Site-ul oficial al Municipiului Brad

Acte necesare

Compartiment autoritate tutelară:

CURATELĂ
 • CERERE de instituire şi numire curator
 • DECLARAŢIA curatorului
 • COPII XEROX după actele de stare civilă: – certificat de naştere – buletin de identitate sau carte de identitate – certificat de deces al mamei sau tatălui minorului
 • COPII XEROX după acte de proprietate pentru imobil-extras de carte funciară
 • COPII XEROX după actele de proprietate a maşinii-certificat de înmatriculare
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ că persoana se află internată în spital sau este imobilizată la pat
TUTELA PERSOANEI PUSĂ SUB INTERDICŢIE
 • CERERE instituire tutelă şi numire tutore
 • SENTINŢĂ JUDECĂTOREASCĂă de punere sub interdicţie definitivă şi irevocabilă
 • DECLARAŢIE a tutorelui
 • COPII XEROX după acte de stare civilă

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece:

ACTE NECESARE

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE 2013 – 2014

 • VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 786 LEI – ENERGIE TERMICA (pentru PERSOANE SINGURE – 1082 LEI)
 • VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI – LEMNE
 • VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI – ENERGIE ELECTRICĂ

– Cerere – declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială -Adeverinţă de venit /cupon pensie/ mandat poştal/ extras de cont/ decizie pentru toţi membrii familiei (venituri aferente lunii anterioare depunerii cererii ) -Carte identitate/Buletin Identitate/Carte de identitate provizorie pentru toţi membrii familiei peste vârsta de 14 ani – copie -Certificat de nastere pentru membrii familiei sub vârsta de 14 ani – copie -Permis de Sedere Temporară/Permis de Sedere pe termen lung/Document de identitate pentru cetăţenii străini / apatrizi – copie -Contract apartament / casa – copie -Adeverinta eliberată de Administratia Financiară din care sa rezulte veniturile realizate din alte activitati -Adeverinţă eliberată de Asociaţia de Proprietari din care să rezulte nr. de persoane luate în evidenţă la calculul taxelor comune -Adeverinţă eliberată de Registrul agricol din care sa rezulte terenurile si animalele deţinute în proprietate/folosinţă -Certificat înmatriculare autoturism – copie

Cererea si declaraţia pe proprie răspundere se găseşte la Asociaţia de Proprietari / Primăria municipiului Brad DOSARUL PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI se depune la PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD până la data de 20 NOIEMBRIE 2013, pentru luna in curs. Dosarele depuse dupa aceasta data vor beneficia de ajutor incepand cu luna decembrie.

ATENŢIE! “Declararea unui număr mai mare de membrii de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal” (art.32, O.U.G. 70/2011) Orice modificare a situaţiei prezentate în cerere trebuie adusă la cunoştinţa autorităţilor, ÎN SCRIS şi în termenul de 5 ZILE, în caz contrar urmând a se înceta şi recupera ajutorul primit!

MODEL DE CERERE

Direcția de asistenţă socială

OBȚINEREA STIMULENTULUI DE INSERȚIE
A. PENTRU PERSOANELE CARE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE IN CAZUL IN CARE ACESTEA AU CONTRACTE CIVILE

 • CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 • DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU IN CAZUL IN CARE NU SE POT PREZENTA ACESTE DOCUMENTE- ADEVERINTE DE VENIT ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE
 • COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE-CONFORM CU ORIGINALUL
 • DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 • DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
 • ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:
  – PT. PERSOANELE PLATITE DE CASA DE SANATATE – CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA CU TITLU DE CONCEDIUL DE MATERNITATE,
  – PENTRU PERSOANELE CARE NU AU BENEFICIAT DE PLATA CONCEDIILOR MEDICALE (DEOARECE NU AU INCHEIAT CONTRACT CU EI SI PENTRU PLATA ACESTORA.
 • CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 • CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPILULUI PT CARE SOLICITA DREPTUL
 • CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ANCHETA SOCIALA ACOLO UNDE NU SUN CASATORITI
 • ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
  – DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
  – SENTINTĂ DE DIVORT
  – NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC

B. PENTRU PERSOANELE CARE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE SI AU CONTRACTE DE MUNCA

 • CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 • ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR-(ANEXA 2)- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA
 • DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 • DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA SI SOLICITA SOTUL STIMULENT
 • ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI, CARE LUCREAZA, IN CAZUL IN CARE STIMULENT SOLICITA SOTUL
 • CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 • CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI PT CARE SOLICITA DREPTUL
 • CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ANCHETA ACOLO UNDE NU SUN CASATORITI
 • ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
  – DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
  – SENTINTE DE DIVORT
  – NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII ETC.
ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI LUNARE DE CĂTRE PERSOANA CU DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ
 • copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă în original – de la DGASPC Hunedoara;
 • copii după actele de identitate ale membrilor familiei ;
 • copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei ;
 • copie după certificatul de căsătorie;
 • copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
 • actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
 • copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
 • ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – din cadrul Primăriei Municipiului Brad;
 • cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare – de la Primăria Municipiului Brad.
 • extras de cont pe numele persoanei cu handicap / reprezentantului legal
ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA MESEI LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
 • CERERE TIP
 • ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE CALITATEA DE BENEFICIAR DE AJUTOR SOCIAL
 • COPII DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR FAMILIEI
 • ANCHETĂ SOCIALĂ
OBŢINEREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII
 • cerere tip ( model )
 • declaratia celuilalt parinte ( model )
 • originalul şi copia certificatului de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul;
 • originalul şi copia actului de identitate a reprezentanţilor legali;
 • documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în copie, care pot fi, după caz, următoarele:
  » livretul de familie;
  » hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ;
  » hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  » hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
  » hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului
  pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
  » dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă
  socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de
  protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
  » hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii
  tutelare;
  » actul de deces al unuia dintre părinţi ( după caz );
  » alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale.
 • pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a
  copilului într-un grad de handicap.
 • în situaţia în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului;
 • pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autorităţile române şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române
 • declaraţie tip – pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare
 • extras de cont pe numele solicitantului
OBŢINEREA ALOCAŢIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
 • Cerere şi declaraţie tip privind componenţa familiei şi veniturile realizate întocmită şi semnată de către reprezentantul familiei
 • Copie acte de identitate ( certificat de naştere, carte de identitate, buletin de identitate, ş.a )
 • Copie a actelor care dovedesc starea civilă ( certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat de deces, sentinţă judecătorească de încredinţare minor, hotărâre de plasament, încredinţare în vederea adopţiei, ş.a)
 • Acte doveditoare ale veniturilor familiei :
  – adeverinţă de salarizare ( inclusiv nr. şi val. tichetelor de masă, tichetelor cadou, ş.a. ),
  – cupon de pensie
  – cupon de şomaj,
  – cupon prin care se primeşte alocaţia de întreţinere
  – adeverinţă privind veniturile realizate supuse impozitului pe venit ( de la administraţia financiară  a localităţii de domiciliu- pentru toţi membrii de familie cu vârsta de peste 16 ani
 • Adeverinţă de la oficiul agricol – prim. localităţii de domiciliu/ reşedinţă – pentru toţi membrii majori
 • Adeverinţă privind proprietatea bunurilor mobile şi imobile ( biroul de impozite şi taxe locale – pentru toţi membrii majori ) – precum şi copie a actului de proprietate / închiriere privind locuinţa sau proprietatea unui autoturism
 • Adeverinţă de şcolarizare pentru copiii care frecventează cursurile şcolare – în care să se precizeze că elevul este înscris la şcoală, numărul de absenţe nemotivate, dacă elevul are sau nu în cursul unui semestru – scăzută sub 8 nota la purtare
 • Minorii care nu frecventează cursurile şcolare din motive medicale trebuie să prezinte certificatul de încadrare în grad de handicap şi o dovadă eliberată de către serviciul de evaluare complexă sau secretariatul comisiei pentru protecţia copilului din care să rezulte că respectivul copil nu nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege
 • Alte acte doveditoare după caz

