Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment resurse umane

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Efectuează operaţiunile privind încadrarea, redistribuirea, detaşarea, transferarea, pensionarea sau încetarea contractului individual de muncă, respectiv a raportului de serviciu pentru personalul contractual, respectiv funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru asistenţii personali angajaţi pentru persoanele cu handicap grav, precum şi acordarea de gradaţii la trecerea într-o altă tranşă de vechime ;
2. Asigură crearea bazei de date privind evidenţa personalului, atât a funcţionarilor publici, cât şi a personalului contractual;
3. Asigură ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor H.G.R. nr.553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad,
4. Răspunde de verificarea şi întocmirea dosarului personal pentru funcţionarii publici, respectiv pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;
5. Răspunde de întocmirea dosarului profesional pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate;
6. Efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului, păstrează şi ţine la zi , fişele anuale de evaluarea a performanţelor profesionale individuale, completează şi transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brad registrul de evidenţă a salariaţilor aparatului de specialitate al primarului şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, precum şi modificările intervenite pe parcurs;
7. Răspunde de organizarea examenelor şi concursurilor, încadrarea în muncă şi promovarea în grade , trepte superioare sau funcţii de conducere, precum şi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de angajare, pregătire şi promovare ;
8. Răspunde de activitatea de perfecţionare şi pregătirea profesională a personalului aparatului de specialitate al primarului şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad ;
9. Întocmeşte dosare de pensie pentru limită de vârstă şi muncă depusă, precum şi pentru pensionarea de invaliditate şi anticipată şi le transmite Casei Judeţene de Pensii ;
10. Întocmeşte, la sfârşitul anului în curs, planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor, în colaborare cu celelalte compartimente, birouri, servicii şi urmăreşte efectuarea acestora, conform planificării ;
11. Întocmeşte rapoartele statistice şi le transmite Direcţiei Judeţene de Statistică, rapoartele privind respectarea normelor de conduită, precum şi Planul de ocupare a funcţiilor publice cu consultarea Sindicatului şi transmite aceste rapoarte împreună cu raportul privind situaţia implementării procedurilor disciplinare primit de la preşedintele comisiei de disciplină la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti;
12. Asigură consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită din Codul de conduită a funcţionarilor publici, conform prevederilor Legii nr. 7/2004, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate şi a serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, având următoarele atribuţii:
– va acorda consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad,
– va monitoriza aplicarea prevederilor Codului de conduită a funcţionarilor publici în Primăria Municipiului Brad,
– va întocmi rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad pe care le va comunica funcţionarilor publici şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti.
13. Ţine evidenţa şi întocmeşte, în colaborare cu Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate adeverinţele de venit pentru anul fiscal anterior pentru venituri din salarii la funcţia de bază pentru întregul personal al aparatului de specialitate al primarului şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad ;
14. Asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi interese pentru funcţionarii publici şi pentru personalul angajat cu contract individual de muncă ce administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului şi a serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, având următoarele atribuţii:
– primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere o dovadă de primire;
– la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
– oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
– evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei;
– asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad, sau la avizierul Primăriei Municipiului Brad, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau a mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
– trimite Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, în termen de 10 zile de la primirea acestora, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a Registrelor speciale prevăzute la lit. d);
– întocmeşte, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
– acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţile şi întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese;
– transmite Agenţiei până la data de 1 august a aceluiaşi an, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite.
15. Întocmeşte statele de plată pentru personalul din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad (până la brut), precum şi pontajele lunar pentru aparatul de specialitate al Primarului ;
16. Asigură aplicarea sistemului de salarizare în vigoare, completat cu actele normative care apar pe parcurs, în concordanţă cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate de Consiliul Local ;
17. Asigură aducerea la cunoştinţă publică a posturilor vacante (atât pentru funcţionari publici , cât şi pentru personal contractual) data, ora, locul organizării concursurilor pentru ocuparea acestora, precum şi condiţiile generale şi cele specifice, bibliografia necesare pentru participarea candidaţilor la concursurile respective ;
18. Eliberează, la cerere, adeverinţe de salarii;
19. Întocmeşte statele de funcţii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului şi pentru instituţiile şi serviciile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad şi le supune spre aprobare Consiliului local ;
20. Întocmeşte organigrama şi statul de funcţii, le supune spre aprobare Consiliului local şi urmăreşte avizarea, conform prevederilor legale ;
21. Ţine evidenţa în registrul special privind eliberarea carnetelor de moţ ;
22. Transmite cu regularitate toate datele la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti privind sancţionarea funcţionarilor publici, a planului anual cu necesarul de personal şi a posturilor vacante;
23. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005;
24. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului Brad;
25. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare.
26. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
27. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
28. Are atribuţii în gestionarea riscurilor (EGR): validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante; face propuneri de escaladare a riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă care le pot controla, în cazul în care resursele sunt insuficiente, măsurile de control intern exced competenţele decizionale ale acestuia sau se identifică riscuri externe dar al căror impact afectează obiectivele stabilite pentru acesta; analizează rapoartele de audit, reţinându-se riscurile identificate prin acestea şi măsurile recomandate a fi implementate; ierarhizează riscurile în funcţie de priorităţi şi elaborează profilul de risc, ca rezultat al acţiunii de grupare a riscurilor identificate în funcţie de expunerea la risc;
29. Are atribuţii privind operarea în Registrul Electoral, şi anume: gestionează şi operează baza de date cu toate persoanele cu drept de vot din municipiul Brad; gestionează delimitările secţiilor de votare; elaborează cu acurateţe maximă listele electorale; asigură securitatea datelor şi a accesului la informaţii;
30. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
31. Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

• transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-lui Primăriei municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support