cărți de identitate, va fi pus în legalitate cu o carte de identitate provizorie pentru motivul “Alte cazuri”, al cărui termen de valabilitate este de 45 de zile.

Nu sunt considerate situații deosebite următoarele motive:

– schimbarea domiciliului;

– cazul în care în R.N.E.P. există mențiunea «încetat valabilitate domiciliu»;

– schimbarea denumirii sau rangului localităților și străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înființarea localităților sau străzilor;

– preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate aflate în termen de valabilitate.

NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea actului în regim de urgenţă.


Notificarea imobilului în cartea funciară ca locuință a familiei

 • Dispozițiile art. 321 alin (1) din noul Cod civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că  aceasta este „locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii.
 • În context, reține atenția și faptul că, potrivit prevederilor alin (2) al art. 321: Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.
 • Art. 322 alin. (1) din același act normativ stabilește că Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia”.
 • În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus menționăm faptul că:
 • GĂZDUITORUL are obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că IMOBILUL A FOST NOTIFICAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ  CA  LOCUINȚĂ A FAMILIEI.
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PENTRU PERSOANELE CARE ÎMPLINESC 14 ANI
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal,  document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

 La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi­tate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, ori după caz, a celui consular care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PRESCHIMBAREA BULETINULUI DE IDENTITATE
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • buletinul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate. 

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate, în cazul deteriorării;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere sau paşaport pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII (CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE)
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de cetăţenie română; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;
 • certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin;
 • documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, după caz;
 • dovada achitării contravalorii actului de identitate.

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordinate.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE
PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii.
ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face    dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.
DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REŞEDINŢĂ SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol;

e) extrasul de carte funciară, obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Persoanelor internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de servicii publice cu cazare sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau a centrului respectiv. În acest caz, dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau serviciului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situaţiile în care aceste instituţii se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice.


Stare civilă

ADOPŢIE
 • Sentinţa judecătoreasca de încuviinţare a adopţiei, definitiva si irevocabila, conformă cu originalul care trebuie sa conţină toate datele necesare înregistrării naşterii (numele, prenumele copilului, data si locul naşterii copilului, sexul, numele de familie si prenumele părinţilor, data si locul naşterii părinţilor,C.N.P., precum si domiciliul acestora );
 • Actul de identitate (sau paşaport după caz) a celui care adoptă;
 • Certificatul de naştere a celui adoptat

În cazul în care este o adopţie internaţionala, pe lângă actele solicitate mai sus, daca înregistrarea adopţiei nu se efectuează de către adoptatori, persoana
care îi reprezintă va avea asupra sa o procura specială, autentificată de către
un notar public din care să reiasă ca este mandatată pentru înregistrarea
adopţiei si ridicarea noului certificat de naştere.

 • Anularea sau desfacerea adopţiei dispuse prin hotărâre judecătoreasca, definitivă si irevocabilă se înscrie prin menţiune.
ELIBERAREA LA CERERE A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ
COMPETENŢA:

Primăria localităţii în care domiciliază solicitantul, primăria care deţine registrele cu actele de stare civilă ale solicitantului.

(Pierderea,dispariţia sau distrugerea certificatului de stare civilă constituie contravenţie de la regimul actelor de stare civila, daca nu sunt săvârşite in astfel de condiţii încât potrivit legii penale sunt considerate infracţiuni, sancţiunea fiind amenda de până la 200 lei)

 • certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului, sau persoanei mandatate pe baza unei procuri notariale speciale;
 • pentru minori, care nu au acte de identitate precum si pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal (pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 14 -18 ani şi cu act de identitate, certificatul de naştere se eliberează titularului, dar asistat de părinte sau reprezentantul legal);
 • certificatul de căsătorie se poate elibera unui dintre soţi sau la cerere ambilor soţi;
 • certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite (beneficiarii unui testament, contract de întreţinere, renta viajera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior)

Actele necesare pentru eliberarea duplicatelor

 • cerere tip;
 • actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinţa de identitate
  provizorie pentru cetăţenii români cu domiciliul in ţară, cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumaţi mai întâi sa solicite eliberare actului de identitate, paşaportul-pentru cetăţenii români cu domiciliul in străinătate sau cetăţenilor străini ale căror acte de stare civila sunt înregistrate in tara; cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumaţi mai întâi sa solicite eliberarea actului de identitate.

NOTA! Pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila constituie contravenţie de la regimul actelor de stare civila, daca nu sunt săvârşite in astfel de condiţii încât potrivit legii penale sunt considerate infracţiuni, sancţiunea fiind amenda de până la 200 lei.

