Site-ul oficial al Municipiului Brad

D I S PO Z I Ţ I A Nr. 684/2020 privind programul de lucru al angajaților Primăriei Municipiului Brad pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Primarul  Municipiului Brad, judeţul  Hunedoara;

Examinând Referatul  nr. 42379/09.11.2020  al Compartimentului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, prin care se propune programul de lucru al angajaților Primăriei Municipiului Brad pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în contextul creșterii numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus;
În conformitate cu prevederile art. I pct. 2 și pct. 3 din O.U.G. nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă;
În temeiul prevederilor art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1 – Pe perioada stării de alertă, angajații Primăriei Municipiului Brad vor fi împărțiți în două grupe și își vor desfășura activitatea după următorul program:
– prima grupă: interval orar 7,30 – 14,00;
– a doua grupă: interval orar 15,00 – 21,30.
Art.2. Pentru diferența până la 8 ore în programul normal de lucru, se va desfășura activitate de teren în cazul în care atribuțiile de serviciu permit acest lucru sau muncă la domiciliu, cu prezentarea unui raport de activitate săptămânal.
Art.3. În cazul compartimentelor unde își desfășoară activitatea o singură persoană, programul de lucru este cel stabilit prin regulamentul intern.
 Art.4. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Resurse Umane.
Art.5. Prezenta dispoziţie poate fi atacată conform procedurii şi termenelor stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică:
-Prefectului Judeţului Hunedoara,
-Primarului Municipiului Brad,
-Compartimentului Resurse Umane,
-angajaților Primăriei Municipiului Brad.
-se aduce la cunoștiință publică prin afișare pe site-ul instituției și prin afișare la avizierul instituției.

Brad,  10.11.2020

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support