Site-ul oficial al Municipiului Brad

Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, investiții – Șef birou

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

Coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism pe teritoriul municipiului Brad, stabilirea orientărilor generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII
1. Face propuneri pentru amplasări de monumente, lucrări de artă pe teritoriului municipiului Brad;
2. Face propuneri pentru crearea de noi spaţii verzi, parcuri, scuaruri;
3. Urmăreşte programele de întreţinere şi reparaţii a drumurilor naţionale, comunale, a reţelei stradale locale, amplasarea obiectivelor industriale şi social-economice în zonă, conform PUG aprobat;
4. Urmăreşte situaţia monumentelor, rezervaţiilor naturale;
5. Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a aspectului municipiului, satelor aparţinătoare, din punct de vedere urbanistic, modul cum se derulează realizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru promovarea lucrărilor de investiţii şi execuţia propriu-zisă a acestora;
6. Participă la elaborarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie/demolare;
7. Îndeplineşte atribuţiile arhitectului – şef (face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanţă deosebită, pentru emiterea dispoziţiilor primarului în probleme specifice activităţii; semnează certificate de urbanism, autorizaţii de construire , autorizaţii de demolare; aprobă planurile semestriale de control şi disciplină în construcţii; urmăreşte respectarea disciplinei în construcţii conform planurilor semestriale aprobate; aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară ; susţine proiectele de hotărâri în faţa comisiilor de specialitate şi răspunde la interpelări, participă la şedinţele Consiliului local la solicitarea Primarului, unde prezintă materialele legate de domeniul de activitate);
8. Îndeplineşte atribuţii ale comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din municipiul Brad (secretariat):
– verifică documentaţiile ce se supun analizării în plenul comisiei în conformitate cu conţinutul cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, pe categoriile prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
– stabileşte taxa prevăzută pentru emiterea avizului comisiei;
– redactează ordinea de zi a şedinţei ;
– organizează şedinţele de lucru ale comisiei ;
– asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor comisiei şi urmăreşte semnarea acestora de către toţi membrii ;
– redactează avizele emise de comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism şi asigură înaintarea acestora Consiliului local Brad în vederea deliberării şi aprobării lor ;
– ţine evidenţa avizelor emise şi a documentaţiilor care stau la baza emiterii acestora, le arhivează pe cele care au depăşit termenul de 2 ani de la emitere
9. Verifică pe teren situaţiile construcţiilor conform autorizaţiilor de construcţie;
10. Participă la recepţiile obiectivelor de pe raza municipiului Brad;
11. Supraveghează aplicarea prevederilor PUG şi ale Regulamentului local de urbanism, precum şi PUZ aprobate,
12. Contribuie la îmbunătăţirea microclimatului urban prin: amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului, iniţierea unor proiecte de amenajări social-economice, cunoaşterea surselor de poluări, desfăşurarea traficului urban cu interzicerea temporară sau permanentă a tuturor activităţilor generatoare de disconfort pentru populaţie, amenajarea zonelor de parcare, gestionarea corespunzătoare a spaţiilor de locuit;
13. Întocmeşte, împreună cu Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat şi Serviciul buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale referate şi documentaţii pe care le transmite compartimentului juridic în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire;
14. Răspunde pentru opinia exprimată în consens cu PUG, PUZ şi cu legislaţia în vigoare în dezbaterile comisiei mixte privind semnarea documentaţiilor de vecinătate şi ale comisiei de Fond Funciar şi de retrocedare conform Legii 10/2001;
15. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;
16. Răspunde de gestiunea materialelor achiziţionate pentru executarea lucrărilor ; asigură gestiunea fizică a stocului de materiale ;
17. Respectă legislaţia de gestiune a bunurilor ;
18. Are obligaţia să urmărească ca eliberarea materialelor din gestiune să se facă conform actelor normative în vigoare ;
19. Are obligaţia ca la primirea în gestiune să urmărească ca toate actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa să fie completate, înregistrate şi predate conform actelor normative în vigoare ;
20. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului Brad;
21. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul biroului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare;
22. În calitate de membru al Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) are atribuţii în acest domeniu: validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante; face propuneri de escaladare a riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă care le pot controla, în cazul în care resursele sunt insuficiente, măsurile de control intern exced competenţele decizionale ale acestuia sau se identifică riscuri externe dar al căror impact afectează obiectivele stabilite pentru acesta; analizează rapoartele de audit, reţinându-se riscurile identificate prin acestea şi măsurile recomandate a fi implementate; ierarhizează riscurile în funcţie de priorităţi şi elaborează profilul de risc, ca rezultat al acţiunii de grupare a riscurilor identificate în funcţie de expunerea la risc;
23. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
24. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support