Site-ul oficial al Municipiului Brad

Atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii

Obținerea atestatului de administrator de condominiu, de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice specializate, care au ca obiect de activitate administrarea condominiilor, care au domiciliul stabil/sediul social pe raza administrativ-teritorială a municipiului Brad

Primăria Municipiului Brad, prin Compartimentul Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari preia cereri în vederea obținerii atestatelor de administrator de condominiu de către persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice specializate, care au ca obiect de activitate administrarea condominiilor,  în baza Legii nr. 196/2018, precum și a Metodologiei de atestare (descarcă aici).

Pentru desfășurarea activității de administrator de condominii, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice specializate, care au ca obiect de activitate administrarea condominiilor, au obligația de a solicita atestarea în vederea dobândirii calității de administrator de condominii, în baza Legii nr. 196/2018. Menținerea în funcție a unui administrator neatestat sau angajarea de către președintele asociației de proprietari a unui administrator fără certificat de calificare în conformitate cu Legea nr. 196/2018 și fără atestare, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 196/2018, atât asupra persoanei fizice, persoanei fizice autorizate sau persoanelor juridice specializate care desfășoară activitatea de administrator fără atestare, cât și asupra reprezentanților asociațiilor care angajează administratori neatestați.

Dosarelor cu documentele în vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii se depun la sediul Primăriei Municipiului Brad din str. Independenței, nr. 2, Compartimentul Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari sau pot fi transmise prin intermediului serviciilor poștale. Informații suplimentare puteți obține la telefon: 0254/612665, interior 120.

Programul de lucru cu publicul este următorul: luni, marți, miercuri și joi între orele 7.30 – 16.00 și vineri între orele 7.30 – 13.30.

Pentru  atestare, administratorii de condominii trebuie să completeze o cerere care se obține de la Compartimentul Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari sau de pe site-ul instituției(www.primariabrad.ro), secțiunea „Asociații de proprietari”.

Actele necesare pentru dosarul de atestare în funcția de administrator de condominii: 

 1. cerere de atestare (descarcă aici);
 2. act de identitate B.I. / C.I.(copie xerox);
 3. certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii(COR – 515303), în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților(copie xerox);
 4. adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru activitatea de administrator de condominii – în original și în termen;
 5. cazierul judiciar – din care să reiasă că solicitantul nu a suferit nici o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară – art. 10 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 196/2018 – în original și în termen;
 6. cazierul fiscal – art. 10 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 196/2018 – în original și în termen;
 7. certificatul de înregistrare fiscală (pentru persoanele juridice):
 8. declarație pe propria răspundere, conform căreia solicitantul nu este în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură economico-financiară așa cum se prevede la art. 10 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 196/2018 (descarcă aici);
 9. chitanța care certifică achitarea taxei speciale pentru atestare.

Documentele prevăzute mai sus se vor prezenta, în original, la compartimentul specializat în relația cu asociațiile de proprietari, respectiv, Compartimentul Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari, pentru a fi xeroxate. Copiile documentelor vor fi certificate în conformitate cu originalul și atașate cererii pentru emiterea atestatului de administrator de condominiu.

Examen de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii în data de 21.02.2022

Primăria Municipiului Brad anunță programarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii în data de 21.02.2022.

Depunerea dosarelor se va efectua în perioada 01.02.2022 -14.02.2022 la sediul Primăriei Municipiului Brad din str. Independenței, nr. 2, Compartimentul Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari. Informații suplimentare puteți obține la telefon: 0254/612665, interior 120.