Solicitanţii nu trebuie să depăşească venitul 530 lei/ membru de familie!

OBŢINEREA VENITULUI MINIM GARANTAT
 • Cerere şi declaraţie tip privind componenţa familiei şi veniturile realizate întocmită şi semnată de către reprezentantul familiei
 • Copie acte de identitate ( certificat de naştere, carte de identitate, buletin de identitate, ş.a )
 • Copie a actelor care dovedesc starea civilă ( certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat de deces )
 • Alte acte ( sentinţă judecătorească de încredinţare minor, hotărâre de plasament, încredinţare în vederea adopţiei, ş.a )
 • Adeverinţă privind veniturile realizate supuse impozitului pe venit ( de la Administraţia Financiară a localităţii de domiciliu- pentru toţi membrii de familie cu vârsta de peste 16 ani )
 • Adeverinţă de la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă ( pentru toţi membrii de familie cu vârsta de peste 16 ani cu excepţia elevilor/ studenţilor, persoanelor inapte de muncă, mamelor care au în îngrijire copii cu vârsta sub 7 ani )
 • Adeverinţă privind venitul agricol – pentru toţi membrii majori
 • Adeverinţă de la şcoală -după caz
 • Acte doveditoare ale veniturilor pentru toţi membrii familiei ( adeverinţă de salarizare, cupon alocaţie de întreţinere, cupon şomaj, extras de cont, mandat poştal, ş.a)
 • Adeverinţă privind proprietatea bunurilor mobile şi imobile ( Biroul de impozite şi taxe locale – pentru toţi membrii majori ) – precum şi copie a actului de proprietate / închiriere privind locuinţa
 • Acte doveditoare a stării de sănătate pentru persoanele care sunt inapte de muncă :
  – decizia medicală de la comisia de stabilirea pensiei de invaliditate – aflat în termen de valabilitate
  – certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap valabil
  – adeverinţă de la medicul de familie ( valabilă 7 zile)/ medicul specialist ( 30zile )
 • Alte acte doveditoare după caz.
ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ANGAJARE AL ASISTENTULUI PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV
 1. ACTE NECESARE ASISTENTULUI PERSONAL:
 • copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
 • copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
 • copie după certificatul de căsătorie ( unde este cazul );
 • copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
 • copie sentinţă divorţ ( unde este cazul );
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie în care să fie precizat explicit că solicitantul este ,, apt pentru angajare ” ;
 • cazier judiciar;
 • curriculum vitae;
 • declaraţie notarială;
 • copie după diploma de studii;
 • adeverinţă de la administraţia financiară;
 • carnetul de muncă ( în situaţia în care persoana solicitantă beneficiază de acesta), adeverinţe din care să rezulte vechimea de la locurile de muncă ulterioare sau adeverinţă şomaj- după caz ;
 • ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – Primăria Municipiului Brad;
 • cerere de angajare;
 • repartiţie de la AJOFM – filiala Brad (pentru persoanele care solicită angajarea, altele decât cele care beneficiază de pensie);
 • dosarul medical, care se obţine de la Primăria Municipiului Brad.
 • extras de cont
 1. ACTE NECESARE PERSOANEI CU DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ:
 • copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
 • copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
 • copie după certificatul de căsătorie ; ( unde este cazul );
 • copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
 • copie sentinţă divorţ ( unde este cazul ) ;
 • copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă în original – de la DGASPC Hunedoara;
 • acte medicale recente din care să rezulte diagnosticul ;
 • copie după decizia de pensie şi cupon de pensie (unde este cazul).
ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 2 (3) ANI
A. PETRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA , SUNT ELEVE SAU STUDENTE DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA:

 • CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 • ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA
 • ADEVERINTA ELIBERATA DE AJOFM – PENTRU PERSOANELE AFLATE IN SOMAJ
 • ADEVERINTA TIP IN CAZUL PERSOANELOR CERE SUNT ELEVE, STUDENTE
 • DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 • DECLARATIA TIP CU LAUZIA IN CAZUL IN CARE MAMA ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA – în care mentioneaza ,, sunt casnică si nu am incheiat contract cu casa de sanatate pentru plata concediului de maternitate “
 • ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI CU PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE, (DACA LUCREAZA) IN CAZUL IN CARE ICC SOLICITA SOTUL
 • CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 • COPIE DUPA CEREREA CATRE ANGAJATOR PENTRU ACORDARECONCEDIULUI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ( ÎNREGISTRATĂ, APROBATĂ DE CĂTRE ANGAJATOR, SEMNATĂ ÎN ORIGINAL ŞI CONFORMITATĂ CU ORIGINALUL)
 • DECIZIE DE SUSPENDARE CONTRACT DE MUNCĂ/ COPIE CONFORMITATĂ CU ORIGINALUL
 • CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI PENTRU CARE SOLICITA DREPTUL
 • CERTIFICAT DE CASATORIE
 • ANCHETA SOCIALĂ DACA COPILUL ESTE RECUNOSCUT SI PARINTII NU SUNT CASATORITI, EFECTUATA DE AUTORITATEA TUTELARA
 • ALTE DOCUMENTE DACĂ ESTE CAZUL
  – DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
  – SENTINTE DE DIVORT
  – NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC

