Site-ul oficial al Municipiului Brad

Dezbatere publica privind taxele si impozitele locale pe anul 2015

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale
în municipiul Brad pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se propune stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad pentru anul 2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX „Impozite şi taxele locale”, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr.1309/2912 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, ale art. 178 alin. 2 şi alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională, cu modificările şi completările ulterioare, , ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, ale O.G. nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 27, ale art. 36 alin. 2 lit. „b”, alin. 4 lit.,,c” precum şi ale art. 45 alin. 2 lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se stabilesc taxele şi impozitele locale în municipiul Brad, pentru anul 2015, nivelurile stabilite în sume fixe fiind prevăzute în Anexele la prezenta hotărâre.
Art. 2. – (1) – Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii determinată conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) – Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri majorat, cu excepţia celor dobândite prin succesiune legală (cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 300 % pentru a treia locuinţă şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu).
Art. 3. – (1) – Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirii înregistrate în contabilitatea acestora, conform prevederilor art. 253 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) – În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte, conform prevederilor art. 253 alin. 6 lit. „a” din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la 10 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
(3) – În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte, conform prevederilor art. 253 alin. 6 lit. „b” din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la 30 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice.
(4) – Cota de impozit/taxa pe clădiri în cazul unei clădiri cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic, prevăzută la art. 253 alin. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pentru persoane juridice la 5 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice.
Art. 4. – Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren deţinută, exprimată în hectare, cu nivelurile impozitului stabilit potrivit art. 258 alin. 2 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de rangul localităţii şi zona în cadrul localităţii.
Art. 5. – Impozitul pe terenurile amplasate în intravilanul localităţii – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii se determină prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu nivelul impozitului stabilit potrivit art. 258 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de zona în care este amplasat terenul şi de categoria de folosinţă.
Art. 6. – Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţii se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren exprimată în hectare cu nivelul impozitului stabilit potrivit art. 258 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de categoria de folosinţă şi rangul localităţii. Pentru terenurile situate în extravilan se delimitează o singură zonă atât pentru Municipiul Brad cât şi pentru satele aparţinătoare: Mesteacăn, Ţărăţel, Valea Bradului, Ruda Brad şi Potingani.
Art. 7. – Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul şi capacitatea cilindrică a acestora prin înmulţirea fiecărui 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută în art. 263 alin. 2, alin. 4, alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. – Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9. – Cota privind taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate prevăzută de art. 270 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 3 % din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia TVA şi se calculează conform prevederilor art. 271 alin. 2 din acelaşi act normativ. Această taxă este prevăzută în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. – Impozitul pe spectacole se calculează conform prevederilor art. 275 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi este cel prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11. – Cota privind taxa hotelieră prevăzută la art. 279 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.
Art. 12. – Se aprobă taxele speciale folosite de către Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13. – Se aprobă taxa pentru utilizarea domeniului public şi privat folosită de către Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Control, Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi şi de Închiriere, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, în cuantum de 989 lei/autoturism/an.
Art. 14. – Se aprobă taxele speciale pentru prestări de servicii efectuate de către Compartimentul Agricol şi Cadastru, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 15. – Se aprobă taxele speciale pentru folosirea pieţelor şi târgurilor date în administrarea Serviciului Public de Desfacere – Han, Piaţă şi Obor de către persoane fizice sau juridice, conform Anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 16. – Se aprobă taxele speciale pentru prestări de servicii de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor – Stare Civilă, conform Anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 17. – Se instituie alte taxe locale prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 18. – Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice se plătesc anual în 2 rate egale până la data de 31 martie 2015 şi respectiv până la data de 30 septembrie 2015 inclusiv.
Art. 19. – Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, teren şi impozitul pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice până la data de 31 martie 2015 se acordă o bonificaţie de 10%.
Art. 20. – Impozitul pe clădiri, pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea de certificate, avize şi autorizaţii pentru persoanele fizice se reduc cu 50% în conformitate cu O.G. nr. 27/1996.
Art. 21. – În anul fiscal 2015 impozitele şi taxele locale pe clădiri, pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport deţinute de către persoanele fizice şi juridice se majorează cu 10% faţă de nivelurile impozitelor şi taxelor stabilite prin H.G. nr. 1309/2012, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 295 alin. 11 lit. ,,c” şi „d” din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 22. – Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2014 mai mici de 10 lei se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori (O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedură Fiscală).
Art. 23. – Primarul Municipiului Brad şi Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 24. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2015. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art. 25. – Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
– Primarului Municipiului Brad;
– Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
– Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii;
– Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
– Compartimentului Comercial;
– Compartimentului Agricol şi Cadastru;
– Compartimentului Autorizare, Monitorizare, Control, Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi şi de Închiriere;
– Serviciului Public de Desfacere – Han, Piaţă şi Obor;
– Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor – Stare Civilă.

BRAD, 24.11.2014

PRIMAR
FLORIN CAZACU

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support