Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2010 – semestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2010 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2010
Hotărârea nr.2/2010 – pentru modificarea H.C.L nr. 88/2008 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.3/2010 – pentru modificarea H.C.L. nr.93/2008 privind aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate
Hotărârea nr.4/2010 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2010
Hotărârea nr.5/2010 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad
Hotărârea nr.6/2010 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.7/2010 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.8/2010 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbare destinaţie locuinţă şi sediu firmă în pensiune cu alimentaţie publică” în Brad, str. Vânătorilor nr. 104
Hotărârea nr.9/2010 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire pensiune P +M” în Brad, str. Vulturilor nr. 14
Hotărârea nr.10/2010 – privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Brad judeţul Hunedoara şi Asociaţia Română pentru Reciclare – RoREC Bucureşti
Hotărârea nr.11/2010 – privind propunerea de evaluare a activităţii secretarului municipiului Brad pe anul 2009
Hotărârea nr.12/2010 – privind acordul de participare a Primăriei municipiului Brad la licitaţia care se va organiza pentru cumpărarea imobilului – clădire sediu de la C.N.C.A.F. MINVEST DEVA – FILIALA BRAD MIN SA
Hotărârea nr.13/2010 – privind aprobarea angajării unui credit bancar în valoare de 3.000.000 lei de la BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI ( EXIM BANK SA)

Februarie

Hotărârea nr.14/2010 – privind aprobarea avalizării a două bilete la ordin emise de către SC ACVACALOR SA BRAD în vederea asigurării plăţii combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populaţia municipiului Brad
Hotărârea nr.15/2010 – privind înfiinţarea Registrului de evidenţă a datoriei publice locale a municipiului Brad, a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale a municipiului Brad şi numirea persoanelor pentru ţinerea acestora
Hotărârea nr.16/2010 – privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.17/2010 – privind vânzarea apartamentului nr. 38 din blocul ANL corpul C situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 5
Hotărârea nr.18/2010 – privind vânzarea apartamentului nr. 35 din blocul ANL corpul C situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 5
Hotărârea nr.19/2010 – privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 16,80 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet cu profil de medicina muncii
Hotărârea nr.20/2010 – privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad
Hotărârea nr.21/2010 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.22/2010 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 153/2007 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Brad, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţ Hunedoara
Hotărârea nr.23/2010 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.24/2010 – pentru aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ ,,Schimbare de destinaţie din garaj în spaţiu comercial” în Brad str. Vânătorilor bloc 2 parter
Hotărârea nr.25/2010 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Fundaţia Mara Deva
Hotărârea nr.26/2010 – privind prelungirea contractului de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv Armata Aurul Brad

Martie

Hotărârea nr.27/2010 – privind încetarea unui mandat de consilier local
Hotărârea nr.28/2010 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.29/2010 – privind alocarea unei sume pentru organizarea Festivalului Naţional de Umor ,,LIVIU OROS” – secţiunea BRAD
Hotărârea nr.30/2010 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.31/2010 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.32/2010 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie clădire -din locuinţă în spaţiu comercial” amplasat în municipiul Brad, str. Liceului, nr. 25
Hotărârea nr.33/2010 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
Hotărârea nr.34/2010 – privind prelungirea contractului de asociere nr. 13214/2009 încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia Sportivă ,,Metalul” Crişcior
Hotărârea nr.35/2010 – privind alocarea unei sume pentru participarea Clubului Empi Karate Brad la competiţiile interne şi internaţionale în anul 2010
Hotărârea nr.36/2010 – privind alocarea unei sume pentru participarea domnului Mihai Câmpeanu reprezentantul Asociaţiei Sportive „Michael Autosport” Brad la competiţiile sportive din cadrul Campionatului Naţional de Raliuri şi Viteză în anul 2010
Hotărârea nr.37/2010 – pentru revocarea H.C.L. nr.20/2010 privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad
Hotărârea nr.38/2010 – privind aprobarea organizării unei licitaţii publice cu preselecţie pentru vânzarea pe picior a unui volum 273 mc de masă lemnoasă din pădurile proprietatea publică a municipiului Brad

