Site-ul oficial al Municipiului Brad

Statut

ORDONANTA nr. 53 din 16 august 2002

privind Statutul-cadru al unitatii administrativ-teritoriale

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV. 6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

Art. 1

(1) Prezenta ordonanta are ca obiect stabilirea Statutului-cadru al unitatilor administrativ-teritoriale din România.

(2) Unitatile administrativ-teritoriale din România carora li se aplica prevederile prezentului statut sunt comunele, orasele, municipiile si judetele.

Art. 2

(1) Comuna este unitatea administrativ-teritoriala de baza, care cuprinde populatia rurala reunita prin comunitate de interese si traditii. Comuna este alcatuita din unul sau mai multe sate componente, în functie de conditiile economice, social-culturale, geografice si demografice. Unul dintre satele componente are statut de resedinta a comunei.

(2) În satul resedinta de comuna îsi au sediul autoritatile administratiei publice locale si sunt grupate, de regula, celelalte autoritati si institutii publice reprezentative pentru comuna respectiva.

Art. 3

(1) Orasul este unitatea administrativ-teritoriala de baza, alcatuita, de regula, dintr-o singura localitate.

(2) Orasul poate grupa în jurul sau unul sau mai multe sate apartinatoare ori localitati componente.

(3) Satele apartinatoare îsi pastreaza caracterul preponderent rural. Acestora li se aplica reglementarile legale în vigoare specifice mediului rural.

(4) Localitatile componente sunt parti integrante ale orasului.

Art. 4

(1) Unele orase pot fi declarate municipii, în conditiile legii.

(2) Municipiile pot fi împartite în subunitati administrativ-teritoriale fara personalitate juridica.

(3) Comunele din jurul municipiului Bucuresti si cele din jurul municipiilor de rangul I pot fi organizate în zone metropolitane ale municipiului.

(4) Organizarea si functionarea zonelor metropolitane se fac potrivit legii.

Art. 5

(1) Comunele, orasele si judetele sunt persoane juridice de drept public. Ele au patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.

(2) Unitatile administrativ-teritoriale pot intra în raporturi juridice cu alte autoritati sau institutii publice, cu persoane juridice române sau straine, indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice, în conditiile legii.

Art. 6

Statutul fiecarei unitati administrativ-teritoriale cuprinde date si elemente specifice, care au rolul de a o individualiza în raport cu alte unitati similare, privitoare la:

a) întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale, satele componente, iar în cazul oraselor, satele apartinatoare si localitatile componente, amplasarea acestora, prezentata grafic si descriptiv, distanta dintre satele componente, respectiv apartinatoare, si localitatile componente;

b) determinarea colectivitatii asupra careia se exercita autoritatea consiliului local si a primarului; date privind înfiintarea acesteia, prima atestare documentara, evolutia istorica;

c) populatia unitatii administrativ-teritoriale, facându-se mentiune cu privire la componenta etnica – în vederea aplicarii dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apartinând unei minoritati nationale de a folosi limba materna în administratia publica locala, cuprinse în Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 -, precum si la ocupatie, defalcate pe sate componente, respectiv apartinatoare, si localitati componente;

d) localitatea de resedinta;

e) autoritatile administratiei publice locale, sediul acestora;

f) caile de comunicatie existente si categoria acestora;

g) date privitoare la principalele institutii din domeniul educatiei, culturii, sanatatii, asistentei sociale, presei, radioului, televiziunii si altele asemenea;

h) principalele functiuni economice, capacitati de productie diversificate din sectorul secundar si tertiar, precum si din agricultura;

i) serviciile publice existente;

j) patrimoniul public si privat, componenta si întinderea acestuia;

k) partide politice si sindicate, care îsi desfasoara activitatea în unitatea administrativ-teritoriala.

Art. 7

În statut se va preciza rangul unitatii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a “Reteaua de localitati”.

Art. 8

Statutul va preciza autoritatile administratiei publice locale, sediul acestora, numarul si structura politica a membrilor consiliului local, precum si data constituirii acestuia.

