Site-ul oficial al Municipiului Brad

Proiecte europene

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara
 • Valoarea totală a proiectului: 6.717.036,15 lei, din care 4.058.824,64 lei finanțare europeană nerambursabilă și 2.658.211,51 lei contribuție solicitant.
 • Sursa de finanțare: Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice.
 • Activități desfășurate: Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă, Lucrările de înlocuire a sistemelor de instalații termice, Lucrări de implementare a sistemelor de producere a energiei din surse alternative, Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri, LUCRĂRI CONEXE care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare, cum ar fi:  înlocuirea șarpantei și a învelitorii (fără a) sistemelor de preluare a apelor meteroice respectiv a jgheaburilor și burlanelor existente care vor rămâne aparente pe fațadă, demontarea aparatelor de climă aparente pe fațadă și trecerea la un sistem centralizat, înlocuirea finisajelor interioare, instalarea de rampe accesibile persoanelor cu dizabilități din spațiul public, până la parterul spitalului însoțite de plăcuțe Braille și plăcuțe în culori disonante, modernizarea instalațiilor electrice prin integrarea în plafon a corpurilor de iluminat cu LED.
Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul Brad, Jud. Hunedoara
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional, AXA PRIORITARĂ 10 ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,  PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1. ”Investitiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 ”Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”
 • Faza: În implementare
 • Propune: construirea unei grădinițe moderne, ce va deservi  8 grupe de copii, reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire existente, dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor antepreșcolari și preșcolari, pentru derularea de activități educative și achiziționare de obiecte de inventar și/sau mijloace fixe, necesare desfășurării etapelor procesului educațional, în vederea creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă şi a integrării eficiente în viaţa şcolară şi socială a copiilor.
 • Rezultate așteptate: Investiția va asigura minim 200 de locuri pentru copii de vârstă antepreșcolară și preșcolară (beneficiari direcți), într-o gradiniță cu confort și dotări moderne.
 • Valoarea totală a proiectului: 5.451.895,06 lei, din care  5.342.857,14 lei  finanțare europeană nerambursabilă și 109.037,92 lei contribuție solicitant.
Creșterea gradului de transparență în administrația publică locală și facilitarea accesului cetățeanului la serviciile publice în format electronic la nivelul Municipiului Brad
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa Prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente” Obiectivul Strategic 1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”
 • Faza: în evaluare
 • Proiectul propune: consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Brad, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), și front-office pentru serviciile publice furnizate. Aceasta se va realiza prin: Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în legătură cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office. În acest sens sunt avute în vedere achiziția și implementarea unei platforme integrate pentru arhivarea electronică, respectiv a unei platforme integrate (portal web, aplicație pentru dispozitive mobilă) pentru servicii electronice complete (inclusiv semnătură electronică), a unui terminal interactiv de tip self-service pentru servicii electronice. Platforma integrată pentru servicii electronice este bazată pe implementarea următoarelor principii: One Stop Shop pentru livrarea de servicii publice electronice; utilizarea inteligentă a informațiilor disponibile prin aplicarea principiului înregistrării “o singură dată” a datelor – conceptul de identitate electronică a cetățeanului; spațiul privat virtual al cetățeanului în relația cu primăria. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Brad, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 55 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea cu componentele soluţiei informatice implementate, prin însuşirea cunoştinţelor necesare utilizării aplicaţiilor, deprinderea funcţionalităţilor și a modului de folosire a acestora, înțelegerea implicațiilor și avantajelor raportate la realizarea obiectivelor specifice aferente proiectului.
 • Valoarea totală a proiectului: 2.120.857,85 lei, din care  2.078.440,71 lei  finanțare europeană nerambursabilă și 42.417,14 lei contribuție solicitant.
Consolidarea Capacității Administrative a UAT Municipiul Brad
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa Prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile si transparente” Obiectivul Strategic 1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP” CP13 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
 • Faza: în implementare
 • Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Brad prin planificare strategică, proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni și formarea personalului.
 • Obiectivele specifice ale proiectului:
  • Realizarea de proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și elaborarea documentațiilor de planificare strategică: Criterii de prioritare a investițiilor în sectoarele educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu și transport) pentru realizarea bugetului aferent anului 2021 sau 2022, politici publice ce necesită resurse financiare din bugetele aferente anilor 2021 si 2022, Strategia integrată de dezvoltare urbana a Municipiului Brad 2021-2027, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Brad pentru perioada 2021-2027, Planul Strategic Instituțional 2021-2022
  • Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în legătura cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor prin implementarea și utilizarea GIS în administrația publică.
  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Brad, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect.
  • Valoarea totală a proiectului: 3.712.985,90 lei din care 3.638.726,18 lei finanțare europeană nerambursabilă și 74.259,72 lei contribuție solicitant.
Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Brad, Componența – Modernizare și dotare centru cultural multifuncțional din Municipiul Brad, Componența – Refacere și modernizare str. Independenței și str. Liceului din Municipiul Brad
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional, Axa 13/1/Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România
 • Faza: În implementare
 • Proiectul propune: Modernizarea și dotarea unui centru cultural multifuncțional cu o suprafață construită de 365 mp, suprafață desfășurată 485 mp, destinat cu precadere tinerilor și altor grupuri defavorizate într-un spatiu curent neutilizat, în vederea dezvoltării serviciilor culturale din municipiu și creșterii atractivității municipiului pentru populația sa (în special cea tânără), pentru populația comunelor înconjuratoare și pentru turiști.
 • Refacerea și modernizarea drumurilor publice inclusiv trotuare – străzile de acces la Centrul Cultural Multifuncțional: Str. Independenței și Str. Liceului, în lungime totală de 800 m, în vederea creșterii numărului de beneficiarilor direcți ai spațiului public reabilitat și modernizat și facilitării accesului nemotorizat (pietonal) și motorizat la Centrul Multifuncțional.
 • Valoarea totală a proiectului: 4.161.871,08 lei, din care  4.081.294,50 lei finanțare europeană nerambursabilă și 80.576,58 lei contribuție solicitant.
MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD
 • Sursa de finanțare: POR/300/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.
 • Faza: În implementare
 • Proiectul propune: Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Municipiul Brad, județul Hunedoara prin realizarea de investiții în modernizarea și extinderea sistemului de iluminat la nivelul municipiului, prin: – Îmbunătățirea calității iluminatului public în Municipiul Brad prin modernizarea și extinderea a 32.982,00 ml sistem de iluminat public, instalarea a 1633 corpuri de iluminat și a unui nr. de 6 stâlpi de iluminat noi; – Optimizarea consumului de energie la nivelul Municipiului Brad prin crearea unui sistem de telegestiune care asigură controlul unui număr de 1640 puncte luminoase; – Utilizarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice prin instalarea a 3 panouri fotovoltaice.
 • Valoarea totală a proiectului: 10.163.946,17 lei, din care  9.960.667,22 lei finanțare europeană nerambursabilă și 203.278,95 lei contribuție solicitant.