B. PETRU PERSOANELE CARE AU VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE-ACTIVITATI AGRICOLE – DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA:

 • CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
 • DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU IN CAZUL IN CARE NU SE POT PREZENTA ACESTE DOCUMENTE- ADEVERINTE DE VENIT ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE-
 • COPIE DUPA CONTRACTUL CIVIL (SAU ALTFEL DE CONTRACTE)
 • DECLARATIA TIP A TITULARULUI CU VENITURILE REALIZATE SI OBLIGATIVITATEA DE A PREZENTA IN ANUL URMATOR DECIZIA DE IMPUNERE ANUALA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE ADMINISTRATIA FINANCIARA, PENTRU ANUL ANTERIOR (VEZI MODELUL TRIMIS- declaratie venituri independente)
 • ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR DIN CARE SA REZULTE: FELUL CONTRACTULUI, NR. SI DATA LUI, PERIOADA LUCRATA, DATA INCETARII/SUSPENDARII/REZILIERII SI CAT LA % E RETINEREA LA SURSA -CONFORME CU ORIGINALUL SI COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE- CONFORME CU ORIGINALUL
 • IN FUNCTIE DE ACTIVITATEA INDEPENDENTA PE CARE O ARE -DOCUMENT DIN CARE REZULTA SUSPENDAREA ACTIVITATILOR INDEPENDENTE SAU AGRICOLE (FORMULAR 070 , CERERE VIZATA DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA CU NR DE INREGISTRARE, SAU INCETARE DE LA REGISTRUL COMERTULUI SAU DECIZIE ELIBERATA DE ANGAJATOR- DE UNDE POATE ADUCE IN FUNCTIE DE CE ARE PFA-II- AVOCATI- ETC.);
 • DECLARATIA TIP A TITULARULUI
 • DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
 • ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:
  – PT. PERSOANELE PLATITE DE CASA DE SANATATE – CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA CU TITLU DE CONCEDIUL DE MATERNITATE,
  – PENTRU PERSOANELE CARE NU AU BENEFICIAT DE PLATA CONCEDIILOR MEDICALE (DEOARECE NU AU INCHEIAT CONTRACT CU EI PENTRU PLATA ACESTORA).
 • CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
 • CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ANCHETA ACOLO UNDE NU SUN CASATORITI
 • CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPILULUI PT CARE SOLICITA DREPTUL
 • DOSAR PLIC
 • ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
  – DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
  – SENTINTE DE DIVORT
  – NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC

ATENTIE!

 • Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, nr. de telefon al angajatorului, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia şi să poarte ştampila societăţii daca are. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Adeverinta sa fie completata exact cu datele solicitate.
  SEMNATURA SA FIE IN ORIGINAL.
 • Data adeverintei eliberata de angajator sa fie anterioara depunerii dosarului la primarie
 • In adeverinta se trece: cele 42 de zile din concediu de lauzie se implinesc la data de… care se calculeaza incepind cu ziua urmatoare nasterii copilului de exemplu: copil nascut in 03.09.2017 a 42-a zi este 15.10.2017.
 • Documentele din dosar (acte de stare civila precum si alte documente care sunt in copie) trebuie sa fie conforme cu originalul- scris citet conform cu originalul, numele si prenumele celui care certifica pentru conformitate cu originalul , semnatura lui si stampila primariei.
 • Cererea declaratie pe propria raspundere a titularului si a celuilalt parinte trebuie completata corect, complet si fara a avea modificari si stersaturi.
 • Data inregistrarii cererii declaratie pe propria raspundere sa corespunda cu data cereririi persoanei care solicita dreptul.
 • Ancheta sociala prevazuta in Hotarirea 1291/2012, ,, În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.”, si este necesara in toate dosarele de indemnizatie sau stimulent in care parintii copilului nu sunt casatoriti.
 • Pe verso adv. se vor complete zile lucratoare (inclusiv concediu medical), mai putin somajul care plateste pe zile calendaristice.
 • Copie dupa cererea catre angajator pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului ( înregistrată, aprobată de către angajator, semnată în original şi conformitată cu originalul)
 • Decizie de suspendare contract de muncă
 • ATENTIE la persoanele care trec dintr-un copil in altul.
  Daca doreste sa primeasca indemnizatie pentru primul copil pina la 2 ani (in cazul in care celalalt parinte indeplineste si el conditiile de acordare) parintele care NU se afla in icc trebuie sa depuna la AJPIS cerere din care sa rezulte ca nu doreste sa beneficieze de luna celuilalt parinte e inainte de a implinii primul copil 2 ani. Parintele care se afla in icc trebuie sa depuna in dosar o cerere de mina in care sa solicite sa-i acordam icc la primul copil pina la 2 ani si sa-i reducem icc sau stimulentul la al 2-lea copil cu 2 luni (vezi modelul de declaratie trimis- model cerere 2 luni). In cazul in care una din aceste conditii nu este indeplinita indemnizatia la primul copil se reduce cu o luna -la fel si suplimentul- si la al 2- lea copil tot cu o luna.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ
 • CERERE ȘI DECLARAȚIE TIP ( se primește de la primărie)
 • COPII ACTE IDENTITATE PENTRU MAMĂ/ TATĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ AMBII PĂRINȚI AU DOMICILIUL/ REȘEDINȚA ÎN BRAD ( în cazul reședinței se va prezenta dovada că nu beneficiază de tichete de la primăria localității de domiciliu)
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL ( pentru copilul pentru care se solicită dreptul)
 • COPIE LIVRET DE FAMILIE ( eliberat de Serviciul de stare civilă de la primăria localității de domiciliu )
 • ADEVERINȚĂ DE VENIT DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ – AMBII PĂRINȚI
 • ADEVERINȚE DE VENIT DE LA LOCUL DE MUNCĂ ( venit net, nr. și valoarea bonurilor în ultima lună de plată ), ACT DOVEDITOR DE PRIMIRE A PENSIEI DE ÎNTREȚINERE, CUPOANE DE PENSIE, CUPOANE DE ȘOMAJ/ MANDAT POȘTAL, ADEVERINȚĂ CARE ATESTĂ CALITATEA DE BENEFICIAR DE VMG SAU ASF- după caz
 • ADEVERINȚĂ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ
 • ALTE ACTE DOVEDITOARE DUPĂ CAZ ( Ex. : sentință divorț, sentință încredințare minor, dovadă plasament familial, … )

