Site-ul oficial al Municipiului Brad

Proiecte europene

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara
 • Valoarea totală a proiectului: 6.717.036,15 lei, din care 4.058.824,64 lei finanțare europeană nerambursabilă și 2.658.211,51 lei contribuție solicitant.
 • Sursa de finanțare: Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice.
 • Faza: în implementare
 • Activități desfășurate: Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă, Lucrările de înlocuire a sistemelor de instalații termice, Lucrări de implementare a sistemelor de producere a energiei din surse alternative, Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri, LUCRĂRI CONEXE care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare, cum ar fi:  înlocuirea șarpantei și a învelitorii (fără a) sistemelor de preluare a apelor meteroice respectiv a jgheaburilor și burlanelor existente care vor rămâne aparente pe fațadă, demontarea aparatelor de climă aparente pe fațadă și trecerea la un sistem centralizat, înlocuirea finisajelor interioare, instalarea de rampe accesibile persoanelor cu dizabilități din spațiul public, până la parterul spitalului însoțite de plăcuțe Braille și plăcuțe în culori disonante, modernizarea instalațiilor electrice prin integrarea în plafon a corpurilor de iluminat cu LED.
Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul Brad, Jud. Hunedoara
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional, AXA PRIORITARĂ 10 ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,  PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1. ”Investitiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 ”Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”
 • Faza: În implementare
 • Propune: construirea unei grădinițe moderne, ce va deservi  8 grupe de copii, reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire existente, dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor antepreșcolari și preșcolari, pentru derularea de activități educative și achiziționare de obiecte de inventar și/sau mijloace fixe, necesare desfășurării etapelor procesului educațional, în vederea creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă şi a integrării eficiente în viaţa şcolară şi socială a copiilor.
 • Rezultate așteptate: Investiția va asigura minim 200 de locuri pentru copii de vârstă antepreșcolară și preșcolară (beneficiari direcți), într-o gradiniță cu confort și dotări moderne.
 • Valoarea totală a proiectului: 5.451.895,06 lei, din care  5.342.857,14 lei  finanțare europeană nerambursabilă și 109.037,92 lei contribuție solicitant.
Consolidarea Capacității Administrative a UAT Municipiul Brad
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa Prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile si transparente” Obiectivul Strategic 1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP” CP13 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
 • Faza: în implementare
 • Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Brad prin planificare strategică, proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni și formarea personalului.
 • Obiectivele specifice ale proiectului:
  • Realizarea de proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și elaborarea documentațiilor de planificare strategică: Criterii de prioritare a investițiilor în sectoarele educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu și transport) pentru realizarea bugetului aferent anului 2021 sau 2022, politici publice ce necesită resurse financiare din bugetele aferente anilor 2021 si 2022, Strategia integrată de dezvoltare urbana a Municipiului Brad 2021-2027, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Brad pentru perioada 2021-2027, Planul Strategic Instituțional 2021-2022
  • Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în legătura cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor prin implementarea și utilizarea GIS în administrația publică.
  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Brad, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect.
  • Valoarea totală a proiectului: 3.712.985,90 lei din care 3.638.726,18 lei finanțare europeană nerambursabilă și 74.259,72 lei contribuție solicitant.
Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Brad, Componența – Modernizare și dotare centru cultural multifuncțional din Municipiul Brad, Componența – Refacere și modernizare str. Independenței și str. Liceului din Municipiul Brad
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional, Axa 13/1/Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România
 • Faza: În implementare
 • Proiectul propune: Modernizarea și dotarea unui centru cultural multifuncțional cu o suprafață construită de 365 mp, suprafață desfășurată 485 mp, destinat cu precadere tinerilor și altor grupuri defavorizate într-un spatiu curent neutilizat, în vederea dezvoltării serviciilor culturale din municipiu și creșterii atractivității municipiului pentru populația sa (în special cea tânără), pentru populația comunelor înconjuratoare și pentru turiști.
 • Refacerea și modernizarea drumurilor publice inclusiv trotuare – străzile de acces la Centrul Cultural Multifuncțional: Str. Independenței și Str. Liceului, în lungime totală de 800 m, în vederea creșterii numărului de beneficiarilor direcți ai spațiului public reabilitat și modernizat și facilitării accesului nemotorizat (pietonal) și motorizat la Centrul Multifuncțional.
 • Valoarea totală a proiectului: 4.161.871,08 lei, din care  4.081.294,50 lei finanțare europeană nerambursabilă și 80.576,58 lei contribuție solicitant.
MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD
 • Sursa de finanțare: POR/300/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.
 • Faza: În implementare
 • Proiectul propune: Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Municipiul Brad, județul Hunedoara prin realizarea de investiții în modernizarea și extinderea sistemului de iluminat la nivelul municipiului, prin: – Îmbunătățirea calității iluminatului public în Municipiul Brad prin modernizarea și extinderea a 32.982,00 ml sistem de iluminat public, instalarea a 1633 corpuri de iluminat și a unui nr. de 6 stâlpi de iluminat noi; – Optimizarea consumului de energie la nivelul Municipiului Brad prin crearea unui sistem de telegestiune care asigură controlul unui număr de 1640 puncte luminoase; – Utilizarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice prin instalarea a 3 panouri fotovoltaice.
 • Valoarea totală a proiectului: 10.163.946,17 lei, din care  9.960.667,22 lei finanțare europeană nerambursabilă și 203.278,95 lei contribuție solicitant.
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE ÎN MUNICIPIUL BRAD
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, POCA/924/2/2/Creșterea transparenței, eticii si integrității în cadrul autorităților si instituțiilor publice (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților si instituțiilor publice locale).
 • Faza: în implementare

