Site-ul oficial al Municipiului Brad

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2020-2021 (Update)

Potrivit Ordonanței de Urgență nr.208/27.11.2020 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, a fost majorat nivelul de venituri până la care se acordă dreptul la ajutorul de încălzire a locuinței.

Pentru sezonul rece 2020-2021, dosarele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Brad, str. Independenței nr.2 după următorul program:

 • luni-joi – 7.30-16.00
 • vineri – 7.30-13.30

Beneficiari:

 • familiile și persoanele singure care au un venit lunar de pana la 800 lei pe membru de familie și folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrica sau combustibili solizi;
 • familiile care au un venit lunar de pana la 800 lei pe membru de familie și persoanele singure care au un venit lunar de pana la 1.082 lei și care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termica.

Tipuri de ajutoare:
Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se definesc în funcție de sistemul de încălzire utilizat și se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat:

 • ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termica furnizata în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termica;
 • ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrica, denumit în continuare ajutor pentru energie electrica;
 • ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprinsa intre data de 1 noiembrie 2020 și data de 31 martie 2021.

Condiții de acordare:
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acorda pe baza Cererii și a declarației pe propria răspundere a solicitantului privind componenta familiei si veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare.
Cererea se depune de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței, care poate fi:

 • proprietarul locuinței;
 • persoana care a înstrăinat locuința pe baza unui contract cu clauze de întreținere;
 • titularul contractului de închiriere;
 • alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

 • începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după aceasta data.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioara celei în care se solicita dreptul la ajutor pentru încălzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

De asemenea, în cazul salariaților care primesc tichete de masa, se va verifica dacă acestea au fost declarate.

ATENȚIE! Nedeclararea corectă a componentei familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum și a bunurilor mobile și imobile deținute, constituie contravenție, și se sancționează cu amenda de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33, alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011).

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați sa comunice primarului orice modificare intervenita în componenta familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spatii locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferenta și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbana și 2.000 mp în zona rurala. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricola

Bunuri mobile(*)
1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
6. Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcționare.

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

Terenuri/animale și/sau păsări
1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare neta de producție anuala depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
ATENȚIE!
Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului.

Lista documentelor utilizate:
➢ Cerere-declarație pe propria răspundere;
➢ Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație etc.);
➢ Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporara, permis de ședere permanenta, certificat naștere pentru minori);
➢ Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioara depunerii cererii, in care sa se specifice valoarea tichetelor de masa sau sa se menționeze ca angajatorul nu acorda tichete de masa;
➢ Talon ajutor de șomaj din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon de pensie din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon indemnizație lunara pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon alocație de plasament din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Talon alocație de susținere din luna anterioara depunerii cererii;
➢ Adeverință administrator din care sa rezulte numărul persoanelor care locuiesc la adresa, acestea se vor menționa nominal;
➢ Alte acte justificative: hotărâre judecătorească de divorț, hotărâre judecătorească încredințare minor(i) cu stabilirea pensiei de întreținere, hotărâre judecătorească definitiva de încuviințare a adopției, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;
➢ Pentru persoanele care au alt domiciliu decât cel la care au solicitat ajutorul este necesara adeverință din care sa rezulte ca nu beneficiază de ajutor de încălzire a locuinței conform OUG 70/2011, eliberata de primăria comunei, orașului, municipiului în care acestea își au domiciliul sau reședința;
➢ Talon autoturism, dacă este cazul.
Documentele menționate mai sus nu sunt limitative, putând-se solicita și alte documente în completare, în mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Nota:
Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrica vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și o xerocopie după ultima factura la energie electrica.
În cazul cererilor depuse pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrica, se efectuează anchete sociale obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării următoarelor aspecte :

 • solicitanții nu dețin alta forma de încălzire;
 • din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea energiei termice;
 • solicitanții dețin contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului.

Tipizate
➢ Cerere și declarație pe propria răspundere (descarcă de aici);

Program de Lucru:

Luni și Marți – 10:00 – 12:00
Miercuri și Joi – 13:00 – 15:00

Date de contact:

e-mail: bradprim@yahoo.com
tel: 0254 612665, int. 28

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support