Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment audit intern

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

Atribuţii pe linie de audit public intern:
1. Examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe această bază propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;
2. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate , eficienţă şi eficacitate;
3. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
4. Realizează auditul pentru următoarele activităţi şi operaţiuni:
– sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
– sistemul de luare a deciziilor;
– sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
– sistemele informatice;
– alocarea creditelor bugetare;
– angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
– vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al municipiului Brad;
– concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al municipiului Brad;
– plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare ;
– constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire al titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora ;
1. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care trebuie să reflecte ordinul de serviciu primit, modul de desfăşurare a auditului, constatările făcute, concluziile şi recomandările auditului public intern împreună cu întreaga documentaţie care susţine respectivele constatări, concluzii şi recomandări , care va fi semnat pe fiecare pagină, înregistrat şi păstrat, în original, în dosare speciale ;
2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern.

Atribuţii privind sistemul de management al calităţii (SMC):
1. Participă la implementarea sistemului de management al calităţii în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad, asigură că procesele necesare acestui sistem sunt stabilite şi menţinute, raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea acestuia şi despre orice necesitate de îmbunătăţire ;
2. Elaborează Program de audit intern de calitate, la începutul fiecărui an calendaristic, în funcţie de starea şi importanţa proceselor care urmează a fi auditare şi în funcţie de rezultatele obţinute la auditările anterioare, astfel încât fiecare serviciu, birou, compartiment să fie audiat cel puţin o dată pe an;
3. Organizează , efectuează şi coordonează audituri interne ale SMC din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad anual, conform Programului de audit intern calitate, aprobat de Primarul Municipiului Brad şi întocmeşte Raport de audit care este prezentat Primarului Municipiului Brad;
4. Urmăreşte măsurile corective propuse pentru a se realiza, acolo unde sunt necesare ;
5. Acordă consiliere în condiţiile prevederilor OMFP nr.1702/2005 compartimentelor, birourilor, serviciilor din cadrul instituţiei ;

Atribuţii privind implementarea sistemului de control intern conform OMFP 946/2005:
1. Monitorizează sistematic toate fazele privind implementarea sistemului de control intern;
2. Asigură consilierea pe toată perioada funcţionării grupului de lucru;
3. Informează sistematic managementul general despre stadiul implementării Standardelor de control intern la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad;
4. Identifică obiectivele generale şi specifice ale compartimentului, precum şi riscurile asociate activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului. Stabileşte măsuri pentru minimalizarea riscurilor şi ţinerea acestora sub control;
5. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare.
6. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
7. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
8. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
9. Îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de către Primarul municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support