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de  implementare a masurilor anticorupție la nivelul Municipiului Brad, prin intermediul unor activități care vizează identificarea riscurilor si vulnerabilităților la corupție, realizarea de mecanisme si proceduri anticorupție si aplicarea unitara a acestora, realizarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civila, precum si îmbunătățirea cunoștințelor si a competentelor personalului propriu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. OS 1: Creșterea gradului de implementare a masurilor de prevenire a corupției si a indicatorilor de evaluare.
 2. OS 2: Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publica locala cât si în rândul cetățenilor.
 3. OS 3: Îmbunătățirea cunoștințelor si a competențelor personalului si aleșilor locali în ceea ce privește masurile anticorupție.

Valoarea totală a proiectului: 410.534,00 lei din care 402.323,32 lei finanțare europeană nerambursabilă și 8.210,68 lei contribuție solicitant.

Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Brad, Județul Hunedoara
 • Sursa de finanțare: Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară nr. 8 –  Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Componența nr. 2 – Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine
 • Faza: În evaluare
 • Proiectul propune:
  • Realizarea unei infrastructuri inteligente de distribuție a gazelor naturale (SMART ENERGY TRANSMISSION SYSTEM) în lungime de 56,905 km, constituită atât din conducte subterane cât și supraterane.
  • Nivelul de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale 0.10 %. Calculul acestuia s-a realizat raportând = Lungimea rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu funcționalități inteligente, propusă prin proiect (56,905 km), raportat la lungimea totală a rețelelor de distribuție din România (56.694 KM). Astfel: 2S135 = (56,905 km/56.694 km)*100=0.00100372*100=0.10%.
  • Conectarea unui număr de consumatori casnici cât și a clădirilor administrative (11304 gospodării echivalente din care 6476 de racorduri) cu un grad de conectare de 95,24%.
  • Valoarea totală a proiectului: 66.223.961,69 lei – din care 53.869.221,29 lei finanțare europeană nerambursabilă și 12.354.740,69 lei contribuție solicitant.

COMUNICATE DE PRESĂ privind lansarea proiectului

Îmbunătățirea sistemului de management al calității pentru o administrație performantă în Municipiul Brad, județul Hunedoara
 • Sursa de finanțare: Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa Prioritară 2 ”Administrație publica si sistem judiciar accesibile si transparente” Obiectivul Strategic 1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”,  CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate;
 • Faza: în implementare
 • Proiectul consta în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Primăriei Municipiului Brad prin introducerea unui cadru comun de autoevaluare pentru îmbunătățirea calității și optimizarea proceselor orientate către cetățeni în concordanță cu SCAP – Îmbunătățirea sistemului de management al calității prin implementarea cadrului comun de autoevaluare (CAF) a modului de funcționare a instituției publice Primăria Municipiului Brad.
 • Valoarea totală a proiectului: 325.757,92 lei din care 319.242,77 lei finanțare europeană nerambursabilă și 6,515.15 lei contribuție solicitant.
Construirea de locuințe nZEB pentru tineri în Municipiul Brad
 • Valoare finanțare (EUR) : 868.729,992 EUR
 • Valoare finanțare (RON) : 4.276.497,13 R
 • Sursa : Planul Național pentru Redresare si Reziliența , I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
 • Faza : În evaluare