Aprilie

Hotărârea nr.39/2010 – pentru completarea Hotărârii nr. 16/2010 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.40/2010 – privind alocarea unei sume pentru organizarea expoziţiei „Cadrilaterul aurifer al Transilvaniei -Exploatările miniere de la Brad, Baia de Arieş, Băiţa şi Baia de Criş”
Hotărârea nr.41/2010 – privind validarea mandatului unui consilier local
Hotărârea nr.42/2010 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare” DC16 Brad – (DN76) – Ruda Brad km 2+100 – km 5+400 municipiul Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.43/2010 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului -Potingani km 5+300- km 7+300 municipiul Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.44/2010 – privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.45/2010 – privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 1916 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Abatorului nr. 1
Hotărârea nr.46/2010 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualului proprietar al locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată
Hotărârea nr.47/2010 – privind darea în folosinţă gratuită a Bazei Sportive de pe str. Morii – Asociaţiei Sportive ,, Metalul Crişcior”
Hotărârea nr.48/2010 – pentru sprijinirea Programului ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea” la Biblioteca municipală Gheorghe Pârvu Brad
Hotărârea nr.49/2010 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.50/2010 – privind înfiinţarea ,,Serviciului de gestionare a deşeurilor” în municipiul Brad
Hotărârea nr.51/2010 – pentru completarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 16/2010 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.52/2010 – privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad
Hotărârea nr.53/2010 – privind înfiinţarea Serviciului public pentru administrarea ,,Muzeului Aurului Brad”, patrimoniu, monumente istorice, colecţii brădene şi turism din municipiul Brad

Mai

Hotărârea nr.54/2010 – privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2009 al bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad
Hotărârea nr.55/2010 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 25/2008 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale
Hotărârea nr.56/2010 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 65/2006 privind propunerea de trecere a unor imobile din proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.57/2010 – privind trecerea unor imobile din proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.58/2010 – privind închiriere prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 8 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 6 în vederea amplasării unui chioşc pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale
Hotărârea nr.59/2010 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 28/2010 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.60/2010 – privind concesionare prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 54 mp. de teren situat în municipiul Brad str. 1 Iunie F.N. în vederea realizării a două garaje
Hotărârea nr.61/2010 – privind concesionare prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 11 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Aleea Transilvaniei F.N. în vederea realizării unui post de transformare de 20/0,4 KV
Hotărârea nr.62/2010 – pentru modificarea H.C.L. nr.93/2008 privind aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate
Hotărârea nr.63/2010 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 70/2003 şi a Hotărârii Consiliului local Brad nr. 133/2003
Hotărârea nr.64/2010 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL GALAŢI
Hotărârea nr.65/2010 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.66/2010 – privind aprobarea modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a modelului Convenţiei de repartizare şi facturare individuală a consumului total de apă înregistrat la nivelul condominiului din municipiul Brad
Hotărârea nr.67/2010 – privind aprobarea metodologiei de calcul a cantităţilor de ape meteorice colectate pe domeniul public supuse epurării
Hotărârea nr.68/2010 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 191/2008 privind stabilirea situaţiilor deosebite, pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.69/2010 – privind aprobarea Devizului General pentru înlocuirea tâmplăriei cu termopane PVC de la Cabinetul oftalmologic din cadrul Dispensarului Policlinic Brad
Hotărârea nr.70/2010 – privind alocarea unei sume pentru organizarea Festivalului de teatru pentru liceeni ,,La scenă deschisă” – Ediţia a II-a
Hotărârea nr.71/2010 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Ansamblu de locuinţe pentru tineri P + 4 E, spaţii verzi, teren de sport, sistematizare pe verticală” în municipiul Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.72/2010 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010

Iunie

Hotărârea nr.73/2010 – privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul local al municipiului Brad,judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.74/2010 – privind modificarea preţurilor – tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru municipiul Brad judeţul Hunedoara prestate de către SC APAPROD SA DEVA
Hotărârea nr.75/2010 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.76/2010 – privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, Ediţia a IX – a
Hotărârea nr.77/2010 – privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 9 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet de pediatrie

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support