ÎNREGISTAREA ACTELOR ÎNCHEIATE ÎN STRĂINĂTATE
CERERE DE TRANSCRIERE

 • actele de stare civila ale cetăţenilor romani întocmite in străinătate, la autorităţile locale competente se transcriu obligatoriu in registrele de stare civila romane in termen de 6 luni de la întoarcerea in tara sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civila;
 • cetăţenii romani cu domiciliul in străinătate pot cere transcrierea, in direct sau prin împuternicit, cu procura speciala, autentificata in tara de notar public iar in străinătate de oficiul consular din statul de reşedinţa sau de un notar public din străinătate şi apostilată. In acest caz cererea se depune la primăria localităţii unde au avut ultimul domiciliu iar dacă nu au avut vreodată domiciliul in România, la Primăria sectorului I al municipiului Bucureşti unde se va efectua transcrierea certificatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale României, a certificatelor de stare civila eliberate de autorităţile străine, care îi priveşte, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost făcuta în prealabil la autoritatea statului în care aceştia se află; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motivează.

Actele necesare transcrierilor sunt :

 • Actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinţa de identitate
  provizorie ) pentru cetăţenii români cu domiciliul in tara si paşaportul pentru
  cetăţenii romani cu domiciliul in străinătate;
 • Cererea de transcriere;
 • Certificatul ori extrasul de stare civila in original şi apostilat;
 • O xerocopie legalizată a certificatului sau extrasului;
 • Traducerea in limba română autentificată de un notar public sau de oficiul consular român
 • Documente justificative pentru completarea unor rubrici (exemplu: declaraţie notarială cu privire la unele date de stare civila, cum ar fi locul si data naşterii, numele după căsătorie, daca nu este prevăzut expres în actul care se cere a fi transcris)
 • declaraţie pe propria răspundere că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de stare civilă

NOTA! Neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civila de la locul de domiciliu pentru transcriere in registrele de stare civila române, in termen de 6 luni constituie contravenţii la regimul actelor de stare civila.

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (în funcţie de caz)

COMPETENŢA: Primăria localităţii în care unul dintre viitorii soţi domiciliază sau are reşedinţa

Înregistrarea se face în baza declaraţiei de căsătorie date în scris în faţa delegatului de stare civilă (în care trebuie să precizeze:- dorinţa viitorilor soţi de a se căsători, faptul că cei care vor să se căsătorească au luat cunoştinţă reciproc de stare sănătăţii lor şi de condiţiile prevăzute în Codul familiei art. 4 – 10 şi 27 , numele de familie pe care îl vor purta viitorii soţi în timpul căsătoriei)

 1. ACTELE DE IDENTITATE (SAU PAŞAPOARTELE pentru cetăţenii străini şi pentru cetăţenii romani care domiciliază in străinătate) în original si copie xerox, valabile atât la depunerea actelor cât si la data oficierii căsătoriei (cel puţin unul dintre solicitanţi sa aibă domiciliul sau reşedinţa in munic. Brad) .
 2. CERTIFICATELE DE NASTERE (în original si copie xerox pe ambele feţe, nelegalizată )
 3. CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPTIALE (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana în cauză se poate căsători);

Pentru cetăţeni străini: paşaport, certificat de naştere în original apostilat, xerocopie legalizată, traducere autentificată în România, certificat de cutumă, certificat prenupţial (analizele medicale făcute în România), sentinţa de divorţ în original, definitivă, apostilată şi traducere autentificată în România, în cazul când din sentinţa de divorţ nu rezultă ce nume vor purta soţii este necesară o declaraţie pe propria răspundere din partea soţilor, din care să rezulte numele pe care aceştia doresc să-l poarte în urma divorţului tradusă în România), xerocopie de pe un act valabil privind domiciliul cetăţeanului străin, translator autorizat în cazul în care cetăţeanul străin nu cunoaşte limba română.

IN CAZ DE DECES: actul care atesta faptul ca a încetat căsătoria anterioara prin decesul soţului, in original cu apostilă, copie si traducere legalizata.

In cazul in care ambii soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni romani cu domiciliul in străinătate va fi necesar sa se facă dovada şederii in municipiul Brad in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii căsătoriei.

 • este obligatorie prezenta fizică a ambilor soţi la depunerea actelor
 • căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprindă după expirarea termenului de 10 zile , căsătoria se poate încheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale.