COMUNICATE DE PRESĂ privind lansarea proiectului

Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul Municipiului Brad
 • Valoare finanțare (EUR) : 499.960,00 EUR
 • Valoare finanțare (RON) : 2.461.153,09 RON
 • Sursa : Planul Național pentru Redresare si Reziliența , I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
 • Faza : În evaluare

COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului

Realizarea transportului public local cu mijloace ecologice în Municipiul Brad și Comuna Crișcior
 • Valoare finanțare (EUR) : 1.944.000,00 EUR
 • Valoare finanțare (RON) : 9.569.728,80 RON
 • Sursa : Planul Național pentru Redresare si Reziliența , I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
 • Faza : În evaluare

Comunicat de presă privind lansarea proiectului

PROIECTE P.N.R.R.

PROIECTE ÎN EVALUARE

Construirea de locuințe nZEB pentru specialiști din sănătate și învățământ în Municipiul Brad
 • Valoare finanțare (EUR) : 1.130.860,00 EUR
 • Valoare finanțare (RON) : 5.566.884,52 RON
 • Sursa : Planul Național pentru Redresare si Reziliența, I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
 • Faza : În evaluare
Renovarea energetică moderată a 8 clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Brad

Investitia : A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Durata de implementare: 36 luni

Valoarea totală de finanțare : Valoarea totală a proiectului (EURO) 4.864.458

Valoarea totală a proiectului (RON) 23.946.267,40

Valoare finantare fara stații de incarcare: Valoare total finanțare (EUR): 4.639.458

Valoare total finanțare (RON): 22.838.659,90

Numărul de stații de încarcare : 9

Valoarea stațiilor : Valoarea stațiilor de încărcare (EURO) 225.000

Valoarea stațiilor de încărcare (RON) 1.107.607,50

 • Componenta 1 – Renovarea energetică moderată bl. 1, str. Republicii in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 4784
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 956.832
 • Valoarea totală (RON): 4.710.196,89
 • Componenta 2 – Renovarea energetică moderată a bl. 2, str. Republicii, in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 678
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 135.504
 •  Valoarea totală (RON): 667.045,54
 • Componenta 3 – Renovarea energetică moderată a bl. 3, str.Republicii, in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 1584
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 316.896
 • Valoarea totală (RON): 1.559.983,94
 • Componenta 4 – Renovarea energetică moderată a bl. 5, str.Republicii, in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 2319
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 463.808
 • Valoarea totală (RON): 2.283.187,64
 • Componenta 5 – Renovarea energetică moderată a bl. 6, str. Republicii, in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 3648
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 729.512
 • Valoarea totală (RON): 3.591.168,72
 • Componenta 6 – Renovarea energetică moderată a bl. 31, str. Aleea Privighetorilor, in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 1579
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 315.732
 • Valoarea totală (RON): 1.554.253,92
 • Componenta 7 – Renovarea energetică moderată a bl. 43., str. Avram Iancu,in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 4925
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 985.000
 • Valoarea totală (RON): 4.848.859,50
 • Componenta 8 – Renovarea energetică moderată a bl. 60., str. Victoriei, in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 3681
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 736.174
 • Valoarea totală (RON): 3.623.963,75

Renovarea energetică aprofundata a 10 clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Brad

Investitia : A3.2 – Renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Durata de implementare: 36 luni

Valoarea totală de finanțare   : Valoarea totală a proiectului (EURO) 3.704.480

Valoarea totală a proiectului (RON) 18.236.043,70

Valoare finantare fara stații de incarcare : Valoare total finanțare (EUR): 3.629.480