Atenție!
Dosarul se depune la Primăria Municipiului Brad, cam. 6- Serviciul Public de Asistență Socială ( pentru solicitanții cu domiciliul/ reședința în municipiul Brad.
Sunt eligibili copiii care au fost înscriși la grădiniță cu condiția ca aceștia să frecventeze regulat ( zilnic ) cursurile grădiniței. (Se admit absențe motivate dar nu mai mult de 50% din zilele de grădiniță din luna respectivă ! )
Venitul net pe membru de familie trebuie să nu depășească 284 lei/ lună
Relații suplimentare se pot primi la tel . 0254612666/ sau 0254612665

OBŢINEREA BILETELOR DE TRANSPORT URBAN PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV ŞI ACCENTUAT ÎNSOŢITORII ACESTORA ÎN PREZENŢA PERSOANELOR CU HANDICAP
 • CERERE TIP
 • COPII DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI ( Carte de identitate/ Buletin, Certificat naştere )
 • COPIE DUPA LEGITIMATIA VIZATĂ DE CĂTRE DGASPC PENTRU ANUL IN CURS
 • COPIE CERTIFICAT HANDICAP VALABIL
 • ANCHETĂ SOCIALĂ

Precizare:

Biletele de transport sunt valabile pentru rutele: Brad – Valea Brad, Brad – Mesteacăn, Brad – Ţărăţel şi Brad – Ruda Brad


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Compartiment  Evidența Persoanelor

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate/ înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței sunt oferite, în mod gratuit la ghișeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad – Compartiment Evidența Persoanelor sau sunt disponibile în format electronic, pe acest site. În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso). Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf. Cererea se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor.

Eliberarea actului de identitate se face la solicitarea titularului datelor de stare civilă, nicidecum din oficiu de autoritățile române abilitate.

În situația cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate.

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original.

TERMENE ELIBERARE ACTE DE IDENTITATE ȘI VIZE DE REȘEDINȚĂ

Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile până la data expirării actului de identitate.

Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la S.P.C.L.E.P. Brad, este:

 • carte de identitate – 10 zile lucrătoare
 • carte de identitate provizorie – 2 zile lucrătoare
 • viza de reședință (flotant) – 1 zi lucrătoare

Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, până la înmânarea noii cărți de identitate, va fi pus în legalitate cu o carte de identitate provizorie pentru motivul “Alte cazuri”, al cărui termen de valabilitate este de 45 de zile.

Pentru situații/motive justificabile (motive medicale, deplasarea urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), șeful serviciului va analiza și va dispune reducerea termenului pentru obținerea cărții de identitate.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE URGENȚĂ PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

 • CONTRAVALOARE CARTE DE IDENTITATE – 7 lei
 • CONTRAVALOARE CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 leu
 • TAXĂ FURNIZARE DATE CU CARACTER PERSONAL – 1 leu/persoană

Prin Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, începând cu data 1 februarie 2017 nu se mai percepe taxă extrajudiciară de timbru.

Precizări privind notificarea unui imobil ca locuință a familiei

Dispozițiile art. 321 alin. (1) din noul Cod civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că aceasta este „locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii.”.

în context, reține atenția și faptul că, potrivit prevederilor alin. (2) al art. 321: ,,Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.”.

Art. 322 alin. (1) din același act normativ stabilește că „Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia.”.

De asemenea, conform prevederilor alin. (4) și (5) ale art. 322:

„(4) Soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoștință despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial;

(5) în lipsa notării locuinței familiei în cartea funciară, soțul care nu și-a dat consimțământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soț, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuință a familiei.”.

În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus precizăm că obligativitatea de a informa funcționarul de evidență a persoanelor la data depunerii cererii de eliberare a actului de identitate, cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei,  revine găzduitorului.

În cazul în care găzduitorul declară verbal că imobilul a fost înscris în cartea funciară ca locuință a familiei, este necesar  consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (ex.: extrasul de carte funciară).

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PENTRU PERSOANELE CARE ÎMPLINESC 14 ANI
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentantul legal – Anexa 1 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • certificatul de naștere;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi¬tate.
În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI
 • cererea pentru eliberarea actului de identitateAnexa 1 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • certificatul de naștere;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, ori după caz, a celui consular care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
 • cererea pentru eliberarea actului de identitateAnexa 1 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PRESCHIMBAREA BULETINULUI DE IDENTITATE
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 1 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • buletinul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 1 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 1 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate. 

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 1 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • actul de identitate, în cazul deteriorării;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere sau paşaport pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII (CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE)
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 1 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • 2 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 1 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • certificatul de cetăţenie română; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;
 • certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin;
 • documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, după caz;
 • dovada achitării contravalorii actului de identitate.

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordinate.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România – Anexa 2 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE
PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România Anexa 4 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii.
ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei – Anexa 3 (formularul se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează în fața lucrătorului de evidența persoanelor);
 • actul de identitate al solicitantului;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face    dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.
DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REŞEDINŢĂ SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol;

e) extrasul de carte funciară, obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Persoanelor internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de servicii publice cu cazare sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau a centrului respectiv. În acest caz, dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau serviciului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situaţiile în care aceste instituţii se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice.


Stare civilă

ADOPŢIE

În cazul adopției se întocmește un nou act de naștere de către ofițerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei unității administrativ-teritoriale în raza căruia/căreia se află domiciliul adoptatorilor/adoptatorului.

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII ADOPȚIEI:

 • Hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a încuviințat adopția în original:
 • Actul de identitate sau pașapoartele părinților adoptatori;
 • Certificatul de naștere și căsătorie a părinților adoptatori (după caz)
 • Certificatul de naștere a celui adoptat.