PENTRU CEI CARE NU SUNT LA PRIMA CASATORIE:

 • Pe lângă actele menţionate mai sus , in funcţie de situaţie , in cazul în care căsătoria anterioara a fost desfăcută prin divorţ sau decesul unuia dintre soţi, solicitanţii mai au nevoie de următoarele acte :

În caz de DIVORŢ :

 • SENTINTA DE DIVORT- rămasă definitivă

În cazul unei casatori încheiate în România si divorţul s-a pronunţat de către o instanţă de judecata din alta tara, sentinţa/hotărârea de divorţ trebuie recunoscuta pe teritoriul României;

În caz de DECES :

 • certificatul de deces al celui decedat , in original si copie (legalizată).

În cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si aceştia sunt in îngrijirea soţului/soţiei care se recasatoreste ,se vor prezenta certificatele de naştere in original si copie (nelegalizata).

 • la data încheierii casatoriei, conform legislaţiei in vigoare viitorii soţi vor fi însoţiţi de doi martori , cu buletinele de identitate valabile.

Ora si data oficierii se stabileşte de către ofiţerul de stare civila, in funcţie de dorinţele dvs. si de posibilităţile conferite de programul serviciului.

ATENTIE! NU SE OFICIAZA CASATORIA PE BAZA UNUI ACT DE IDENTITATE EXPIRAT SAU DACA NU SE ASIGURA PREZENTA A DOI MARTORI CU ACTE DE IDENTITATE VALABILE

ÎNREGISTRAREA DECESULUI (în funcţie de caz)

COMPETENŢA: Primăria localităţii pe raza căreia s-a produs decesul

TERMENE ŞI ACTE NECESARE:

 •  Declaraţia de deces se face verbal in termen de 3 zile de la data încetării din viata a persoanei, de către persoanele prevăzute prin lege. In acest termen sunt cuprinse atât ziua decesului cat si ziua declarării acestuia;
 • Daca decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum si in cazul găsirii unui cadavru, declararea se va face in termen de 48 de ore din momentul decesului sau găsirii cadavrului;

ODATĂ CU DECLARAREA DECESULUI DECLARANTUL VA DEPUNE URMĂTOARELE ACTE:

 • certificatul medical constatator al decesului întocmit si semnat de către medicul sau cadrul medical sanitar care a făcut constatarea, în care trebuia consemnată cauza decesului, fără prescurtări;
 • actul de identitate al celui decedat, după caz – certificatul de naştere al persoanei decedate, al soţului rămas în viaţă şi certificatul de căsătorie, (paşaportul, carnetul de identitate sau legitimaţia provizorie pentru cetăţenii străini);
 • livretul militar pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;

În cazul în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute va declara în scris pe propria răspundere motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului.

După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civila eliberează adeverinţa de înhumare sau incinerare a cadavrului;

 • Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român, al cărui deces a survenit in străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de primăria in cărei raza administrativ-teritoriala urmează sa se facă înhumarea sau incinerarea;
 • Dacă decesul cetăţeanului roman s-a înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al României, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces întocmit de una din aceste autorităţi;
 • Dacă decesul nu a fost înregistrat, sau nu a fost eliberat certificat de deces, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului;

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administraţiei publice locale de la:

 • locul de naştere al celui declarat mort
 • domiciliul celui declarat mort, în cazul in care actul de naştere a fost întocmit de autorităţile locale din străinătate;
 • domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătoreasca a morţii in situaţia in care in locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.
ÎNREGISTRAREA NAŞTERII (în funcţie de caz)

COMPETENŢA: Primăria localităţii în care a avut loc naşterea

TERMENE:

15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă

3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort

24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu, dar care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile

Înregistrarea naşterii copilului se face pe baza unei declaraţii verbale şi a următoarelor documente:

 1. a) certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte număr de înregistrare, data certa, sigiliul unităţii sanitare semnătura si parafa medicului;
 2. b) certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă
 3. c) actele de identitate, certificatele de naştere şi certificatul de căsătorie al părinţilor dacă sunt căsătoriţi
 4. d) certificatele de naştere şi actele de identitate ale părinţilor dacă nu sunt căsătoriţi
 5. e) declaraţia de recunoaştere, semnată de ambii părinţi, în cazul în care copilul este rezultatul concubinajului dintre mamă şi tată(declaraţia se dă în faţa delegatului de stare civilă şi din ea trebuie să rezulte numele de familie şi prenumele pe care le va purta copilul)
 6. f) Daca naşterea copilului s-a produs in străinătate si întocmirea actului nu a fost făcuta la misiunea diplomatica sau oficiul consular de carieră al României ori la autoritatea tutelară locală din străinătate, întocmirea actului de naştere se face în tara la autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul părinţilor (prin transcriere), după ce INEP verifica prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe daca naşterea nu a fost înregistrată in străinătate.