Valoare total finanțare (RON): 17.866.841,20

Numărul de stații de încarcare   : 3

Valoarea stațiilor de încărcare (EURO) 75.000

Valoarea stațiilor de încărcare (RON) 369.202,50

 • Componenta 1 – Renovarea energetică aprofundata bl. M1, str. 9 Mai in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 759
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 189.750
 • Valoarea totală (RON): 934.082,33
 • Componenta 2 – Renovarea energetică aprofundata bl. M2, str. 9 Mai in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 1248
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 312.000
 • Valoarea totală (RON): 1.535.882,40
 • Componenta 3 – Renovarea energetică aprofundata bl. M3, str. 9 Mai in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 1074
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 268.500
 • Valoarea totală (RON): 1.321.744,95
 • Componenta 4 – Renovarea energetică aprofundata bl. M4, str. 9 Mai in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 1278
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 319.500
 • Valoarea totală (RON): 1.572.802,65
 • Componenta 5 – Renovarea energetică aprofundata bl. 19, str.Liceului (fostă Timișoarei) in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 784
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 196.000
 • Valoarea totală (RON): 964.849,20
 • Componenta 6 – Renovarea energetică aprofundata bl. 21, str.Liceului (fostă Timișoarei) in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 654
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 163.500
 • Valoarea totală (RON): 804.861,45
 • Componenta 7 – Renovarea energetică aprofundata bl. 23, str.Liceului (fostă Timișoarei) in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 750
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 187.500
 • Valoarea totală (RON): 923.006,25
 • Componenta 8 – Renovarea energetică aprofundata bl. 25, str.Liceului (fostă Timișoarei) in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 936
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 234.000
 • Valoarea totală (RON): 1.151.911,80
 • Componenta 9 – Renovarea energetică aprofundata bl. D2, str. General Vasile Milea in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 3674
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 918.400
 • Valoarea totală (RON): 4.521.007,68
 • Componenta 10 – Renovarea energetică aprofundata bl. D1, str. Libertății in Municipiul Brad
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 3361
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Valoarea totală (EUR): 840.330
 • Valoarea totală (RON): 4.136.692,49

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a Secției de Ginecologie din cadrul Spitalului Municipal Brad
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Sursa de finanțare: PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – Componenta C5 – Valul renovării
 • Investiția : B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale
 • Durata de implementare : 36 luni (termen de finalizare Martie 2026)
 • Valoarea totala a proiectului : Valoare total finanțare (EUR): 409.640        Valoare total finanțare (RON): 2.016.534,83

COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului

Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a a Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Brad
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Sursa de finanțare: PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – Componenta C5 – Valul renovării
 • Investitia : B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale
 • Durata de implementare : 36 luni (termen de finalizare Martie 2026)
 • Valoarea totala de finanțare: Valoare total finanțare (EUR): 226.490    Valoare total finanțare (RON): 1.114.942,32

COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului

Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Școala Generală Mircea Sântimbreanu Brad
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Sursa de finanțare: PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – Componenta C5 – Valul renovării
 • Investitia : B2.2.a – Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale
 • Durata de implementare : 36 luni (termen de finalizare Martie 2026)
 • Valoarea totala de finanțare: Valoare total finanțare (EUR): 1.159.500      Valoare total finanțare (RON): 5.707.870,65

COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului

Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei municipiului Brad
 • Adresa: Brad, str. Independenței, nr. 2
 • Aria desfășurată a clădirii (mp): 2645
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Sursa de finanțare: PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – Componenta C5 – Valul renovării
 • Investiția : B2.2.a – Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale
 • Durata de implementare : 36 luni (termen de finalizare Martie 2026)
 • Valoarea totala de finanțare: Valoare total finanțare (EUR): 1.322.500    Valoare total finanțare (RON): 6.510.270,75

COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului

Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a clădirii administrative a Serviciului public de desfacere HAN-PIAȚĂ ȘI OBOR
 • Tip lucrare: Renovare energetica
 • Sursa de finanțare: PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – Componenta C5 – Valul renovării
 • Investiția : B2.2.a – Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale
 • Durata de implementare : 36 luni (termen de finalizare Aprilie 2026)
 • Valoarea totala de finanțare: Valoare total finanțare (EUR): 341.000    Valoare total finanțare (RON): 1.678.640,70

COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului

Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Municipiului Brad
 • Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C3 – Managementul deșeurilor
 • Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune
 • Subinvestiția I.1.B Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane
 • Durata de implementare: 16 luni (termen de finalizare: 27.06.2024)
 • Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 1.229.875,00 lei, echivalentul a 250.000,00 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 233.676,25 lei.

