Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Verifică pe teren situaţiile construcţiilor conform autorizaţiilor de construcţie/demolare ;
2. Verifică şi analizează conţinutul documentaţiilor depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, desfiinţare,
3. Participă la recepţiile obiectivelor de pe raza municipiului Brad ;
4. Face propuneri de atribuire terenuri în conformitate cu prevederile legale ;
5. Întocmeşte şi eliberează, la solicitarea cetăţenilor, adeverinţe privind înscrierea în evidenţele de carte funciară ; ţine evidenţa nomenclaturii stradale şi eliberează adeverinţe (certificate)de nomenclatură stradală ;
6. Verifică cererile şi documentaţiile pentru elaborarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie, demolare şi răspunde de încasarea contravalorii avizelor, acordurilor, adeverinţelor etc. ;
7. Urmăreşte respectarea în teritoriu a prevederilor PUG, PUD, PUZ şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora,
8. Urmăreşte realizarea lucrărilor la blocurile de locuinţe în curs de execuţie ;
9. Verifică permanent în teren starea construcţiilor aparţinând Primăriei municipiului Brad şi propune, după caz, lucrările de reparaţii ce se impun ;
10. Efectuează permanent acţiuni de control vizând disciplina privind respectarea autorizaţiilor de construcţie/demolare şi a proiectelor tehnice
11. Întocmeşte situaţii statistice specifice ;
12. Propune măsuri pentru întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, împrejmuirilor, spaţiilor dintre clădiri ; amplasarea căilor şi mijloacelor de transport, a reţelei de canalizare, termoficare, staţiei de epurare în concordanţă cu PUG ;
13. Constată abaterile care constituie contravenţii la legea privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, întocmeşte procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi le transmite şefului de birou ;
14. Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse prin procesele -verbale de contravenţie şi face propuneri pentru demolarea lucrărilor executate pe domeniul public fără autorizaţie sau încălcarea acesteia în baza dispoziţiei Primarului
15. Întocmeşte, împreună cu Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat şi Serviciul buget, finanţe, contabilitate , taxe şi impozite locale referate şi documentaţii pe care le transmite Compartimentului juridic în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire ;
16. Răspunde pentru opinia exprimată în consens cu PUG, PUZ şi cu legislaţia în vigoare în dezbaterile comisiei mixte privind semnarea documentaţiilor de vecinătate şi ale comisiei de Fond Funciar şi de retrocedare conform Legii 10/2001;
17. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005 ;
18. Îndeplineşte atribuţii ale comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din municipiul Brad (secretariat):
– verifică documentaţiile ce se supun analizării în plenul comisiei în conformitate cu conţinutul cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, pe categoriile prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
– stabileşte taxa prevăzută pentru emiterea avizului comisiei;
– redactează ordinea de zi a şedinţei ;
– organizează şedinţele de lucru ale comisiei ;
– asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor comisiei şi urmăreşte semnarea acestora de către toţi membrii ;
– redactează avizele emise de comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism şi asigură înaintarea acestora Consiliului local Brad în vederea deliberării şi aprobării lor ;
– ţine evidenţa avizelor emise şi a documentaţiilor care stau la baza emiterii acestora, le arhivează pe cele care au depăşit termenul de 2 ani de la emitere
19. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
20. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;
21. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
22. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support