Înregistrarea tardivă a naşterii

COMPETENŢA: Primăria localităţii în care a avut loc naşterea

CONDIŢII ŞI PROCEDURĂ:

 1. A) În situaţia în care cel născut nu a împlinit vârsta de un an – în această situaţie înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului localităţii în care s-a produs naşterea, pe baza cererii făcută de părintele copilului din care să rezulte motivele întârzierii declarării naşterii)anexând eventual acte justificative)

ACTE NECESARE:

 1. a) certificatul medical constatator al naşterii,
 2. b) actul de identitate al mamei(şi cel al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă
 3. c) actele de identitate, certificatele de naştere şi certificatul de căsătorie al părinţilor dacă sunt căsătoriţi sau după caz(certificatele de naştere şi actele de identitate ale părinţilor dacă nu sunt căsătoriţi)
 4. d) declaraţia de recunoaştere semnată de ambii părinţi, în cazul în care copilul este rezultatul concubinajului dintre mamă şi tată(declaraţia se dă în faţa delegatului de stare civilă şi din ea trebuie să rezulte numele de familie şi prenumele pe care le va purta copilul)

În situaţia în care cel născut a împlinit vârsta de un an de când s-a produs naşterea – în această situaţie înregistrarea naşterii se face numai în baza unei sentinţe judecătoreşti rămase definitive

ÎNSCRIEREA MENŢIUNII DE DIVORŢ PRONUNŢAT ÎN STRĂINĂTATE

Condiţie: actul de stare civila sa se afle în arhiva Serviciului de stare civila;

Acte necesare:

 • Cerere;
 • Actul de divorţ (din străinătate) în original si xerocopie legalizată;
 • Traducere autentificată în limba română în original.
 • In situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii pe proprie răspundere din partea soţilor, din care sa rezulte numele pe care aceştia doresc sa-l poarteîn urma divorţului.
 • Copia certificatelor de stare civila (naştere/căsătorie) ;
 • Procura specială ;

Nota:
PROCURA poate fi dată la un notar din străinătate, caz în care procura trebuie sa conţină: Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau daca ţara nu este membra a Convenţiei de la Haga, Supralegalizarea semnăturii de către oficiul consular român din tara respectiva.
PROCURA poate fi întocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din tara în care mandantele îşi are domiciliul, reşedinţa, ori se afla temporar.

PROCURA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • Numele, prenumele si domiciliul mandantelui;
 • Numele, prenumele si domiciliul mandatarului;
 • OBIECTUL MANDATULUI, care trebuie să fie special (persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi atât în vederea depunerii documentelor, pentru înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de căsătorie si/sau de naştere).
 • modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor de divorţ pronunţate în străinătate şi ale căror efecte au fost recunoscute pe teritoriul României, conform prevederilor Legii nr.105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. Se precizează că sentinţele astfel recunoscute vor fi înscrise în registrele de stare civilă române fără avizul Inspectoratul Naţional pentru evidenţa Populaţiei.
LIVRETUL DE FAMILIE

Livretul de familie se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei sau la cerere.

Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie si se face de către serviciul de stare civila la cererea reprezentantului familiei pentru orice situaţie apăruta ulterior emiterii documentului care se refera la naşterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui.

Acte necesare

 • acte de identitate, în original şi xerocopie
 • certificate de naştere, în original şi xerocopie
 • certificatul de căsătorie, în original şi xerocopie
 • hotărârea de plasament, în original şi xerocopie, sentinţă de divorţ, după caz, xerocopie
RECTIFICAREA, COMPLETAREA ŞI ANULAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Pentru rectificarea, anularea actelor de stare civila ori a menţiunilor înscrise pe ele sunt necesare următoarele acte ;

 • cerere tip;
 • sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă prin care s-a dispus rectificarea,completarea, anularea actelor de stare civila ori a menţiunilor înscrise pe ele;
 • certificatul original pentru actul în care a intervenit modificarea;

Soluţia cererii de anulare, modificare, rectificare sau completare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe ele, făcută de un cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul in străinătate, este de competenta Judecătoriei sectorului 1 a municipiului Bucureşti.