Anularea sau desfacerea adopției dispuse prin hotărâre judecătoreasca, definitivă si irevocabilă se înscrie prin mențiune.

ELIBERAREA LA CERERE A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ
COMPETENŢA:

 Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptățite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de naștere, căsătorie ori deces  – sau ulterior pe baza cererii depuse de titular sau alte persoane îndreptățite.

Prin sintagma “alte persoane îndreptățite”, în înțelesul legii, sunt asimilați:

 1. părinții copilului în vârstă de până la 14 ani
 2. soțul supraviețuitor ori descendenții persoanei decedate
 3. reprezentanții legali, în cazul celor puși sub interdicție

Persoanele care au domiciliul în alte localități, din România, decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă și nu se pot deplasa personal pentru a obține certificatele de stare civilă pot depune cererea la primăria în raza căreia își au domiciliul ori reședința, indicând primăria unde se găsește actul respectiv și datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.

Documente necesare:

 • act de identitate
 • carte de identitate provizorie
 • pașaport (după caz)

ELIBERAREA CERTIFICATELOR ÎN CAZ DE PIERDERE, FURT SAU DISTRUGERE

Persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod amănunțit, împrejurările în care vechiul certificat a fost pierdut, furat sau distrus, respectiv precizarea că certificatul inițial se depune pentru preschimbare.

Cui se eliberează certificat de stare civilă, duplicat

 1. de naștere,
 2. de căsătorie,
 3. de deces,
 1. Certificatul de naștere se eliberează titularului actului
 • pentru minorii care nu au acte de identitate, certificatul de naștere se  eliberează părintelui;
 • pentru minorii, cu vârsta între 14 și 18 ani, titulari ai unor cărți de identitate emise, certificatul de naștere se eliberează la cererea acestora și în prezența unuia dintre părinți ori a reprezentantului legal;
 • pentru persoana majoră (18 ani) certificatul de naștere se eliberează acestuia sau persoanei împuternicite de aceasta cu procură specială, sau împuternicire avocațială;
 • certificatele de naștere se pot elibera și altor persoane împuternicite, de către titular:
  • prin procură specială autentificată la notar (după caz – simplăcu apostilăsupralegalizată– funcție de țara în care a fost întocmită);
 1. Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soți sau, la cerere, ambilor soți
 • certificatele de căsătorie se pot elibera și altor persoane împuternicite, de către unul dintre soți:
 1. prin procură specială autentificată la notar (după caz – simplăcu apostilăsupralegalizată– funcție de țara în care a fost întocmită);
 2. pentru soțul supraviețuitor sau, în caz de divorț, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu mențiunea corespunzătoare de – încetare a căsătoriei prin decesul soțului/ desfacere a căsătoriei prin divorț.

3. Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite, ori cu aprobarea primarului mun. Brad, altor persoane care justifica un interes legitim.

 • certificatele de deces se pot elibera :
  • persoanelor împuternicite prin procură specială autentificată la notar (după caz-simplă/apostilă/supralegalizata, – în funcție de țara în care a fost întocmită);
  • avocaților împuterniciți de persoanele îndreptățite să primească certificate de deces, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea  prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 Dovada stării civile

 • este un înscris, sub forma unei scrisori, adresat solicitantului, care atestă existența unei înregistrări în evidențele de stare civilă
 • dovada stării civile se eliberează, la cerere, pentru a atesta statutul unei persoane de – necăsătorit, divorțat, văduv, etc, care servește titularului pentru încheierea căsătoriei în străinătate.
ÎNREGISTAREA ACTELOR ÎNCHEIATE ÎN STRĂINĂTATE
CERERE DE TRANSCRIERE

Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, au putere doveditoare în țară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

 Transcrie­rea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul  Direcției Judeţene pentru Evidența Persoanelor  .

 Cetățeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autoritățile străine respectiv de la data dobândirii/redobândirii cetățeniei române, să solicite transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale competent/competentă ori la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României.

Transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve eliberate de autoritățile străine, care nu conțin toate rubricile prevăzute de certificatele de stare civilă române sau acestea nu sunt completate, se efectuează pe baza documentului original emis de autoritățile străine și a altor înscrisuri autentice, emise de autoritățile publice competente române sau, după caz, străine, care fac dovada datelor ce trebuie înscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant.

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română se face în termen de 90 de zile de la depunerea cererii, cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice ori ai oficiilor consulare de carieră ale României,acreditate să exercite funcţii consulare în statul în care actele sau faptele de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în prealabil la autoritatea locală competentă.

Cetățenii români aflați în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale României, a certificatelor de stare civila eliberate de autoritățile străine, care îi privește, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost făcută în prealabil la autoritatea statului în care aceștia se află; înscrierea se face cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motivează.

ACTE NECESARE :

Cererile de transcriere vor fi însoţite de certificatul ori extrasul în original, eliberat de autorităţile străine, şi traducerea în limba română, autentificată în ţară de un notar public în original, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă, precum şi de documentele justificative necesare pentru completarea unor rubrici, după caz.

 • Actul de identitate pentru cetățenii români cu domiciliul in țară si pașaportul pentru cetățenii români cu domiciliul in străinătate;
 • Cererea de transcriere;
 • Documente justificative pentru completarea unor rubrici (exemplu: declarație notarială cu privire la unele date de stare civila, cum ar fi locul si data nașterii, numele după căsătorie, daca nu este prevăzut expres în actul care se cere a fi transcris)
 • declarație pe propria răspundere că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de stare civilă

Documentele administrative emise de autoritãţile strãine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilã române, precum şi traducerile acestora, care sunt fãcute la un notar public din strãinãtate, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:

 • documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;
 • documentele eliberate de instituții ale statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sau într-unul din statele membre sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
 • documentele eliberate de statele membre ale UE în aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 sunt scutite de apostilare sau orice altă formalitate;
 • Documentele care nu se găsesc într-una din situațiile enunțate anterior se supralegalizează în conformitate cu dispozițiile art.1093 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • documentele de stare civilă ale persoanelor care au statut de beneficiar ai unei forme de protecție internațională în România sunt exceptate de la apostilare/supralegalizare.

NOTA! Neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autoritățile străine, ofițerului de stare civila de la locul de domiciliu pentru transcriere in registrele de stare civila române, in termen de 6 luni constituie contravenții la regimul actelor de stare civila.

