Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment juridic

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Consiliază, din punct de vedere juridic toate serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad, instituţiile şi serviciile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;
2. Reprezintă Consiliul Local, Primăria, Municipiul Brad şi Primarul în faţa instanţelor judecătoreşti (Judecătorii; Tribunale; Curţi de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie), precum şi a altor instituţii, pe bază de delegaţie, asigurând totodată concepţia şi redactarea tuturor actelor necesare în acest sens, după consultarea cu compartimentele de specialitate, în funcţie de specificul litigiului;
3. Urmăreşte şi asigură exercitarea căilor ordinare sau extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, atunci când se impune;
4. Urmăreşte şi asigură executarea hotărârilor judecătoreşti, pe cale amiabilă sau pe calea executării silite;
5. Conduce evidenţa acţiunilor judecătoreşti în Registrul de evidenţă a dosarelor privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
6. Asigură colaborarea la întocmirea proiectelor şi actelor administrative emise de către Consiliul Local sau Primar;
7. Asigură colaborarea la întocmirea contractelor încheiate de către autorităţile locale, precum şi avizarea acestora;
8. Întocmeşte şi colaborează la întocmirea oricăror alte acte cu caracter juridic, asigurând totodată avizarea acestora;
9. Rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic, repartizate acesteia, asigurând totodată rezolvarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi corespondenţei repartizate;
10. Asigură asistenţa şi colaborează la rezolvarea oricăror alte lucrări cu caracter juridic, repartizate altor compartimente, în funcţie de repartizarea stabilită prin Dispoziţiile Primarului;
11. Clarifică situaţia juridică a terenurilor proprietate de stat;
12. Urmăreşte şi ia măsuri necesare pentru realizarea creanţelor provenite din închirieri şi concesionări;
13. Participă, în calitate de membru, în diverse comisii de: concursuri, analiză a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001, etc., constituite prin Dispoziţiile Primarului sau prin Hotărâri ale Consiliului Local;
14. Conduce evidenţa dosarelor aferente notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001;
15. Participă la şedinţele Consiliului Local al Municipiului Brad;
16. Redactează dispoziţii ale Primarului Municipiului Brad;
17. Înregistrează dispoziţiile Primarului Municipiului Brad în Registrul special, se ocupă de comunicarea acestora celor interesaţi şi urmăreşte punerea lor în aplicare;
18. Participă la realizarea unor anchete sociale, la solicitarea Serviciului de Asistenţă Socială şi a Compartimentului Autoritate Tutelară;
19. Răspunde de legalitatea actelor întocmite şi de numerele de înregistrare trecute pe toate actele, întocmite şi semnate, specifice activităţii compartimentului din care face parte;
20. Transmite informaţii, în mod operativ, Compartimentului Informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului Brad;
21. Se informează permanent de legislaţia în vigoare şi informează, în mod operativ, serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate pe care le consiliază din punct de vedere juridic;
22. Îndosariază actele, documentele şi le predă la arhiva unităţii;
23. Raportează şefului ierarhic superior problemele constatate şi propune soluţii de rezolvare a acestora;
24. Are atribuţii privind gestionarea riscurilor (EGR): validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante; face propuneri de escaladare a riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă care le pot controla, în cazul în care resursele sunt insuficiente, măsurile de control intern exced competenţele decizionale ale acestuia sau se identifică riscuri externe dar al căror impact afectează obiectivele stabilite pentru acesta; analizează rapoartele de audit, reţinându-se riscurile identificate prin acestea şi măsurile recomandate a fi implementate; ierarhizează riscurile în funcţie de priorităţi şi elaborează profilul de risc, ca rezultat al acţiunii de grupare a riscurilor identificate în funcţie de expunerea la risc; consemnează în procesul verbal al şedinţei toate hotărârile luate; transmite formularele de alertă la risc şi documentaţia aferentă pentru riscurile escaladate responsabililor cu riscurile de la nivelele de competenţă la care s-a convenit; îndosariază formularele de alertă la risc clasate; în baza informaţiilor cuprinse în procesul verbal, completează coloanele 1 – 8 din registrul riscurilor de la nivelul primăriei Municipiului Brad(secretarul echipei);
25. Acordă consultanţă juridică consilierilor locali;
26. Colaborează cu Secretarul Municipiului Brad la pregătirea şedinţelor de consiliu, la difuzarea materialelor de şedinţă, precum şi a oricăror alte materiale, consilierilor locali;
27. Sprijină consilierii pentru iniţierea proiectelor de hotărâre;
28. Întocmeşte procesul verbal al şedinţei împreună cu un alt funcţionar al Aparatului de Specialitate al Primarului, respectiv consilierul din cadrul Compartimentului Resurse Umane;
29. Asigură afişarea hotărârilor consiliului local la afişierul Primăriei Municipiului Brad;
30. Urmăreşte întocmirea rapoartelor de specialitate ale consiliului local la proiectele de hotărâre iniţiate;
31. Urmăreşte întocmirea şi popularizarea rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor locali;
32. Asigură aducerea la cunoştinţă publică a ordinei de zi a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului local al municipiului Brad;
33. Întocmeşte pontajul cu prezenţa consilierilor locali la şedinţele de consiliu şi la comisiile de specialitate şi îl înaintează Compartimentului Resurse Umane pentru întocmirea statului de plată;
34. Asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi interese pentru aleşii locali(consilierii locali şi primar), având următoarele atribuţii:
– primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere o dovadă de primire;
– la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
– oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
– evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei;
– asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad, sau la avizierul Primăriei Municipiului Brad, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau a mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
– trimite Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, în termen de 10 zile de la primirea acestora, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a Registrelor speciale prevăzute la lit. d);
– întocmeşte, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
– acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţile şi întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese;
– transmite Agenţiei până la data de 1 august a aceluiaşi an, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite.
35. Asigură numerotarea şi legarea dosarelor de şedinţă a consiliului local
36. Exercită atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
37. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005;
38. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
39. Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support