Site-ul oficial al Municipiului Brad

Biroul pentru administrarea domeniului public și privat – Șef birou

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

Coordonează activitatea biroului pentru administrarea domeniului public şi privat, asigură administrarea, gestionarea şi întreţinerea patrimoniului public şi privat al municipiului Brad, administrarea şi gestionarea fondului locativ şi a spaţiilor cu altă destinaţie, conform legislaţiei in vigoare.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII
1. Răspunde de administrarea domeniului public şi a domeniului privat al municipiului Brad ;
2. Ţine evidenţa bunurilor publice şi private ale municipiului şi propune Consiliului local actualizarea inventarierii acestora ;
3. Propune închirierea, subînchirierea, concesionarea, vânzarea, după caz, a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat, în care sens întocmeşte rapoarte de specialitate ce se supun dezbaterii Consiliului local ;
4. Verifică rapoartele tehnice de evaluare a imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Brad propuse pentru concesionare sau vânzare ;
5. Participă la şedinţe de negocieri directe, selecţii de oferte pentru închirieri, concesiuni şi vânzări, licitaţii publice, după caz, asigurând secretariatul comisiei delegate ;
6. Asigură administrarea fondului locativ de stat, în colaborare cu Asociaţiile de Proprietari ;
7. ţine evidenţa cererilor de locuinţe, participă la întocmirea anchetelor sociale şi face propuneri de redistribuire a celor libere în baza listelor de prioritate aprobate ;
8. Asigură, în colaborare cu compartimentul juridic, încheierea contractelor de închiriere, concesionare şi vânzare a bunurilor destinate acestor scopuri ; urmăreşte încasarea taxelor aferente ;
9. Răspunde unor cereri şi sesizări, constată abateri, emite procese-verbale de contravenţie referitoare la administrarea domeniului public ;
10. Participă la întocmirea documentaţiilor privind retrocedarea imobilelor naţionalizate foştilor proprietari sau moştenitorilor de drept ;
11. Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale stabilite prin hotărâri ale consiliului local, privind atribuirea spaţiilor de locuit aparţinând fondului locativ de stat ;
12. Coordonează activitatea Serviciului public de gospodărire comunală Brad, conform Regulamentului aprobat de Consiliul local al municipiului Brad;
13. Urmăreşte realizarea lucrărilor în sera de flori, în conformitate cu normele horticole, identifică noi specii şi soiuri de plante şi flori, asigură în teren lucrări de amenajare peisagistică;
14. Face propuneri pentru achiziţionarea de mobilier urban nou şi piese pentru locurile de joacă;
15. Repartizează personalul muncitor aflat în subordine, în colaborare cu Biroul urbanism,amenajarea teritoriului, investiţii, Serviciul public de asistenţă socială Brad , la lucrări de interes comunitar programate şi ţine evidenţa zilnică a activităţii acestora, întocmind şi foaia colectivă de prezenţă;
16. Întocmeşte contracte de sponsorizări şi ţine evidenţa încasărilor acestora;
17. Urmăreşte realizarea lucrărilor de întreţinere şi conservare a spaţiilor verzi, de tăiere şi formare manuală şi mecanică a coroanelor de arbori şi arbuşti, de plantat arbori şi arbuşti ornamentali, de fertilizare şi igienizare, de tăiere şi formare a gardului viu;
18. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
19. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005 ;
20. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei municipiului Brad;
21. Răspunde de gestiunea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cadrul instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
22. Respectă legislaţia de gestiune a bunurilor ;
23. Are obligaţia să urmărească ca eliberarea bunurilor din gestiune să se facă conform actelor normative în vigoare ;
24. Are obligaţia ca la primirea în gestiune să urmărească ca toate actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa să fie completate, înregistrate şi predate conform actelor normative în vigoare ;
25. În calitate de membru al Echipei de gestionare a riscurilor (EGR): validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante; face propuneri de escaladare a riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă care le pot controla, în cazul în care resursele sunt insuficiente, măsurile de control intern exced competenţele decizionale ale acestuia sau se identifică riscuri externe dar al căror impact afectează obiectivele stabilite pentru acesta; analizează rapoartele de audit, reţinându-se riscurile identificate prin acestea şi măsurile recomandate a fi implementate; ierarhizează riscurile în funcţie de priorităţi şi elaborează profilul de risc, ca rezultat al acţiunii de grupare a riscurilor identificate în funcţie de expunerea la risc;
26. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare.
27. Asigură,supraveghează şi verifică efectuarea , respectiv menţinerea curăţeniei de către personal în grupurile sanitare din sediul Primăriei municipiului Brad,
28. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
29. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
30. Îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support