Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment pentru autorizare, monitorizare, control transport public local, transport în regim de taxi și în regim de închiriere

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Cunoaşte, respectă şi aplică legislaţia de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de transport public local ;
2. Primeşte, verifică şi soluţionează documentaţia depusă de persoanele fizice/juridice care solicită autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere ;
3. Primeşte, verifică şi soluţionează documentaţia depusă de transportatorii autorizaţi, în vederea schimbării, înlocuirii sau eliberării autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere;
4. Ţine evidenţa Registrelor speciale de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme potrivit legislaţiei în vigoare ;
5. Eliberează autorizaţiile de transport pentru transport persoane prin curse regulate în regim taxi şi în regim de închiriere;
6. Eliberează licenţele de traseu şi caietul de sarcini al licenţei de traseu pentru transport persoane prin curse regulate, autorizaţii taxi pentru transport persoane în regim taxi şi copii conforme pentru transport persoane în regim de închiriere cu şofer şi prelungirea termenului de valabilitate;
7. Cunoaşte şi respectă prevederile din Regulamentul-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local ;
8. Fundamentează concluziile şi consemnările din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate ;
9. Transmite la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate despre activitatea desfăşurată ;
10. Respectă măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenţii constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;
11. Supune controlului şi pune la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control ;
12. Exercită capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât în procesul de luare a deciziilor să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative în vigoare ;
13. Nu acceptă, prin poziţia sa oficială, cadouri, servicii, invitaţii la masă şi/ sau alte avantaje ori foloase necuvenite, în interes personal sau în beneficiul unui terţ ;
14. Asigură şi păstrează confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu ;
15. Are, în toate situaţiile, o atitudine de neutralitate în relaţiile lor cu transportatorii ;
16. Formulează observaţii obiective şi pertinente la documentaţiile de autorizare, depuse de solicitanţi şi să transmită, după caz, corespondenţă clară în consecinţă ;
17. Primeşte, verifică şi soluţionează documentele depuse de persoanele fizice/juridice în vederea eliberării autorizaţiei de dispecerat taxi ;
18. Face propuneri Consiliului local al municipiului Brad cu privire la modul de atribuire în gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi să contribuie la întocmirea documentaţiei de gestiune a serviciului ;
19. Emite foile de parcurs, întocmeşte FAZ-urile şi situaţiile justificative ale consumurilor de carburanţi-lubrefianţi pentru autovehiculele din parcul propriu;
20. Întocmeşte notele de constatare/referatele de necesitate pentru piesele de schimb şi pentru lucrările de reparaţii auto;
21. Participă la efectuarea controalelor activităţii de taximetrie de către organele de control stabilite prin lege (organe fiscale, ARR, RAR, Metrologie Legală, Protecţia Consumatorilor etc.) ;
22. Urmăreşte, în colaborare cu operatorii existenţi, aplicarea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice privind : – alimentarea cu apă potabilă şi salubrizarea municipiului Brad, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iluminat public;
23. Monitorizează rezultatele fiecărui operator şi propune măsuri de îmbunătăţire a criteriilor de performanţă ;
24. Urmăreşte îndeplinirea clauzelor la contractele de delegare a gestiunilor serviciilor comunitare de utilităţi publice privind : alimentarea cu apă şi salubrizarea municipiului Brad, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iluminat public;
25. Participă activ la elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor publice, a caietelor de sarcini şi a contractelor de furnizare a serviciilor de utilităţi publice privind : – alimentarea cu apă şi salubrizarea municipiului Brad, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iluminat public;
26. Primeşte notificări ale operatorilor de servicii publice privind : – alimentarea cu apă şi salubrizarea municipiului Brad, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iluminat public, pentru ajustarea preţurilor şi tarifelor, analizează şi supune aprobării, în mod motivat, noile preţuri ;
27. Asistă operatorii de interes local în procesul de accesare a fondurilor pentru investiţii ;
28. Urmăreşte modul de colectare a fondului de dezvoltare din structura tarifelor practicate de operatori pentru prestarea serviciilor publice privind : – alimentarea cu apă şi salubrizarea municipiului Brad, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iluminat public, precum şi modul de utilizare a acestui fond, în dezvoltarea/modernizarea serviciului prestat ;
29. Pregăteşte şi trimite rapoarte de activitate către Biroul de monitorizare de la nivel de Prefectură ;
30. Prezintă rapoarte de activitate şi le supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Brad ;
31. Participă la ajustarea strategiei locale de dezvoltare economico-socială, prin consultări cu autorităţile responsabile ;
32. Asigură, împreună cu Compartimentul de achiziţii publice, achiziţionarea, inscripţionarea şi distribuirea euro-pubelelor şi altor recipiente adecvate, instituţiilor subordonate ;
33. Asigură amplasarea în instituţie a celor 3 recipiente de colectare selectivă a deşeurilor pe etaje;
34. Asigură amplasarea la intrarea în instituţie a unui punct de colectare selectivă a deşeurilor destinat vizitatorilor şi personalului propriu;
35. Întocmeşte împreună cu consilierul de la Compartimentul de protecţia mediului planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor din instituţie;
36. Împreună cu conducătorii instituţiilor subordonate, stabileşte persoane responsabile cu colectarea selectivă a deşeurilor proprii, la nivelul fiecărei instituţii;
37. Realizează programul de instruire a angajaţilor instituţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor ;
38. Întocmeşte şi afişează la punctele de colectare instrucţiuni de lucru adecvate ;
39. Asigură predarea deşeurilor colectate selectiv operatorului economic autorizat,conform legislaţiei specifice în domeniu ;
40. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;
41. Prezintă raport de activitate, în scris, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea primarului;
42. Răspunde de gestiunea materialelor achiziţionate pentru executarea lucrărilor ; asigură gestiunea fizică a stocului de materiale ; răspunde de gestiunea combustibililor
43. Respectă legislaţia de gestiune a bunurilor ;
44. Are obligaţia să urmărească ca eliberarea materialelor din gestiune să se facă conform actelor normative în vigoare ;
45. Are obligaţia ca la primirea în gestiune să urmărească ca toate actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa să fie completate, înregistrate şi predate conform actelor normative în vigoare ;
46. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului Brad
47. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare;
48. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005 ;
49. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
50. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
51. Răspunde de pregătirea continuă în domeniul transportului local prin studiu individual şi prin participare la cursuri de perfecţionare/specializări, seminarii, sesiuni de formare etc.
52. Primeşte şi verifică documentaţiile în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare ale agenţilor economici de pe raza municipiului Brad, la nevoie;
53. Eliberează şi avizează autorizaţiile de funcţionare ale agenţilor economici, verificând punctele de lucru de pe raza municipiului Brad, conform legislaţiei în vigoare, la nevoie;
54. Îndeplineşte alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support