– orice document al unei persoane este eliberat în baza actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, dup caz) astfel că, ar fi contrar prevederilor legale să se rectifice actele de stare civilă în baza actelor de identitate

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

COMPETENŢA:

Primăria în care domiciliază solicitantul sau care are în păstrare actele de stare civilă în cauză

Consiliul Judeţean

Pentru a declanşa procedura de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativa , cererea de schimbare a numelui se publica, în extras, în Monitorul oficial al României, partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului;

CEREREA DE SCHIMBARE A NUMELUI TREBUIE SA FIE MOTIVATĂ ŞI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE ACTE :

 •  Cerere tip )completată de solicitant şi să fie bine motivată);
 • Un exemplar din Monitorul Oficial in care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
 • Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale celui care solicită schimbarea numelui/prenumelui;
 • Consimţământul celuilalt soţ, dat în forma autentică, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat in timpul căsătoriei
 • Cazier fiscal şi judiciar
 • Copia deciziei de aprobare a autorităţii tutelare în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului;

Alte acte considerate necesare pentru motivarea cererii:
1. acte de studii, livret militar, carte de muncă pentru cei care şi-au însuşit numele solicitat în exercitarea profesiei, dar care nu concordă cu numele prevăzut in actele de stare civila;
2. sentinţa de adopţie pentru petenţii care au adoptat copii minori si doresc ca aceasta să poarte un alt prenume;
3. sentinţa de divorţ pentru cazurile în care solicită schimbarea numelui
de familie prevăzut a se purta după divorţ (numele purtat anterior căsătoriei sau numele de căsătorie stabilit in sentinţa );
4. sentinţa de desfacere sau anulare a adopţiei, pentru cei care au fost
adoptaţi, s-au căsătorit şi ulterior a intervenit desfacerea adopţiei iar prin căsătorie au luat numele celuilalt soţ.

STABILIREA ŞI CONTESTAREA PATERNITĂŢII

STABILIREA FILIAŢIEI (PATERNITĂŢII)
– recunoaşterea unui copil in afara căsătoriei, după înregistrarea naşterii, se face prin declaraţie scrisa a tatălui, data in fata ofiţerului de stare civila prin înscris autentic sau testament sau prin hotărâre judecătoreasca definitiva si irevocabila. Actele necesare sunt :

 • cerere tip;
 • sentinţa civila definitiva si irevocabila prin care s-a stabilit filiaţia fata de cel de al doilea părinte
 • înscrisul autentic (declaraţia notarială) testamentul
 • certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;

ÎNCUVIINŢAREA PURTĂRII NUMELUI.
Actele necesare pentru aceasta sunt :

 • Cerere tip;
 • Sentinţa civila definitiva si irevocabilă prin care s-a încuviinţat purtarea numelui
  părintelui fata de care s-a stabilit filiaţia;
 • Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;

CONTESTAREA  RECUNOASTERII  FILIAŢIEI (PATERNITĂŢII)
Actele necesare pentru aceasta sunt :

 •  Cerere tip;
 • Sentinţa definitiva si irevocabila prin care s-a contestat recunoaşterea
  paternităţii;
 •  Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;

Compartiment agricol și cadastru:

ÎNREGISTRARE/MODIFICARE DATE ÎN REGISTRUL AGRICOL
 • Acte de proprietate care pot fi următoarele:
  • Contract de Vânzare-Cumpărare
  • Contract de Donație
  • Contract de Întreținere
  • Certificat de Moștenitor
  • Act de Dezmembrare
  • Act de Partaj
  • Act de Schimb imobiliar
  • Extras de Carte Funciară, la zi
  • Titlu de Proprietate
  • Sentință Civilă definitivă și irevocabilă
  • Declarație pe propria răspundere, dată în fața Notarului Public sau a Secretarului General al Instituției (unde nu există acte de proprietate)
 • Copie act de identitate B.I./C.I./pașaport
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016
OCOLUL SILVIC - INVENTARIERE/MARCARE ARBORI
 • CERERE TIP Ocolul Silvic completată
 • CERERE pentru eliberarea unei adeverințe necesară la OCOLUL SILVIC
 • Copia actului de proprietate:
  • Contract de Vânzare-Cumpărare
  • Titlu de Proprietate
  • Altele.
VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN - PERSOANE FIZICE
 • Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului _ ANEXA 1A, însoțită de următoarele documente:
 • fotocopia actului de identitate a vânzătorului sau copia pașaportului pentru vânzătorul cu domiciliul în străinătate;
 • o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie,
 • sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
 • extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
 • certificatul de atestare fiscală emis de către Primărie;
 • alte documente doveditoare, după caz.
 • Oferta de vânzare teren _ ANEXA 1B
VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN - PERSOANE JURIDICE
 • Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului _ ANEXA 1A, însoțită de următoarele documente:
 • fotocopia actului de identitate a vânzătorului sau copia pașaportului pentru vânzătorul cu domiciliul în străinătate;
 • o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
 • extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică
 • în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
 • hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică
 • certificatul de atestare fiscală emis de către Primărie;
 • alte documente doveditoare, după caz.
 • Oferta de vânzare teren _ ANEXA 1B

1 thought on “Acte necesare

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support