Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartimentul executări silite și insolvență

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Întocmește și răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite (înștiințări de plată, somații, titluri executorii, propriri bancare) după expirarea termenelor scadente de plată conform legii și asigură transmiterea lor către contribuabili și unitățile bancare;
2.Efectuează și răspunde de inspecțiile fiscale la persoanele juridice conform planului de control întocmit de către șeful de Serviciu;
3. Trimestrial (31 ianuarie, 31 mai, 31 august, 30 noiembrie) întocmește și actualizează Registrul contribuabililor care înregistrează obligații bugetare restante pentru care s-a început executarea silită precum și modalitățile de stingere a acestora;
4. Asigură aplicarea unitară a actelor normative pe linia colectării veniturilor bugetului local de la contribuabili persoane fizice și juridice administrați;
5. Răspundere de organizarea, verificarea și desfășurarea activității de executare silită asupra veniturilor și bunurilor urmăribile ale debitorilor persoane fizice și juridice, în vederea realizării creanțelor fiscale;
6. Urmărește și răspunde de realizarea creanțelor fiscale în termenul de prescripție;
7. Pe baza datelor deținute, analizează și stabilește măsurile de executare silită, în așa fel încât realizarea creanței să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ținând seama de interesul imediat al municipiului cât și de drepturile și obligațiile debitorului urmărit;
8. Emite decizii de calcul a obligațiilor fiscale accesorii, calculează cheltuieli de executare sau alte sume, când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlu executoriu prin care au fost instituite;
9. Asigură și răspunde de desfășurarea procedurii de executare silită asupra bunurilor și veniturilor debitorilor persoane fizice și juridice, urmăribile potrivit legii;
10. Identifică conturile, în lei și în valută, ale debitorilor, persoane fizice și juridice, deschise la unitățile specializate, precum și alte venituri ale debitorilor,în vederea aplicării procedurii de executare silită prin poprire asupra disponibilităților din conturi și prin poprire asupra veniturilor debitorilor;
11. Asigură și răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind înființarea propririlor pe veniturile și disponibilitățile bănești, deținute sau datorate cu orice titlu debitorului de către terțe persoane, urmărește respectarea propririlor înfiinșate asupra terților, precum și asuprasocietăților bancare și stabilește, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora;
12. Asigură înscrierea la masa credală prin trimiterea declarațiilor de creanțe pentru persoane juridice și fizice intrate în insolvență sau faliment la Instanțele de judecată și la societățile prin care se derulează procedura insolvenței;
13.Asigură, în scris, înștiințarea băncilor pentru sistarea totală sau parțială a indisponibilizării conturilor și reținerilor în situația în care debitorul face plata în termenul prevăzut în somație;
14. Întocmește actele necesare aplicării procedurii de executare silită pentru creanțele constatate pentru persoane fizice și juridice, inclusiv aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile;
15. Efectuează, atunci cand este cazul, sigilarea bunurilor mobile și imobile sechestrate, precum și ridicarea și depozitarea bunurilor mobile sechestrate;
16.Solicită organelor competente înscrierea în registrele de publicitate, a sechestrelor și sechestrelor asiguratorii asupra bunurilor imobile, precum și a procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil în cazul vănzării cu plata în rate;
17. Răspunde de evidența debitorilor insolvabili;
18. Răspunde de verificarea periodică, conform legii, a contribuabililor persoane fizice și juridice înscriși în evidența separată în cadrul termenului de prescripție;
19. Colaborează cu inspectorii și casierii biroului Impozite și Taxe pentru culegerea de informații suplimentare privind veniturile debitorilor bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea acestora, precum și alte elemente necesare activității de executare silită a bunurilor;
20. Examinează starea fiscală a contribuabililor în condițiile în care nu s-a reușit recuperarea creanțelor fiscale restante prin derularea procedurilor de executare silită, întocmește toată procedura de insolvență și lichidări precum și documentația necesară formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenței;
21. Răspunde de efectuarea inventarierii masei impozabile până la cel târziu 15 mai a fiecărui an împreună cu inspectorii de la persoane fizice și juridice;
22. Asigură și răspunde de păstrarea secretului fiscal și a confidențialității documentelor și informațiilor gestionate, în condițiile legii;
23. Are obligația să respecte în permanență toate regulile de protecție și securitate a muncii, să ia parte periodic la instructajul care se face pe această linie;
24. Pe perioada concediului de odihnă/concediu medical va fi înlocuită de Șortan Rozalia Gabriela-inspector principal – Compartiment Taxe și Impozite Locale – Impuner, Constatare, Control;
25. Răspunde de pregătirea continuă în domeniul financiar-contabil, a executării silite și insolvenței prin studiu individual și prin participarea la cursuri de perfecționare/specializări, seminarii, sesiuni de formare etc.;
26. Arhivează documentele pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
27. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmește;
28. Îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse prevăzute de lege sau dispuse de conducere, în legătură cu domeniul de activitate;

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support