Comunicat de presă privind lansarea proiectului

PROIECTE PROGRAMUL ,,ANGHEL SALIGNY”

Modernizare drumuri de interes local și străzi în satul Tărățel, municipiul Brad, judetul Hunedoara
 • Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA) : 12.584.716,09 RON
 • Valoarea solicitata a bugetului de stat (lei cu TVA) : 12.393.721,09 RON
 • Valoarea finanțată a bugetului local (lei cu TVA) : 190.995,00 RON
 • Sursa :Programul Național de Investiții Anghel Saligny
 • Faza : În evaluare
Modernizare dn74, strada Moților, Goșa, Tarățel, municipiul Brad, judetul Hunedoara
 • Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA) : 12.502.931,97
 • Valoarea solicitata a bugetului de stat (lei cu TVA) : 12.317.886,97
 • Valoarea finanțată a bugetului local (lei cu TVA) : 185.045,00
 • Sursa : Programul Național de Investiții Anghel Saligny
 • Faza : În evaluare
Pod peste râurile Crișul Alb și Luncoi în Municipiul Brad, Județul Hunedoara
 • Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA) : 8.028.040,18
 • Valoarea solicitata a bugetului de stat (lei cu TVA) : 7583075,91
 • Valoarea finanțată a bugetului local (lei cu TVA) : 444964,27
 • Sursa : Programul Național de Investiții Anghel Saligny
 • Faza : În evaluare
Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, în municipiul Brad , județul Hunedoara
 • Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA) : 13.916.394,20 RON
 • Valoarea solicitata a bugetului de stat (lei cu TVA) : 13048363,73 RON
 • Valoarea finanțată a bugetului local (lei cu TVA) : 868030,47 RON
 • Sursa : Programul Național de Investiții Anghel Saligny
 • Faza : În evaluare