!!! Toate formularele vor fi semnate în fața ofițerului de stare civilă

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (în funcţie de caz)

COMPETENȚA: Primăria localității în care unul dintre viitorii soți domiciliază sau are reședința

Înregistrarea se face în baza declarației de căsătorie dată în scris în fața ofițerului de stare civilă (în care trebuie să precizeze:- dorința viitorilor soți de a se căsători, faptul că cei care vor să se căsătorească au luat cunoștință reciproc de stare sănătății lor și de condițiile prevăzute în Codul Civil art.272-278 și 282 , numele de familie pe care îl vor purta viitorii soți în timpul căsătoriei)

 1. ACTELE DE IDENTITATE (SAU PAȘAPOARTELE pentru cetățenii străini și pentru cetățenii romani care domiciliază in străinătate) în original valabile atât la depunerea actelor cât si la data oficierii căsătoriei  .
 2. CERTIFICATELE DE NASTERE în original
 3. CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPTIALE (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana în cauză se poate căsători);

Pentru cetățeni străini: pașaport, certificat de naștere în original apostilat , tradus și legalizat, certificat de cutumă, certificat prenupțial (analizele medicale făcute în România), sentința de divorț în original, definitivă, apostilată și traducere autentificată în România, în cazul când din sentința de divorț nu rezultă ce nume vor purta soții este necesară o declarație pe propria răspundere din partea soților, din care să rezulte numele pe care aceștia doresc să-l poarte în urma divorțului tradusă în România), xerocopie de pe un act valabil privind domiciliul cetățeanului străin, translator autorizat în cazul în care cetățeanul străin nu cunoaște limba română.

IN CAZ DE DECES: actul care atesta faptul ca a încetat căsătoria anterioară prin decesul soțului, in original cu apostilă, copie si traducere legalizata.

In cazul in care ambii soți sunt cetățeni străini sau cetățeni romani cu domiciliul in străinătate va fi necesar sa se facă dovada șederii in municipiul Brad in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii căsătoriei.

 • este obligatorie prezența fizică a ambilor soți la depunerea actelor
 • căsătoria se poate încheia începând cu a 11 – a zi de la data depunerii declarației de căsătorie dar nu mai târziu de a 30 – a zi , cu obligativitatea înnoirii certificatelor prenupțiale a căror valabilitate este de 14 zile.

PENTRU CEI CARE NU SUNT LA PRIMA CĂSĂTORIE:

 • Pe lângă actele menționate mai sus , in funcție de situație , in cazul în care căsătoria anterioara a fost desfăcută prin divorț sau decesul unuia dintre soți, solicitanții mai au nevoie de următoarele acte :

În caz de DIVORȚ :

 • SENTINȚA DE DIVORȚ – definitivă

În cazul unei căsători încheiată în România si divorțul s-a pronunțat de către o instanță de judecată din altă țară, sentința/hotărârea de divorț trebuie tradusă și autentificată sau recunoscută de tribunal în România, după caz.

În caz de DECES :

 • certificatul de deces al celui decedat , in original

În cazul in care din căsătoria anterioară au rezultat copii si aceștia sunt in îngrijirea soțului/soției care se recăsătorește ,se vor prezenta certificatele de naștere in original.

 • la data încheierii căsătoriei, conform legislației in vigoare viitorii soți vor fi însoțiți de doi martori ,majori, cu actele de identitate valabile.
ÎNREGISTRAREA DECESULUI (în funcţie de caz)

COMPETENȚA: Primăria localității pe raza căreia s-a produs decesul

DECLARANTUL:

 • membrii familiei decedatului,
 • în lipsa acestora:
  • medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
  • orice persoană care are cunoștință despre deces.

TERMENELE LEGALE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 • 3 zile  de la data încetării din viață, când cauza decesului este naturală
 • 3 zile  de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului, când decesul se datorează unei sinucideri, accident  sau alte cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru
 • 24 de ore  de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului  de 30 zile;

dacă decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenele legale întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declarația se face în scris arătând motivele întârzierii

ACTE NECESARE

 Când decesul se datorează unei cauze naturale

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naștere, căsătorie);
 • actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
 • cartea de identitate a declarantului.

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
 • dovada eliberată de poliție sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces;
 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naștere, căsătorie);
 • actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ carte de identitate provizorie/pașaport );
 • cartea de identitate a declarantului;
 • Înhumarea sau incinerarea unui cetățean român, al cărui deces a survenit in străinătate, se face pe baza adeverinței eliberate de primăria in a cărei rază administrativ-teritoriala urmează să se facă înhumarea sau incinerarea;
 • Dacă decesul cetățeanului roman s-a înregistrat la autoritățile locale din străinătate sau la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României, adeverința de înhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces întocmit de una din aceste autorități;
 • Dacă decesul nu a fost înregistrat, sau nu a fost eliberat certificat de deces, adeverința de înhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului;

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătorești definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administrației publice locale de la:

 • locul de naștere al celui declarat mort
 • domiciliul celui declarat mort, în cazul in care actul de naștere a fost întocmit de autoritățile locale din străinătate;
 • domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătoreasca a morții in situația in care in locul nașterii și domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.
ÎNREGISTRAREA NAŞTERII (în funcţie de caz)

COMPETENȚA: Primaria localității în care a avut loc nașterea

TERMENE:

 • 30 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață,
 • 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort,
 • 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înlăuntrul termenului de 30 zile,
 • 30 zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare.
 • Când declarația de naștere a fost făcută după expirarea termenului de 30 de zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață , dar nu mai târziu de un an de la naștere, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază/circumscripție consulară s-a produs evenimentul, în termen de până la 30 de zile de la data solicitării.

Înregistrarea nașterii copilului se face pe baza unei declarații verbale și a următoarelor documente:

 • certificatul medical constatator al nașterii întocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte număr de înregistrare, data certa, sigiliul unității sanitare semnătura si parafa medicului;
 • certificatul de naștere și actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă
 • actele de identitate, certificatele de naștere și certificatul de căsătorie al părinților dacă sunt căsătoriți
 • certificatele de naștere și actele de identitate ale părinților dacă nu sunt căsătoriți
 • declarația de recunoaștere, semnată de ambii părinți, în cazul în care copilul este născut în afara căsătoriei (declarația se dă în fața ofițerului de stare civilă și din ea trebuie să rezulte numele de familie și prenumele pe care le va purta copilul)
 • declarația privind domiciliul minorului dacă părinții au domicilii diferite.