Art. 9

Persoanele nascute în comuna sau oras primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul si certificatul de fiu/fiica al/a comunei sau orasului, în cadrul unei festivitati care se organizeaza de catre primar.

Art. 10

Prin statut se stabilesc criteriile potrivit carora se poate conferi persoanelor fizice române sau straine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comuna, orasul sau judetul respectiv, titlul de cetatean de onoare, drepturile de care se bucura aceste persoane, precum si conditiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.

Art. 11

În statut se precizeaza ca locuitorii comunei sau orasului sunt consultati, în conditiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritoriala si se enumera problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit, precum si faptul ca referendumul local se poate organiza în toate satele si localitatile componente ale comunei sau orasului ori numai în unele dintre acestea.

Art. 12

(1) Cetatenii comunei sau orasului pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate, în mediul rural, si pe cartiere sau strazi, în mediul urban.

(2) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor în functie.

(3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.

(4) Adunarea cetateneasca este valabil constituita în prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.

(5) Propunerile se consemneaza într-un proces-verbal si se înainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedinta, în vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.

(6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.

Art. 13

În afara referendumului local sau a adunarilor cetatenesti, în statut se pot prevedea si alte forme de consultare directa a cetatenilor, potrivit unor eventuale traditii locale, si se va descrie modul de organizare si desfasurare a acestora.

Art. 14

(1) Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea publica si în proprietatea privata ale acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

(2) Bunurile care apartin unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.

(3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie într-o anexa la statut, care se actualizeaza anual.

(4) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Art. 15

(1) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza carora bunurile aflate în proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale si cele din proprietatea privata a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în conditiile legii sau pot fi atribuite în folosinta gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.

(2) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza carora consiliile locale si consiliile judetene hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, în conditiile legii.

(3) Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.

Art. 16

Statutul va stabili conditiile de realizare a cooperarii sau asocierii cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari.

Art. 17

Statutul va cuprinde mentiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune.

Art. 18

Statutul cuprinde, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, modalitatea de atribuire si schimbare a denumirilor de strazi, piete si de obiective de interes public local.

Art. 19

Prin statut se stabilesc, în conditiile legii, însemnele specifice ale localitatii si modalitatile de utilizare a acestora.

Art. 20

Pe baza prevederilor prezentului statut, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante, consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene vor elabora si vor aproba, în conditiile legii, statute proprii.

Art. 21

Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotarârea Guvernului nr. 127/1992 privind aprobarea statutului-cadru orientativ al comunei si orasului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmânca

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 633 din data de 27 august 2002


R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 31/2021
privind aprobarea Statutului Municipiului Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 34/11830/15.03.2021 și REFERATUL DE APROBARE nr. 34/11829/15.03.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Statutului Municipiului Brad;

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 28/11853/18.03.2021, respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 19/14685/24.03.2021 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 7/14686/24.03.2021 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 12/14687/24.03.2021 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement; raportul nr. 29/14688/23.03.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 16/14689/23.03.2021 al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat;

În conformitate cu prevederile art. 104 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

În temeiul prevederilor  art.129 alin.3 lit. a, art.139 alin. 1 și ale art. 196 alin.1 lit. a   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi  ale art. 11 alin. 4  din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.  – Se  aprobă Statutul Municipiului Brad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc Compartimentul Juridic și Compartimentul Relații Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Art. 3.   –  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 50/2018 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 65/2020.

Art. 4.   –  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 5.   Prezenta hotărâre se comunică:

  • Prefectului Judeţului Hunedoara;
  • Primarului Municipiului Brad;
  • Secretarului General al Municipiului Brad;
  • Compartimentului Juridic;
  • Compartimentului Relații Publice.

Brad, 25.03.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Adina Beciu

Contrasemnează

SECRETAR GENERAL
  Carmen-Irina Bora

 

Vezi și/sau descarcă în format PDF:
STATUTUL MUNICIPIULUI BRAD

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support