Site-ul oficial al Municipiului Brad

Serviciul buget, finanțe, contabilitate, taxe, impozite locale – Șef serviciu

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

  •  răspunde de managementul domeniului său de activitate;
  • conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
  • răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;
  • răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII
1. Organizează şi asigură urmărirea execuţiei bugetare pentru activităţile finanţate din bugetul local, precum şi pentru activităţile finanţate din surse extrabugetare;
2. Întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Brad , realizând şi raportul acestuia;
3. Întocmeşte raportul privind contul de execuţie a bugetului local;
4. Urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ;
5. Face propuneri motivate privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale , în temeiul legii;
6. Centralizează propunerile de virări de credite de la instituţiile finanţate din bugetul local, le analizează şi ,dacă nu contravin dispoziţiilor legale, întocmeşte referatele de specialitate privind aprobarea acestor virări de credite ordonatorului principal de credite;
7. Analizează solicitările de subvenţii care se acordă din bugetul local;
8. Trimestrial primeşte dările de seamă contabile de la instituţiile care sunt finanţate din bugetul local, le verifică dacă sunt în concordanţă cu cifrele aprobate şi nu există depăşiri de credit, dacă sunt completate conform instrucţiunilor M.F. ,asigură centralizarea acestora şi întocmirea dării de seamă şi o depune la D.G.F.P. la termenele stabilite împreună cu referatul explicativ asupra bilanţului contabil;
9. Întocmeşte,lunar, pe baza bilanţului, deschideri de credite şi dispoziţii bugetare pentru toate activităţile cuprinse în bugetul local;
10. Întocmeşte lunar, în concordanţă cu prevederile bugetare, cererile de sume defalcate şi transferuri din bugetul de stat pe care le supune avizării D.G.F.P.C.F.S.;
11. Asigură onorarea la timp şi corectă a obligaţiilor financiare ale instituţiei către terţi, cu respectarea priorităţilor, potrivit legii;
12. Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de constatare, stabilire, urmărire, încasare a impozitelor şi taxelor locale de la persoane fizice şi persoane juridice, care se fac venit la bugetul local;
13. Asigură documentele şi sumele necesare pentru deplasările efectuate de personalul propriu în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;
14. Asigură condiţiile pentru buna funcţionare a instituţiilor de sub autoritatea Primăriei pe care le finanţează, total sau parţial;
15. Asigură evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a mijloacelor fixe , pe locuri de folosinţă, a obiectelor de inventar în magazii şi în folosinţă, precum şi a materialelor pe gestiuni şi pe feluri de materiale în scopul păstrării integrităţii patrimoniului unităţii;
16. Organizează evidenţa analitică a debitorilor şi creditorilor şi a furnizorilor unităţii,organizează evidenţa analitică a cheltuielilor de investiţii pe obiective în conformitate cu listele de investiţii anexe la bugetul de venituri şi cheltuieli;
17. Organizează pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor de inventariere, efectuează valorificarea inventarelor şi face propuneri pentru recuperarea pagubelor constatate, după caz;
18. Duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local Brad legate de domeniul de activitate al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale;
19. Efectuează centralizarea datelor privind materia impozabilă, impozitele şi taxele stabilite, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, întocmeşte raportări cerute de organele superioare;
20. Întocmeşte periodic situaţii statistice;
21. Urmăreşte, coordonează activitatea de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a angajamentelor bugetare
22. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005 ;
23. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul serviciului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare;
24. Prin Dispoziţia Primarului face parte din echipa de gestionare a riscurilor(EGR) la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi are următoarele atribuţii:
25. validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
26. face propuneri de escaladare a riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă care le pot controla, în cazul în care resursele sunt insuficiente,
27. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
28. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
29. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
30. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de Primarul municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support