PROIECTE FINALIZATE

Reabilitare infrastructură municipală-strada Decebal Brad, jud. Hunedoara
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional 2007-2013 – Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenție 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură”
 • Faza: Finalizat
 • Valoarea totală a proiectului: 4.148.706,75 lei din care 3.866.945,23 lei – finanțare nerambursabila si 281.761,52 lei contribuția solicitantului.
 • Obiectivele proiectului:
  • Îmbunătățirea legăturilor rutiere in nordul județului Hunedoara și, prin extensie, în întreaga Regiune Vest;
  • Asigurarea unei alternative de conectare la rețeaua drumurilor naționale (DN7 și DN1) și rețeaua TEN (E68 – axa rutieră 7 – Coridorul Pan European IV și E60) a unei zone cu o dezvoltare structurală deficitară (Țara Zarandului din județul Hunedoara);
  • Accesibilizarea unui areal cu însemnat potențial economic, turistic, istoric și cultural – vestul Județului Hunedoara – zona Țara Zarandului;
  • Creșterea gradului de atractivitate a Județului Hunedoara și a regiunii Vest prin modernizarea infrastructurii;
  • Îmbunătățirea siguranței condițiilor de trafic;
  • Îmbunătățirea și conservarea calității factorilor de mediu în zonă.
Comunitatea Brad - Acceptă sprijinul nostru!
 • În proiect Primăria Municipiului Brad are calitatea de partener, alături de Asociația  NON PROFIT L & C CONSULTING, în calitate de lider și Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu” și SC Interlog Com SRL, în calitate de parteneri.
 • Faza: Finalizat
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman; Componenta 1 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate, Axa Prioritară – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea – Reducerea numărului de comunității marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, Schema de ajutor de stat Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate.
 • Valoarea totală a proiectului: 26.169.068,42 lei, din care 2.591.743,50 lei finanțare europeană nerambursabilă aferentă partenerului Primăria municipiului Brad și 106.154,20 lei contribuția acestuia.
 • Rezultate așteptate pentru activitatea partenerului Primăria municipiului Brad: – 4 blocuri de locuințe vor beneficia de reabilitare termică; 183 de locuințe vor beneficia de scăderea pierderilor de căldura;
Creșterea gradului de transparență în administrația publică locală și facilitarea accesului cetățeanului la serviciile publice în format electronic la nivelul Municipiului Brad
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa Prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente” Obiectivul Strategic 1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”
 • Faza: Finalizat
 • Proiectul propune: consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Brad, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), și front-office pentru serviciile publice furnizate. Aceasta se va realiza prin: Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în legătură cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office. În acest sens sunt avute în vedere achiziția și implementarea unei platforme integrate pentru arhivarea electronică, respectiv a unei platforme integrate (portal web, aplicație pentru dispozitive mobilă) pentru servicii electronice complete (inclusiv semnătură electronică), a unui terminal interactiv de tip self-service pentru servicii electronice. Platforma integrată pentru servicii electronice este bazată pe implementarea următoarelor principii: One Stop Shop pentru livrarea de servicii publice electronice; utilizarea inteligentă a informațiilor disponibile prin aplicarea principiului înregistrării “o singură dată” a datelor – conceptul de identitate electronică a cetățeanului; spațiul privat virtual al cetățeanului în relația cu primăria. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Brad, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 55 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea cu componentele soluţiei informatice implementate, prin însuşirea cunoştinţelor necesare utilizării aplicaţiilor, deprinderea funcţionalităţilor și a modului de folosire a acestora, înțelegerea implicațiilor și avantajelor raportate la realizarea obiectivelor specifice aferente proiectului.
 • Valoarea totală a proiectului: 2.120.857,85 lei, din care  2.078.440,71 lei  finanțare europeană nerambursabilă și 42.417,14 lei contribuție solicitant.

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Brad, în calitate de Beneficiar a finalizat proiectul „ Cresterea gradului de transparență in administrația publica locala si facilitarea accesului cetațeanului la serviciile publice in format electronic la nivelul Municipiului Brad”, cod SIPOCA 627/cod SMIS 128738, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, în cadrul Obiectivului specific 2.1 “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Proiectul, implementat în perioada 08.01.2020-08.01.2022 a avut ca obiectiv general: consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Brad, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.

Prin implementarea activităților proiectului s-au obținut următoarele rezultate/livrabile principale:

1.Platforma integrată pentru servicii electronice complete care conține Portalul web, Soluția de plată electronică, Soluția de semnătură electronică, Managementul fluxurilor de lucru și activităților aferente serviciilor electronice, Soluțiile pentru Bugetare participativă, Notificări termene de plată și Soluția de securitate cibernetică și asigurarea compleanței cu GDPR.

a) Portalul web https://se.primariabrad.ro/cmsSE/

Caracterul inovator al proiectului constă în integrarea următoarelor principii în cadrul soluției informatice implementate:

 • One Stop Shop – acces facil si imediat către servicii publice disponibile non-stop si accesibil de acasă, de la serviciu, sau din orice alta locație, independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau dispozitive mobile;
 • Identitatea electronică a cetățeanului – acces la servicii electronice utilizând un mijloc de comunicare uzual, utilizarea adresei de e-mail pentru autentificarea în portalul primăriei, trasabilitatea datelor cu caracter personal solicitate și transmise cetățenilor, cu respectarea legislației în vigoare, implementarea unei aplicații de gestiune integrată a comunicării cu cetățeanul;
 • Spațiul virtual privat, în vederea schimbului electronic de documente, completării de formulare online, furnizării de notificări automate și dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, certificate prin utilizarea semnăturilor digitale.