PROIECTE ÎN EVALUARE

Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Brad, Județul Hunedoara
 • Sursa de finanțare: Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară nr. 8 –  Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Componența nr. 2 – Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine
 • Faza: În evaluare
 • Proiectul propune:
  • Realizarea unei infrastructuri inteligente de distribuție a gazelor naturale (SMART ENERGY TRANSMISSION SYSTEM) în lungime de 56,905 km, constituită atât din conducte subterane cât și supraterane.
  • Nivelul de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale 0.10 %. Calculul acestuia s-a realizat raportând = Lungimea rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu funcționalități inteligente, propusă prin proiect (56,905 km), raportat la lungimea totală a rețelelor de distribuție din România (56.694 KM). Astfel: 2S135 = (56,905 km/56.694 km)*100=0.00100372*100=0.10%.
  • Conectarea unui număr de consumatori casnici cât și a clădirilor administrative (11304 gospodării echivalente din care 6476 de racorduri) cu un grad de conectare de 95,24%.
  • Valoarea totală a proiectului: 66.223.961,69 lei – din care 53.869.221,29 lei finanțare europeană nerambursabilă și 12.354.740,69 lei contribuție solicitant.

PROIECTE FINALIZATE

Reabilitare infrastructură municipală-strada Decebal Brad, jud. Hunedoara
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional 2007-2013 – Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenție 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură”
 • Faza: Finalizat
 • Valoarea totală a proiectului: 4.148.706,75 lei din care 3.866.945,23 lei – finanțare nerambursabila si 281.761,52 lei contribuția solicitantului.
 • Obiectivele proiectului:
  • Îmbunătățirea legăturilor rutiere in nordul județului Hunedoara și, prin extensie, în întreaga Regiune Vest;
  • Asigurarea unei alternative de conectare la rețeaua drumurilor naționale (DN7 și DN1) și rețeaua TEN (E68 – axa rutieră 7 – Coridorul Pan European IV și E60) a unei zone cu o dezvoltare structurală deficitară (Țara Zarandului din județul Hunedoara);
  • Accesibilizarea unui areal cu însemnat potențial economic, turistic, istoric și cultural – vestul Județului Hunedoara – zona Țara Zarandului;
  • Creșterea gradului de atractivitate a Județului Hunedoara și a regiunii Vest prin modernizarea infrastructurii;
  • Îmbunătățirea siguranței condițiilor de trafic;
  • Îmbunătățirea și conservarea calității factorilor de mediu în zonă.
Comunitatea Brad - Acceptă sprijinul nostru!
 • În proiect Primăria Municipiului Brad are calitatea de partener, alături de Asociația  NON PROFIT L & C CONSULTING, în calitate de lider și Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu” și SC Interlog Com SRL, în calitate de parteneri.
 • Faza: Finalizat
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman; Componenta 1 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate, Axa Prioritară – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea – Reducerea numărului de comunității marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, Schema de ajutor de stat Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate.
 • Valoarea totală a proiectului: 26.169.068,42 lei, din care 2.591.743,50 lei finanțare europeană nerambursabilă aferentă partenerului Primăria municipiului Brad și 106.154,20 lei contribuția acestuia.
 • Rezultate așteptate pentru activitatea partenerului Primăria municipiului Brad: – 4 blocuri de locuințe vor beneficia de reabilitare termică; 183 de locuințe vor beneficia de scăderea pierderilor de căldura;
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support