Pentru obținerea atestatului de ”administrator de condominii”, se pot înscrie la examen persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

Condiții generale:

 • să aibă cetățenia română;
 • să aibă pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin:
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de calificare profesională în meseria de „administrator de condominii”;să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfășurării unei astfel de activități, confirmată în scris de către medicul de familie;

Condiții de probitate morală:

 • să nu fi fost condamnat sau sa nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru savârșirea unei infracțiuni, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

Actele necesare pentru dosarul de atestare în funcția de administrator de condominii a persoanelor fizice: 

 1. cerere tipizată (descarcă aici);
 2. certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art.2, lit.(f) din Legea nr. 196/2018;
 3. curriculum vitae(format european);
 4. copii ale actelor de stare civilă(carte/buletin de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie);
 5. copii ale actelor de studii;
 6. certificatul de cazier judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate, în original;
 7. adeverință medicală eliberată de medicul de familie/unitate medicală autorizată din care să rezulte aptitudinea fizică și psihologică/starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator de condominii, în original;
 8. chitanța care certifică achitarea taxei stabilită pentru atestare.

Cererea tipizată se va obține de la secretarul comisiei de atestare – camera 5 (Compartimentul Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, vizibil și clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

La depunerea dosarului, candidații vor prezenta și originalele actelor care compun dosarul de participare la atestare, în scopul confruntării și certificării lor cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Etapele/probele stabilite pentru concurs sunt:

 • selecția dosarelor de înscriere – în data de 15.02.2022, afișarea rezultatelor în data de 15.02.2022 – la sediul Primăriei Municipiului Brad;
 • Proba scrisă – în data de 21.02.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Brad;
 • Interviul: – în data de 24.02.2022 la sediul Primăriei Municipiului Brad;

 BIBLIOGRAFIE: 

 • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 • Legea locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul M.F. nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – Anexa 2 – Reglementări contabile privind organizarea contabilității în partidă simpla de către persoane juridice fără scop patrimonial
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
Examen de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii în data de 27.12.2021

Primăria Municipiului Brad anunță programarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii în data de 27.12.2021.

Depunerea dosarelor se va efectua în perioada 08.12.2021 -21.12.2021 la sediul Primăriei Municipiului Brad din str. Independenței, nr. 2, Compartimentul Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari. Informații suplimentare puteți obține la telefon: 0254/612665, interior 120.

Pentru obținerea atestatului de ”administrator de condominii”, se pot înscrie la examen persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

Condiții generale:

 • să aibă cetățenia română;
 • să aibă pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin:
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de calificare profesională în meseria de „administrator de condominii”;să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfășurării unei astfel de activități, confirmată în scris de către medicul de familie;

Condiții de probitate morală:

 • să nu fi fost condamnat sau sa nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru savârșirea unei infracțiuni, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

Actele necesare pentru dosarul de atestare în funcția de administrator de condominii a persoanelor fizice: 

 1. cerere tipizată (descarcă aici);
 2. certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art.2, lit.(f) din Legea nr. 196/2018;
 3. curriculum vitae(format european);
 4. copii ale actelor de stare civilă(carte/buletin de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie);
 5. copii ale actelor de studii;
 6. certificatul de cazier judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate, în original;
 7. adeverință medicală eliberată de medicul de familie/unitate medicală autorizată din care să rezulte aptitudinea fizică și psihologică/starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator de condominii, în original;
 8. chitanța care certifică achitarea taxei stabilită pentru atestare.

Cererea tipizată se va obține de la secretarul comisiei de atestare – camera 5 (Compartimentul Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, vizibil și clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

La depunerea dosarului, candidații vor prezenta și originalele actelor care compun dosarul de participare la atestare, în scopul confruntării și certificării lor cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Etapele/probele stabilite pentru concurs sunt:

 • selecția dosarelor de înscriere – în data de 22.12.2021, afișarea rezultatelor în data de 22.12.2021 – la sediul Primăriei Municipiului Brad;
 • Proba scrisă – în data de 27.12.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Brad;
 • Interviul: – în data de 30.12.2021 la sediul Primăriei Municipiului Brad;

 BIBLIOGRAFIE: 

 • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 • Legea locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul M.F. nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – Anexa 2 – Reglementări contabile privind organizarea contabilității în partidă simpla de către persoane juridice fără scop patrimonial
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support