Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment taxe și impozite locale

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Verifică şi constată materia impozabilă la contribuabili, persoane fizice pentru clădiri, teren ;
2. Urmăreşte depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere, identifică persoanele fizice ce nu îşi depun la timp declaraţiile, întocmeşte corespondenţa cu aceştia solicitându-le declararea bunurilor, în caz contrar aplică sancţiunile corespunzătoare ;
3. Un funcţionar public are atribuţia de a aplica viza de control financiar-preventiv pe toate actele contabile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad;
4. Stabileşte impozitele şi taxele datorate, conform materiei impozabile constatate ;
5. Răspunde de întocmirea şi gestionarea dosarelor fiscale ale contribuabililor persoane fizice ;
6. Analizează şi soluţionează cererile privitoare la impozitul pe clădiri şi teren a persoanelor fizice ;
7. Aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare tuturor contribuabililor care încalcă legislaţia fiscală şi ia toate măsurile pentru înlăturarea deficienţelor constatate ;
8. Eliberează certificate fiscale privind impozitele şi taxele locale ;
9. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante ; urmăreşte modul de încasare a debitelor stabilite contribuabililor persoane fizice şi juridice
10. Execută activitatea de recuperare, colectare a creanţelor bugetare de la contribuabili persoane fizice şi juridice pentru stingerea acestora, prin măsuri asiguratorii asupra bunurilor debitorilor şi prin executare silită pentru realizarea veniturilor bugetului local ;
11. Obligaţia de a executa silit creanţele bugetare atât la persoanele fizice cât şi la persoanele juridice, astfel încât să nu opereze prescripţia prevăzută de OG. Nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Întocmeşte acte premergătoare calculării silite – înştiinţări de plată – în cazul contribuabililor persoane fizice şi juridice, care nu achită în termen obligaţiile de plată faţă de bugetul local ;
13. Întocmeşte centralizatorul încasărilor pe conturi (surse de venituri) necesar depunerii numeralului la Trezorerie
14. Verifică şi efectuează periodic controale contribuabililor persoane fizice şi juridice aflate în evidenţele fiscale posesoare de bunuri impozabile, asupra sincerităţii declaraţiilor de impunere, asupra modificărilor intervenite, corectează acolo unde este cazul impunerile esenţiale şi ia măsuri pentru încasarea diferenţelor stabilite;
15. Analizează şi soluţionează contestaţiile făcute de contribuabili persoane fizice sau juridice pe linia impozitelor şi taxelor locale;
16. Urmăreşte şi asigură întocmirea dosarelor de insolvabilitate privind debitorii dispăruţi şi insolvabili şi le avizează înainte de a fi trimise spre aprobare ;
17. Confirmă, debitează şi urmăreşte încasarea debitelor din venituri extrabugetare, amenzi, imputaţii şi a altor venituri primite pentru executare ;
18. Întocmeşte, împreună cu personalul din casieria instituţiei, a centralizatorului listă de rămăşiţe şi de suprasolviri pe feluri de impozite şi taxe şi înaintarea acestuia conducerii ;
19. Întocmeşte corespondenţa cu alte instituţii la cererea acestora privind bunurile mobile şi imobile ale contribuabililor înregistrate la instituţie în vederea executării silite ;
20. Efectuează inspecţii fiscale pe teren ;
21. Urmăreşte şi soluţionează cererile persoanelor fizice de scutire de la plata impozitului pe baza încadrării în grad de handicap, etc. ;
22. Înregistrează autovehicule care nu sunt supuse înmatriculării(căruţe, tractoare, mopede ) ;
23. Monitorizează , respectă şi actualizează procedurile de lucru ;
24. Respectă şi aplică hotărârile Consiliului Local Brad şi a celorlalte acte normative care reglementează taxele şi impozitele care constituie venit al bugetului local, datorate de persoane fizice şi juridice ;
25. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
26. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
27. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
28. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad

a. pentru postul de casier

29. Efectuează încasările în numerar de impozite şi taxe de la persoanele fizice şi juridice, pentru sumele cu debit, conform evidenţelor nominale ;efectuează încasările de taxe fără debit pe baza notelor de plată sau pe baza contractelor întocmite de compartimentele de specialitate ;efectuează deplasări în teren pentru încasarea debitelor restante ;
30. Urmăreşte şi recuperează sumele plătite eronat pentru diverse categorii de salariaţi şi alte categorii de personal;
31. Urmăreşte modul de încasare pe feluri de surse de venituri, face propuneri pentru lichidarea poziţiilor din rol ;
32. Asigură completarea registrului de casă fără corecturi, ştersături sau tăieturi, iar dacă se fac totuşi, din greşeală, suma greşit trecută se barează cu o linie şi se semnează de către casierul care a efectuat corectura; înscrierea în registre a operaţiunilor efectuate( dispoziţii de încasare/plată, deconturi), etc.
33. Răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei primare privind activităţile de încasări şi plăţi prin casierie;
34. Întocmeşte corect şi la zi chitanţele pentru sumele încasate;
35. Încasează sumele de bani , prin numărare faptică, în prezenţa persoanelor care plătesc;
36. Întocmeşte Registrul de casă în două exemplare, zilnic, pa baza actelor justificative de încasări şi plăţi, circulă la compartimentul buget, finanţe, contabilitate pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă(exemplarul 2), iar exemplarul 1 rămâne la casier;
37. Răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi la bancă, în contul unităţii;
38. Eliberează numerar din casierie numai pe baza unei Dispoziţii de plată semnată de şeful de serviciu buget şi primar/viceprimar, după caz;
39. Are obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţia organului de control a tuturor documentelor contabile, evidenţelor şi a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deţine, în vederea cunoaşterii realităţii obiectelor şi surselor impozabile sau taxabile;
40. Răspunde material şi disciplinar pentru pagubele produse, dacă prin fapta şi în legatură cu munca a cauzat pagube materiale instituţiei;
41. Întocmeşte ordinele de plată pe baza facturilor şi a ordonanţării de plată;
42. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
43. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
44. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
45. Executã şi alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support