Întocmirea actului de naștere ca urmare a declarării tardive se face pe baza următoarelor documente:

 Dacă declarația de naștere a fost făcută după trecerea unui an de la data nașterii, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor sau, după caz, al D.G.E.P.M.B. Înregistrarea nașterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

  • declarantul poate fi una din persoanele prevăzute la art. 16 din Legea 119/1996, republicata
  • actul de identitate al mamei și al declarantului,
  • certificatul medical constatator al nașterii
  • certificatele de naștere și căsătorie al părinților, sentințe divorț (după caz)

În situația în care părinții nu sunt căsătoriți, sunt necesare actele de identitate al ambilor părinți, în original , precum si certificatele lor de naștere în original. În situația în care nu există certificat constatator al nașterii, actul de naștere se întocmește pe baza documentelor menționate mai sus, a expertizei medico-legale cu privire la data nașterii, în format an, lună, zi și sexul persoanei, și a declarației de recunoaștere a mamei potrivit art. 408 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. În lipsa declarației de recunoaștere a mamei, actul de naștere se întocmește fără a se completa rubricile referitoare la părinți. În acest caz, numele de familie și prenumele se stabilesc prin dispoziție emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unității administrativ–teritoriale unde se înregistrează nașterea . Întocmirea actului de naștere al copilului, în lipsa actului de identitate al mamei Se face pe baza documentelor prevăzute mai sus, a documentului întocmit de reprezentantul poliției cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, cu privire la datele de identificare a mamei, și a verificărilor în registrele de stare civilă sau în Registrul național de evidență a persoanelor.

Înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani

Se face pe baza documentelor prevăzute mai sus. În plus, ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă solicită declarație persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, precum și, după caz, părinților sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 20, respectiv în anexa nr. 21 din HG 64/2011 ; declarația se dă în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă;

Înregistrarea tardivă a nașterii persoanei majore

 Cererea scrisă a declarantului este însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al nașterii
 • declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20 din Hotărârea nr. 64/2011, dată în fața ofițerului stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm
 • declarația a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21din Hotărârea nr. 64 /2011  dată în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă

Înregistrarea nașterii copilului în cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată  în registrele de stare civilă

 Declarantul prezintă următoarele documente :

 • Declarația scrisă a uneia din persoanele prevăzute la art. 16 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Anexelor 191 sau 192 din Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 2011   pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară    a dispozițiilor în materie de stare civilă
 • Procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă semnat de reprezentantul DGASPC, de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare,
 • Certificatul medical constatator al nașterii,
 • Actul de identitate al declarantului,
 • În acest caz, numele de familie și prenumele copilului se stabilesc prin dispoziție emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unității administrativ-teritoriale unde se înregistrează nașterea.
 • Dacă declarația privește un copil din afara căsătoriei, iar recunoașterea paternității are loc în momentul declarării nașterii, datele privind tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare din cuprinsul actului de naștere ce se întocmește.
ÎNSCRIEREA MENŢIUNII DE DIVORŢ PRONUNŢAT ÎN STRĂINĂTATE

COMPETENȚĂ: Primăria care are în păstrare actul de stare civilă pe marginea căruia urmează să se opereze mențiunea

Acte necesare:

 • Cerere;
 • Actul de divorț (din străinătate) în original , însoțit de anexa I sau anexa II conform regulamentului UE 2201/2003 – după caz , traduse și legalizate în România;
 • In situația în care din sentința de divorț nu reiese numele pe care soții îl vor purta după divorț, se vor prezenta declarații pe proprie răspundere din partea soților, din care sa rezulte numele pe care aceștia doresc sa-l poarte în urma divorțului.
 • Copia certificatelor de stare civila (naștere/căsătorie) ;
 • Procură specială ;

Nota:
PROCURA poate fi dată la un notar din străinătate, caz în care procura trebuie sa conțină: Apostila conform Convenției de la Haga din 1961, sau dacă țara nu este membră a Convenției de la Haga, Supralegalizarea semnăturii de către oficiul consular român din tara respectivă.
PROCURA poate fi întocmită la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din țara în care mandantele își are domiciliul, reședința.

PROCURA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • Numele, prenumele si domiciliul mandantelui;
 • Numele, prenumele si domiciliul mandatarului;
 • OBIECTUL MANDATULUI, care trebuie să fie special (persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanți atât în vederea depunerii documentelor, pentru înscrierea mențiunii de divorț pe actul de căsătorie si/sau de naștere).
 • modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor de divorț pronunțate în străinătate și ale căror efecte au fost recunoscute pe teritoriul României, conform prevederilor Legii nr.105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internațional privat. Se precizează că sentințele astfel recunoscute vor fi înscrise în registrele de stare civilă române fără avizul Inspectoratul Național pentru evidența Populației.
LIVRETUL DE FAMILIE

Livretul de familie se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei sau la cerere.

Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie si se face de către serviciul de stare civila de la locul de domiciliu la cererea reprezentantului familiei pentru orice situaţie apărută ulterior emiterii documentului care se referă la naşterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui.

Acte necesare

 • acte de identitate, în original
 • certificate de naştere, în original
 • certificatul de căsătorie, în original
 • hotărârea de plasament, în original , sentinţă de divorț, după caz,
RECTIFICAREA, COMPLETAREA ŞI ANULAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

COMPETENȚĂ: Primăria care are în păstrare actul de stare civilă care urmează a fi rectificat

Pentru rectificarea actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe ele sunt necesare următoarele acte :

 • cerere tip;
 • actul de identitate în original
 • certificatul de stare civilă pentru actul care urmează a fi rectificat
 • alte documente doveditoare care vin în sprijinul soluționării cererii

Cererea se soluționează în termen de 30 de zile prin emiterea dispoziției primarului localității care are în păstrare actul care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere.

Pentru anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă  sunt necesare următoarele acte:

 • sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă prin care s-a dispus anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civila și a menţiunilor înscrise pe ele;

Soluţionarea cererii de anulare, modificare  sau completare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe ele, făcută de un cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul in străinătate, este de competenta Judecătoriei sectorului 1 a municipiului Bucureşti.

