Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment audit intern

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

Informaţii generale privind postul :

 1. Denumirea postului: auditor, clasa. I, grad profesional superior
 2. Nivelul postului : – de execuție
 3. Scopul principal al postului : asigură activitatea de audit public intern la nivelul instituţiei

 Condiţii specifice pentru ocuparea postului

 1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată
 2. Perfecţionări(specializări): ………………………………………
 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare pe calculator-nivel mediu
 4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere: nu necesită
 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, capacitatea de a lucra independent şi în echipă , capacitatea de a pune eficient în practică soluțiile proprii și pe cele dispuse pentru desfășurarea în mod corespunzător a activităților în scopul realizării obiectivelor, capacitatea de a rezolva eficient problemele; capacitatea de asumare a responsabilităților; capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite; capacitatea de analiză și sinteză, creativitate și spirit de inițiativă; capacitatea de planificare și de a acționa strategic; competență în gestionarea resurselor alocate; conduită morală;
 6. Cerinţe specifice: poate fi delegat, detașat, mutat, transferat în condițiile legii; disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii
 7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) : adaptabilitate la complexitatea muncii, asumarea responsabilităţii, capacitate relaţională şi disciplina muncii

Atribuţiile postului:

 1. Elaborează/actualizează norme metodologice specifice Primăriei Municipiului Brad privind exercitarea activității de audit public intern, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;
 2. Elaborează/actualizează Carta auditului intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, document oficial care prezintă misiunea, competența și responsabilitățile auditului intern;
 3. Elaborează Proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, Planul multianual de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului entității publice și ținând cont de recomandările Curții de Conturi a României;
 4. Elaborează Proiectul planului anual pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și pe baza Planului multianual aprobat de conducerea instituției;
 5. Elaborează, pe baza Proiectului planului anual de audit intern aprobat, Planul anual de audit public intern pentru fiecare an, cu încadrarea în termenele stabilite de legislația specifică;
 6. Realizează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 7. Realizează activități de consiliere, menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernanței în instituția publică, fără ca auditorul intern să-și asume responsabilități manageriale;
 8. Efectuează, cu aprobarea conducătorului entității publice,  misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual;
 9. Auditul public intern se exercitã asupra tuturor activitãţilor desfãşurate în cadrul Primăriei Municipiului Brad și a structurilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad,  inclusiv în entitãţile aflate în subordine/în coordonare/sub autoritate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public;
 10. Auditeazã, cel puţin o datã la 3 ani, fãrã a se limita la acestea, urmãtoarele:
 1. activitãţile financiare sau cu implicaţii financiare desfãşurate de entitatea publicã din momentul constituirii angajamentelor pânã la utilizarea fondurilor de cãtre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externã;
 2. plãţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri  din domeniul privat al statului sau al unitãţilor administrativ-teritoriale;
 4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitãţilor administrativ-teritoriale;
 5. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţã, precum şi a facilitãţilor acordate la încasarea acestora;
 6. alocarea creditelor bugetare;
 7. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 8. sistemul de luare a deciziilor;
 9. sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 10. sistemele informatice.

11. Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora, transmite la UCAAPI/organul ierarhic superior sinteze ale recomandărilor neînsușite de către conducătorul entității publice auditate și consecințele neimplementării acestora, însoțite de documentația relevantă;

12. Raportează conducerii instituției periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

13. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului;

14. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate, pentru a se continua verificările și a se lua măsurile care se impun;

15. Verifică și raportează UCAAPI sau organului ierarhic superior, după caz, asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor;

16. Asigură evaluarea independentă și obiectivă a activităților desfășurate în cadrul Primăriei Municipiului Brad și a instituțiilor din subordonare/coordonare pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial;

17. Asigură implementarea  și funcționarea controlului intern la nivelul compartimentului de audit public intern.;

18. Nu va audita programele și proiectele finanțate integral sau parțial de Uniunea Europeană în care va fi implicată în implementarea acestora, conform art. 22, alin. (4) din Legea nr. 672/2002, republicată;

19. Evaluează și oferă asigurări cu privire la eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.

20. Face parte din echipa de proiect pentru proiectul ”Consolidarea Capacității Administrative a UAT Municipiul Brad ” Cod SMIS 136172, în calitate de responsabil financiar, având următoarele atribuții:

 1. asigură managementul financiar al proiectului ca manager financiar;
 2. oferă asistența de specialitate în domeniul financiar – elaborează rapoartele financiare ale proiectului,  precum și alte documente cu caracter financiar solicitate în procesul de implementare al proiectului;
 3. colectează și prelucrează datele și informațiile necesare elaborării rapoartelor financiare ale proiectului;
 4. urmărește costurile necesare și cheltuielile efectuate în proiect, încadrarea acestora în bugetul aprobat;
 5. monitorizarea din punct de vedere financiar contractele încheiate în cadrul proiectului;
 6. colaborează cu managerul de proiect, asistentul de proiect pentru asigurarea managementului financiar al proiectului;
 7. participă la elaborarea documentelor de management al proiectului (notificări, acte adiționale, rapoarte, etc.)

21. Elaborează proceduri operaționale pentru activitățile desfășurate în cadrul compartimentului și actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie, în funcție de legislația în vigoare;

22. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituției, implicate în activitatea desfășurată;

23. Răspunde de păstrarea secretului datelor și informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

24. Respectă obligațiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicând procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea ce  privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația a acestor date;

25. Accesează poșta electronică, respectiv căsuța de e-mail: bradprim@yahoo.com, analizează documentele și informațiile destinate exclusiv structurii din care face parte și colaborează cu funcționarii publici și personalul contractual din instituție în vederea gestionării documentelor și valorificării informațiilor respective;

26. Are obligația să păstreze confidențialitatea parolei adresei de e-mail, în condițiile legii;

27. Îndosariază actele şi documentele  ce ţin de activitatea personală şi le predă la arhiva unităţii;

28. Răspunde de pregătirea continuă în domeniu prin studiu individual şi prin participare la cursuri de perfecţionare/specializare, seminarii, sesiuni de formare etc.;

29. Transmite informaţii, în mod operativ, Compartimentului Informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului Brad ;

30. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;

31. Participă, în calitate de membru, în diverse comisii constituite prin dispozițiile Primarului sau prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Brad;

32. Participă de drept la şedinţele Consiliului Local al Municipiului Brad;

33. Prezintă raport de activitate, în scris, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea primarului;

34. Respectă normele de protecția muncii și PSI.;

35. Nu parăsește locul de muncă cu documente de serviciu și/sau alte bunuri aparținând instituției, decât în acele situații în care scopul este de a îndeplini o sarcină de serviciu, conform atribuțiilor stabilite prin fișa postului și numai cu aprobarea șefului ierarhic superior;

36. Folosește timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; în acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în atribuțiile și îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de către șefii ierarhici superiori;

37. Își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite de la șeful ierarhic superior, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cît și alte personae care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

38. Respectă programul de lucru, semnează condica de prezență la începerea și la terminarea programului de lucru, menționând ora intrării și respectiv ora ieșirii din instituție;

39. Nu părăsește locul de muncă în timpul programului de lucru fără a avea acordul șefului ierarhic superior și îl anunță imediat cu privire la situațiile care reclamă absența de la serviciu, cu prezentarea ulterioară a documentelor justificative;

40. Cunoaște și respectă prevederile actelor normative în vigoare aplicabile la nivelul structurii postului, ale Regulamentului Intern precum și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției;

41. Execută și alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support