Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment relații publice

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Comunică din oficiu informaţii privind actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Brad, a serviciilor şi a instituţiilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad (Biblioteca municipală ” Gheorghe Pârvu “, Casa de Cultură, Serviciul public de desfacere “Han Piaţă şi Obor” Brad, Creşa de Cartier, Poliţia locală, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul public de asistenţă socială etc.),
2. Participă la iniţierea, redactarea, depunerea, coordonarea şi implementarea de proiecte cu finanţare externă în numele Consiliului local şi/sau în parteneriat cu alte instituţii, organizaţii sau asociaţii legal constituite, în vederea dezvoltării social-economice a municipiului Brad;
3. Oferă informaţii, în condiţiile legii, cu privire la:
– structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei;
– numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Brad şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
– coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului Brad( sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet);
– sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
– programele şi strategiile proprii;
– lista cuprinzând documentele de interes public;
– lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
– modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
4. Realizează informarea privind structura organizatorică şi programul de funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Brad, al unităţilor subordonate; informarea privind numele şi prenumele primarului, viceprimarului, secretarului municipiului Brad, precum şi a funcţionarului public care este responsabil cu difuzarea informaţiilor publice ( în scris sau verbal),
5. Realizează informarea în scris sau verbal privind unele coordonate de contact ale Primăriei Municipiului Brad şi a unităţilor subordonate;
6. Realizează informarea privind unele programe, strategii ce vizează municipiul Brad, informarea privind bugetul local, bilanţul contabil, situaţia social-economică a municipiului Brad;
7. Realizează informarea privind activităţile culturale care au loc în municipiul Brad, modalităţile de implicare a autorităţilor şi a societăţilor comerciale din municipiul Brad în realizarea acestora;
8. Realizează informarea cetăţenilor privind baza de date referitoare la toate actele, documentele specifice fiecărui birou sau oficiu, care pot fi eliberate, precum şi reînnoirea acesteia, când este cazul;
9. Primeşte, înregistrează şi redactează răspunsul la cererile formulate în scris ,verbal şi prin poşta electronică ;
10. Asigură publicarea buletinului informativ al instituţiei, care va cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu, precum şi publicarea în M.O. partea a II – a, a raportului de activitate al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi al instituţiilor subordonate;
11. Întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public ;
12. Furnizează ziariştilor, prompt, fără discriminare şi complet, orice informaţie de interes public privind instituţia;
13. Asigură publicitatea şi informarea privind legislaţia comunitară, programele europene aflate în derulare sau deja finalizate;
14. Asigură asistenţă şi colaborează cu compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea rezolvării problemelor litigioase din cadrul instituţiei şi sprijină rezolvarea unor probleme de natură juridică;
15. Asigură asistenţă şi colaborează cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi cu Casa de Cultură Brad în vederea realizării informărilor privind activităţile culturale care au loc în municipiul Brad, modalităţile de implicare a autorităţilor şi a societăţilor comerciale din municipiul Brad pentru realizarea acestora;
16. Asigură asistenţă şi colaborează cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea difuzării de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri, când este cazul ;
17. Asigură asistenţă şi colaborează cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea asigurării relaţiei cu societatea civilă de la care poate primi sugestii, propuneri şi opinii cu privire la iniţierea unor acte administrative sau propuneri de lege ferenda ;
18. Colaborează cu societatea civilă, în special cu O.N.G.-urile pentru a accesa programele comunitare şi pentru a promova rezolvarea problemelor sociale locale;
19. Colaborează cu instituţii şi organisme din ţară sau din străinătate pe linie de integrare europeană ;
20. Realizează şi actualizează “Strategia de dezvoltare locală durabilă a municipiului Brad “;
21. Participă la realizarea şi actualizarea paginii Web a Primăriei Municipiului Brad;
22. Participă şi înregistrează audienţele Primarului, viceprimarului şi ale secretarului municipiului Brad ;
23. Este purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Brad, când este cazul ;
24. Consiliează şi informează compartimentele din aparatul de specialitate asupra tuturor oportunităţilor de accesare a proiectelor cu finanţare externă;
25. Monitorizează apariţia unor prevederi legislative care urmăresc armonizarea legislaţiei româneşti cu cea a Uniunii Europene;
26. Participă la diferite programe de pregătire profesională în domeniul integrării europene, dezvoltării regionale şi programelor şi proiectelor comunitare;
27. Participă la iniţierea, redactarea, depunerea, coordonarea şi implementarea de proiecte cu finanţare externă în numele Consiliului local şi/sau în parteneriat cu alte instituţii, organizaţii sau asociaţii legal constituite, în vederea dezvoltării social-economice a municipiului Brad;
28. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005 ;
29. Conlucrează cu compartimentul de informatică în vederea reactualizării site-ului Primăriei Municipiului Brad ;
30. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare;
31. Întocmeşte Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
32. Păstrează legătura permanent cu Asociaţiile de proprietari, sprijină, îndrumă şi controlează activitatea acestora, colectează şi triază dosare de la persoanele îndreptăţite să beneficieze de ajutor pentru încălzire;
33. Îndrumă şi sprijină Asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominium, precum şi pentru respectarea de către acestea a prevederilor Legii nr.230/2007 şi a H.G.R.nr.1588/2007 privind aprobarea Normelor metodologice la Legea nr.230/2007;
34. Pregăteşte şi asigură atestarea administratorilor şi eliberarea adeverinţelor de atestare;
35. Întocmeşte şi distribuie materiale informative de interes pentru asociaţiile de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a acestora;
36. Păstrează evidenţa datoriilor pentru energia termică pentru persoanele fizice şi cele juridice, făcând în acest sens informări trimestriale primarului;
37. Preia, verifică şi întocmeşte în perioada sezonului rece: noiembrie-martie, cereri pentru ajutorul de încălzire pentru familiile cu venituri mici;
38. Ţine legătura cu Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale Hunedoara-Deva în ceea ce priveşte ajutoarele de încălzire atât la energia termică cât şi cu lemne;
39. Asigură acordarea de relaţii cu publicul zilnic, în vederea furnizării de asistenţă de specialitate pentru asociaţiile de proprietar; acordă asistenţă persoanelor care reclamă diverse aspecte legate de asociaţiile de proprietar;
40. Participă la adunările generale ale proprietarilor,
41. Redactează răspunsurile la diferite solicitări din partea cetăţenilor şi a instituţiilor publice din municipiu pe probleme specifice activităţii legate de asociaţiile de proprietar ;
42. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
43. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
44. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
45. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support