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.

COMPETENȚA:

Cererea de schimbare a numelui se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul cetățeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului București.

În situația în care ambii părinți solicită schimbarea numelui de familie, schimbarea numelui de familie al minorului este obligatorie și se realizează din oficiu. Prin excepție schimbarea numelui de familie a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani se realizează numai cu consimțământul acestuia.

Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinții săi; în cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinți, celălalt părinte va da o declarație, în formă autentică sau  în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului.

Schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui nu se admite dacă împotriva solicitantului a fost dispusă în condițiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, o măsură de limitare a exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, pe durata existenței unei astfel de măsuri sau dacă în ultimii 5 ani solicitantul a fost:

a) condamnat, pentru fapte săvârșite cu intenție;

b) expulzat sau returnat din țările cu care România a încheiat acorduri în acest sens.

Orice persoană interesată poate face opoziție la cererea de schimbare a numelui, cu excepția situației în care cererea de schimbare a numelui este exceptată de la publicare, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Opoziția se face în scris, motivat, și se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărui/cărei rază de competență teritorială își are domiciliul persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă.

Președintele consiliului județean, respectiv primarul general al municipiului București, emite dispoziția de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la primirea cererii.

Dispoziția de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înmânării acesteia titularului. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziția de schimbare a numelui.

Dacă în termen de 90 de zile de la data primirii informării cu privire la emiterea dispoziției de schimbare a numelui solicitantul nu se prezintă la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor/primăriei pentru a i se înmâna dispoziția, în original, aceasta se clasează de emitent la dosarul de schimbare de nume.

După împlinirea termenului menționat, dispoziția nu mai produce efecte.

Pentru procedura de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativa , cererea de schimbare a numelui se publica, în extras, în Monitorul oficial al României, partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului;

CEREREA DE SCHIMBARE A NUMELUI TREBUIE SA FIE ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE ACTE :

 • Cerere tip completată de solicitant și să fie bine motivată;
 • Un exemplar din Monitorul Oficial in care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
 • Certificatele de stare civilă ale celui care solicită schimbarea numelui/prenumelui;
 • Copii acte de identitate;
 • Consimțământul celuilalt soț, dat în forma autentică, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat in timpul căsătoriei
 • Cazier judiciar
 • Copia deciziei de aprobare a autorității tutelare în cazul în care părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului;

Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o nouă cerere dacă în susținerea acesteia au intervenit motive noi. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziții, se poate face o nouă cerere, în cazul în care se solicită același nume, numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziției.

În cazul admiterii unei cereri de schimbare a numelui pe cale administrativă, persoana căreia i-a fost vătămat un drept sau un interes legitim recunoscut de lege poate solicita, pe cale judecătorească, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, anularea dispoziției de schimbare a numelui. Acțiunea în justiție poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data la care a luat cunoștință de schimbarea numelui și numai dacă persoana care o depune face dovada că, din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opoziția prevăzută la art. 41^10.

STABILIREA ŞI CONTESTAREA PATERNITĂŢII

STABILIREA FILIAŢIEI (PATERNITĂŢII)
– recunoaşterea unui copil in afara căsătoriei, după înregistrarea naşterii, se face prin declaraţie scrisa a tatălui, data in fata ofiţerului de stare civila prin înscris autentic sau testament sau prin hotărâre judecătoreasca definitiva si irevocabila. Actele necesare sunt :

 • cerere tip;
 • sentinţa civila definitiva si irevocabila prin care s-a stabilit filiaţia fata de cel de al doilea părinte
 • înscrisul autentic (declaraţia notarială) testamentul
 • certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;

ÎNCUVIINŢAREA PURTĂRII NUMELUI.
Actele necesare pentru aceasta sunt :

 • Cerere tip;
 • Sentinţa civila definitiva si irevocabilă prin care s-a încuviinţat purtarea numelui
  părintelui fata de care s-a stabilit filiaţia;
 • Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;

CONTESTAREA  RECUNOASTERII  FILIAŢIEI (PATERNITĂŢII)
Actele necesare pentru aceasta sunt :

 •  Cerere tip;
 • Sentinţa definitiva si irevocabila prin care s-a contestat recunoaşterea
  paternităţii;
 •  Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;

Compartiment agricol și cadastru:

ÎNREGISTRARE/MODIFICARE DATE ÎN REGISTRUL AGRICOL
 • Acte de proprietate care pot fi următoarele:
  • Contract de Vânzare-Cumpărare
  • Contract de Donație
  • Contract de Întreținere
  • Certificat de Moștenitor
  • Act de Dezmembrare
  • Act de Partaj
  • Act de Schimb imobiliar
  • Extras de Carte Funciară, la zi
  • Titlu de Proprietate
  • Sentință Civilă definitivă și irevocabilă
  • Declarație pe propria răspundere, dată în fața Notarului Public sau a Secretarului General al Instituției (unde nu există acte de proprietate)
 • Copie act de identitate B.I./C.I./pașaport
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016
OCOLUL SILVIC - INVENTARIERE/MARCARE ARBORI
 • CERERE TIP Ocolul Silvic completată
 • CERERE pentru eliberarea unei adeverințe necesară la OCOLUL SILVIC
 • Copia actului de proprietate:
  • Contract de Vânzare-Cumpărare
  • Titlu de Proprietate
  • Altele.
VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN - PERSOANE FIZICE
 • Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului _ ANEXA 1A, însoțită de următoarele documente:
 • fotocopia actului de identitate a vânzătorului sau copia pașaportului pentru vânzătorul cu domiciliul în străinătate;
 • o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie,
 • sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
 • extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
 • certificatul de atestare fiscală emis de către Primărie;
 • alte documente doveditoare, după caz.
 • Oferta de vânzare teren _ ANEXA 1B
VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN - PERSOANE JURIDICE
 • Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului _ ANEXA 1A, însoțită de următoarele documente:
 • fotocopia actului de identitate a vânzătorului sau copia pașaportului pentru vânzătorul cu domiciliul în străinătate;
 • o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
 • extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică
 • în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
 • hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică
 • certificatul de atestare fiscală emis de către Primărie;
 • alte documente doveditoare, după caz.
 • Oferta de vânzare teren _ ANEXA 1B

1 thought on “Acte necesare

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support