Proiectul asigură operaționalizarea la nivel teritorial a măsurilor de simplificare prevăzute în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor. Măsurile de tip front-office vizate au în vedere facilitarea interacțiunii cetățeanului cu primăria, în vederea obținerii de servicii publice cu consum minim de resurse (timp, informații financiare, materiale) din partea cetățeanului. Masurile de tip back-office au în vedere dezvoltarea facilităților suport ale primăriei, care contribuie indirect la simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni prin optimizarea proceselor interne si crearea unor instrumente/mecanisme de natura să contribuie la reducerea timpilor interni.

b) Soluția de plată electronică: https://se.primariabrad.ro/cmsSE/plati

 1. Aplicația pentru dispozitive mobile, ”Municipiul Brad – Ghiseul online” – în funcţie de sistemul de operare folosit de utilizator aplicația poate fi descărcată:

– pentru sistemul Android de pe serviciul online Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indsoft.sesizariBrad

– iar pentru sistemul IOS de pe serviciul online App Store:

https://apps.apple.com/ro/app/brad-ghișeul-online/id1582618136

Ghiseul online este o aplicație mobilă de servicii electronice lansată de Primăria municipiului Brad care pune la dispoziția cetățenilor Municipiului Brad noi servicii electronice relevante pentru utilizarea în context de mobilitate:

 • informații referitoare la transportul public, informații referitoare la parcările publice;
 • informații referitoare la datele de contact și programul de funcționare al instituțiilor locale;
 • interogarea stadiului de rezolvare a solicitărilor depuse, plata electronică
 1. Un terminal interactive self-service pentru servicii electronice( depunere documente) a fost plasat în locația cu cea mai mare accesibilitate din cadrul municipiului: – Sediul Primăriei municipiului Brad – Str. Independenței, nr. 2.

Terminalul self-service pot fi utilizat pentru depunerea și ridicarea documentelor, consultarea/plata impozitelor și taxelor locale prin scanarea cărții de identitate sau a codului de bare de pe documentele primite de la primărie.

 1. SOLUȚIE PENTRU ARHIVAREA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR

Funcționalitățile platformei de arhivare electronică includ: crearea arhivei electronice prin ataşarea unuia sau mai multor documente (fişiere) la un anumit număr de înregistrare; circulaţia, stocarea şi regăsirea documentelor în format electronic; gestionarea documentelor electronice rezultate în urma scanării/încărcării documentelor fizice şi căutarea în conţinutul documentului scanat; indexarea conţinutului fişierelor de tip text atașate şi căutarea directă în conținutul acestora; gestionarea versiunilor de documente – evidența informațiilor cu privire la istoric, persoana care a creat versiunea, data modificării.

Crearea arhivei electronice prin intermediul modulului de scanare implică arhivarea electronică a documentelor fizice și atașarea fișierelor electronice împreună cu textul identificat (OCR-izat) la un anumit număr de înregistrare. Modulul de scanare are ca scop convertirea documentelor în format electronic, atașarea lor la o înregistrare/metadate din aplicația de managementul documentelor, stocarea și regăsirea documentelor electronice. În acest fel, utilizatorii vor putea examina documentele electronice cu mult mai multă ușurință și viteză decât ar face-o căutând în arhiva fizică și pot accesa conținutul OCR-izat al documentului scanat. De asemenea, procesele de recunoaștere a caracterelor pe care le pune la dispoziție serverul de scanare vor oferi utilizatorilor posibilități de căutări extinse.

Prin soluțiile implementate s-a avut în vedere plasarea în centru a cetățeanului/evenimentului de viață, respectiv integrarea proceselor aferente unui serviciu/eveniment de viață și garantarea securității informațiilor colectate/prelucrate, cu scopul reducerea poverii pentru utilizatori (frontoffice), concomitent cu adaptarea si simplificarea funcțiilor si proceselor suport (back-office).

Date de contact: Manager de proiect Avram Paul-Flaviu, Birou Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Brad, Str. Independentei, nr. 2, cod 335200, Municipiul Brad, județul Hunedoara, tel. 0254.612665, fax 0254.612669,e-mail bradprim@yahoo.com

PRIMAR,

FLORIN CAZACU

FIȘIERE ATAȘATE

 1. Anunț lansare proiect
 2. Comunicat de presă lansare proiect
 3. Comunicat de presă finalizare proiect
 4. Grafic de livrări și plăți Lot 1
 5. Grafic de livrări și plăți Lot 2
 6. Prezentare soluții informatice
 7. Tabel achiziții contracte atribuite
 8. Stadiul procedurilor de achiziție
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support