Site-ul oficial al Municipiului Brad

Direcția de Asistență Socială Brad

DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAD s-a înființat prin Hotărârea nr. 35/2018 – privind înființarea Direcției de Asistență Socială Brad, fără personalitate juridică, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Brad și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAD funcționează în subordinea Consiliuluil Local al Municipiului Brad.
Sediul este situat în incinta PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD – Brad, Str. Independenței, nr. 2, telefon contact 0254612666, 0254612665- int. 121.

PROGRAMUL INSTITUȚIEI:
Relațiile cu publicul se desfășoară de Luni până Vineri în intervalul orar 7,30 -13,00.

Despre noi
 • Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Direcţia de Asistență Socială Brad  sunt persoane, familii şi comunităţi aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială (copii, familii, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, persoane victime ale traficului de fiinţe umane, persoane cu afecţiuni psihice, persoane din comunităţi izolate, etc.).

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAD

Condițiile de eligibilitate

Condiţiile de acordare a serviciilor sociale oferite de Direcţie, sunt în funcţie de caracteristicile fiecărui beneficiu/ serviciu social solicitat, în conformitate cu prevederile legale:

Acte necesare:

 • cerere;
 • copie după actele de identitate;
 • adeverință de venit, cupon pensie, cupon alocaţie de stat, etc.;
 • acte medicale unde este cazul;
 • contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original, după caz;
 • alte acte cu caracter specific serviciului solicitat.

Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • domiciliul/resedinţa beneficiarului trebuie să fie în Municipiul Brad;
 • să se afle într-o situaţie de dificultate.
Atribuțiile DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAD

 Atribuţiile DIRECŢIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAD în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:

a) – sigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b) – pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara ;
c) – verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d) – întocmeşte referate în vederea emiterii dispoziţiilor de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
e) – comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) – urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g) – efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h) – realizează activitatea financiar-contabilă privind serviciile de asistenţă socială administrate- Cantina de Ajutor Social ;
i) – elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
j) – îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Atribuţiile în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

a) – elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia
b) – elaborează Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brad şi îl propune spre aprobare consiliului local;

Acesta cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

c) – iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d) – identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
e) – realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) – propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
g) – colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
h) – monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
i) – elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
j) – contribuie la elaborarea proiectului de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
k) – asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
l) – furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
m) – asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;
n) – sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
o) – planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
p) – colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
q) – sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
r) – îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
s) – asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

Drepturile și obligațiile persoanelor care beneficiază de serviciile Direcției de Asistență Socială Brad

Persoanele beneficiare de serviciile sociale furnizate de Direcţia de Asistență Socială Brad, au următoarele drepturi:

 • să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare
 • să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 • să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 • să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 • să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 • să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 • să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 • să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Direcţie au următoarele obligaţii:

 • să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 • să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 • să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 • să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 • să respecte prevederile prezentului regulament precum şi prevederile regulamentelor de ordine interioară ale serviciilor sociale specializate, după caz.
Serviciul social acordat în comunitate - CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BRAD

Cantina de Ajutor Social- ( Cod Serviciu Social  8899-CPDH-I) al furnizorului DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAD deține Licența de funcționare Seria LF nr. 0001348 eliberată de MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE, la data de 22.03.2017 pe o perioadă de 5 ani.

Cantina de ajutor social Brad este unitate publică de asistenţă socială, fără personalitate juridică,   îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Legii nr. 208/ 1997 și  are scopul de a presta servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite și organizează pe bază de cerere aprobată de Primar sau împuternicitul acestuia, în afara programului de funcționare a cantinei, a unor mese festive sau de comemorare, în limita capacității sălii de mese și cu achitarea unei taxe aprobate de către Consiliul local al Municipiului Brad.

Principalele funcţii ale serviciului social ” CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ” sunt următoarele:

 • de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activităţi:
  • evaluarea iniţială realizată prin ancheta socială , în vederea obținerii de prestații sociale de la Primăria Municipiului Brad;
  • elaborarea planului de intervenţie
  • aplicarea planului de intervenţie
 • servirea unei mese calde/ zi și cină – persoanelor cărora li s-a aprobat aceasta  prin Dispoziția Primarului Municipiului Brad/ după caz, cu respectarea  necesarului caloric optim și în limita nivelului alocației de hrană stabilite prin acte normative, prin stabilirea unui meniu săptămânal variat iar pentru zilele declarate libere prin lege se poate asigura hrană rece ;
 • respectarea capacitatății de funcționare a cantinei – aceasta fiind de 50 porții/zi, dar numărul efectiv de porții poate diferi de la o lună la alta în funcție de numărul de cereri și de numărul de porții acordate prin dispoziția Primarului- cu respectarea Regulamentului de acordare a porțiilor de masă și urmare a întocmirii documentației, meniul săptămânal fiind afișat în fiecare zi de luni
 • distribuirea mesei – care se face zilnic între orele 9- 12 iar beneficiarii au obligația să respecte programul stabilit, păstrarea curățeniei și a bunurilor unității.
 • de prevenire a situaţiilor de neglijare, excluziune socială etc., prin asigurarea  consilierii sociale individualizate cu privire la accesarea de servicii și prestații la nivel local
 • de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul de activitate, de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare
 • de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
  • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
  • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 • de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea activităţilor legate de  management,  efectuarea operațiunilor contabile, stabilirea bugetului anual, instruirea personalului în vederea realizării unei activități performante și alte activități conexe

Raport de activitate pe anul 2019

Raport de activitate pe anul 2020

Raport de activitate pe anul 2021

Raport de activitate pe anul 2022

Raport de activitate pe anul 2023

Hotărârea nr.196/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social furnizat în comunitate “CANTINA DE AJUTOR SOCIAL” Brad

REGULAMENT de organizare şi funcţionare al serviciului social furnizat în comunitate: ,,CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BRAD”

ACTE NECESARE

PROTOCOL DE COLABORARE pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor


Link- uri utile :

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support