Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment agricol și cadastru

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Acordă consultaţii tuturor cetăţenilor pe probleme agricole;
2. Conduce evidenţa registrelor agricole;
3. Verifică înscrierile în registrele agricole existente în vederea rezolvării unor litigii;
4. Verifică toate cazurile de atribuire de terenuri în proprietate prin constituire şi reconstituire şi face propuneri comisiei judeţene de aplicare a legii fondului funciar în vederea validării sau invalidării acestora,;
5. Operează în registrul agricol terenurile, efectivele de animale, păsări şi albine, urmăreşte mişcarea efectivelor;
6. Verifică realitatea declarării animalelor şi a terenului agricol în registrul agricol;
7. Transcrie animalele înstrăinate;
8. Eliberează biletele de adeverire a proprietăţii şi sănătăţii animalelor;
9. Conduce evidenţa privind arendarea terenurilor;
10. Întocmeşte şi ţine la zi registrele agricole ale municipiului conform legislaţiei în vigoare şi conduce evidenţa acestora la zi, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, precum şi asigură centralizarea datelor din aceste registre;
11. Întocmeşte situaţiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor;
12. Întocmeşte lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar şi prevederile legii cadastrului;
13. Eliberează adeverinţe de proprietate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991, a Legii nr. 1/2000 şi a Legii nr. 247/2005, adeverinţe cu normele CAP după Registrul predat de către Comisia de lichidare a CAP-ului;
14. Înregistrează şi eliberează titlurile de proprietate;
15. Asigură evidenţa titlurilor de proprietate eliberate în baza legilor fondului funciar;
16. Eliberează adeverinţe şi întocmeşte documentaţii pentru proiectele europene pentru APIA;
17. Eliberează adeverinţe necesare S.P.C.L.E.P. Brad;
18. Eliberează certificate de producător, bilete de proprietate, certificate de stare materială, adeverinţe de şomaj;întocmeşte documentele necesare obţinerii subvenţiilor acordate gospodăriilor agricole (îngrăşăminte, produse agricole, lapte, viţei, seminţe, etc.); eliberează certificate şi adeverinţe pe baza datelor din registrul agricol, la solicitare ;
19. Ţine evidenţa păşunilor de pe raza municipiului;
20. Întocmeşte şi răspunde de completarea dărilor de seamă statistice privind producţia agricolă şi suprafeţele agricole, precum şi dările de seamă şi rapoartele statistice anuale privind datele din registrele agricole ;
21. Răspunde de aplicarea corectă a legilor fondului funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a cetăţenilor municipiului Brad ;
22. Stabileşte producţiile medii obţinute în gospodăriile populaţiei pentru culturile agricole şi sectorul zootehnic;
23. Participă la constatarea pagubelor cauzate agricultorilor de inundaţii şi alte fenomene ;
24. Asigură întreţinerea şi funcţionarea serei de flori a municipiului;
25. Asigură amenajarea spaţiilor verzi de pe raza municipiului prin plantări de arbori şi arbuşti ornamentali; realizează plantaţiile floricole pe scuaruri, peluze şi aliniamente stradale;
26. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare;
27. Participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Brad şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
28. Efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar şi întocmeşte procesele verbale de punere în posesie şi le transmite organelor abilitate;
29. Constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora;
30. Constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;
31. Delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al localităţii;
32. Realizează înregistrarea litigiilor de hotare, în cazul neînţelegerilor între proprietarii şi/sau posesorii învecinaţi
33. Efectuează măsurători pentru realizarea şi actualizarea planurilor cadastrale;
34. Execută însămânţări artificiale la bovine şi porcine;
35. Respectă măsurile organizatorice şi tehnice impuse de biotehnica însămânţărilor artificiale ;
36. Conduce evidenţele tehnice de reproducţie : registrul unic de însămânţări artificiale, registrul de utilizare a M.S.C. cu deconturi analitice lunare, alte rapoarte tehnice periodice cerute de Oficiul de ameliorare şi reproducţie în zootehnie conform contractului de colaborare ;
37. Respectă taxele de însămânţări stabilite de Consiliul local al municipiului Brad şi predă banii adunaţi la fiecare sfârşit de lună Primăriei Brad ;
38. Întocmeşte şi înaintează la Centrele Teritoriale pentru Ameliorare şi Reproducţie în zootehnie(C.T.A.R.Z.) informarea lunară şi celelalte acte şi rapoarte oficiale ;
39. Participă lunar la sediul C.T.A.R.Z. la şedinţele tehnice ;participă la programul de instruire anuală pentru obţinerea autorizaţiei de atestare profesională organizat de Oficiul de ameliorare şi reproducţie în zootehnie şi la lucrările de individualizare necesare pentru ca proprietarii de animale să poată beneficia de drepturile acordate de M.A.A.P.(subvenţii şi prime) ;
40. Respectă tehnica de conservare şi utilizare a aparaturii criogenice cât şi a altor materiale şi instrumente folosite la biotehnologia însămânţărilor artificiale ;
41. Respectă normele sanitar-veterinare şi de protecţia muncii referitoare la activitatea de însămânţări artificiale , strategia de ameliorare judeţeană ca parte integrantă din strategia naţională , programul de împerecheri nominalizate şi urmărirea descendenţei rezultate din aceste împerecheri;
42. Participă programul de testare după descendenţi pentru producţia de carne şi lapte ;
43. Dirijează animalele cu defecţiuni ale aparatului de reproducţie pentru examinare şi tratament , medicului veterinar de pe raza de activitate ;
44. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005;
45. Răspunde de legalitatea actelor întocmite şi de numerele de înregistrare trecute pe toate actele, întocmite şi semnate, specifice activităţii biroului din care face parte;
46. Transmite informaţii, în mod operativ, Compartimentului Informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului Brad;
47. Se informează permanent de legislaţia în vigoare;
48. Colaborează cu Compartimentul Juridic pentru rezolvarea litigiilor care au ca obiect fondul funciar;
49. Asigură îndosarierea documentelor pentru a putea fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
50. Raportează şefului ierarhic superior problemele constatate şi propune soluţii de rezolvare a acestora;
51. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
52. Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support