Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2011 – semestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2011 – privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.2/2011 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.3/2011 – privind înfiinţarea Poliţiei locale în municipiul Brad, prin reorganizarea Poliţiei Comunitare Brad
Hotărârea nr.4/2011 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2011
Hotărârea nr.5/2011 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2011
Hotărârea nr.6/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 122/2004 privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din municipiul Brad
Hotărârea nr.7/2011 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad
Hotărârea nr.8/2011 – privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2011 pe raza municipiului Brad
Hotărârea nr.9/2011 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea Punctelor Termice PT1, PT5, PT9 şi a reţelelor termice aferente, în municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.10/2011 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Acumulare Mihăileni Strămutare gospodării, Zona Poeniţa II Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.11/2011 – privind repartizarea a două locuinţe sociale situate în municipiul Brad str. Şteampurile Vechi
Hotărârea nr.12/2011 – privind înfiinţarea unor locuinţe sociale în imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17
Hotărârea nr.13/2011 – privind repartizarea a patru locuinţe sociale situate în municipiul Brad str. Horea nr. 17
Hotărârea nr.14/2011 – privind repartizarea garsonierei nr. 1 din blocul 1B situat în Brad str. Libertăţii
Hotărârea nr.15/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 145/2010 privind stabilirea unor taxe pentru închirierea spaţiilor administrate de către Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad
Hotărârea nr.16/2011 – privind instituirea unor taxe speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă la Compartimentul de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad
Hotărârea nr.17/2011 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.18/2011 – privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.19/2011 – privind propunerea de evaluare a activităţii secretarului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.20/2011 – privind vânzarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 2000 mp. din domeniul privat al municipiului Brad situată pe str. Abatorului nr. 1 în vederea realizării unei hale de producţie
Hotărârea nr.21/2011 – privind vânzarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 1200 mp. din domeniul privat al municipiului Brad situată pe str. Abatorului nr. 1 în vederea realizării unei hale de producţie
Hotărârea nr.22/2011 – privind stabilirea Criteriilor proprii suplimentare de evaluare a veniturilor potenţiale pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Februarie

Hotărârea nr.23/2011 – privind constituirea Comisiei locale de ordine publică în municipiul Brad
Hotărârea nr.24/2011 – privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de la Poliţia Locală din municipiul Brad înfiinţată de la data de 01 ianuarie 2011
Hotărârea nr.25/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad nr. 124/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2011
Hotărârea nr.26/2011 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.27/2011 – privind prelungirea contractului de asociere nr. 4032/02.03.2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi A.S. ,,Michael Autosport” Brad şi alocarea unei sume acestei asociaţii pentru anul 2011
Hotărârea nr.28/2011 – privind prelungirea contractului de asociere nr. 13214/2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia Sportivă „Metalul” Crişcior
Hotărârea nr.29/2011 – privind prelungirea contractului de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv Armata Aurul Brad
Hotărârea nr.30/2011 – privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL între doi chiriaşi din municipiul Brad
Hotărârea nr.31/2011 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.32/2011 – privind repartizarea unei locuinţe sociale din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 10
Hotărârea nr.33/2011 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.34/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191/2005 privind aprobarea unei cotizaţii pentru Asociaţia „ Salvital ” Hunedoara
Hotărârea nr.35/2011 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 145/2007 privind aprobarea contribuţiei financiare la Asociaţia „ Salvital ” Hunedoara pentru salarizarea şi echiparea personalului paramedical preluat de la Primăria municipiului Brad

Martie

Hotărârea nr.36/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.37/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 151/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul municipal Brad
Hotărârea nr.38/2011 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.39/2011 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.40/2011 – privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în municipiul Brad
Hotărârea nr.41/2011 – privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.42/2011 – privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
Hotărârea nr.43/2011 – privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi S.C. SMART TRENING SOLUTIONS SRL BUCUREŞTI
Hotărârea nr.44/2011 – privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia Sprijin şi Egalitate Deva
Hotărârea nr.45/2011 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara
Hotărârea nr.46/2011 – privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.47/2011 – pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.79/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad şi Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.94/2010 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.79/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad

Aprilie

Hotărârea nr.48/2011 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2010 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad
Hotărârea nr.49/2011 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2011 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad
Hotărârea nr.50/2011 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare DC 10: Brad ( DN 76) – Valea Bradului -Potingani km 5+300 – km 7+300, municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.51/2011 – privind predarea în administrare a Drumului Comunal 10 Brad (DC 10) către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pe durata derulării investiţiei „Modernizare DC 10: Brad ( DN 76) – Valea Bradului -Potingani km 5+300 – km 7+300 municipiul Brad, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea nr.52/2011 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare DC: 16 Brad – (DN76) – Ruda Brad, km 2+100 – km 5+400 municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.53/2011 – privind predarea în administrare a Drumului Comunal 16 Brad (DC 16) către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pe durata derulării investiţiei „ Modernizare DC: 16 Brad – (DN76) – Ruda Brad, km 2+100 – km 5+400 municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.54/2011 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Amenajare cabinet medical individual” în Brad str. Gen. V.Milea bloc B 6 ap. 2
Hotărârea nr.55/2011 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.56/2011 – privind reactualizarea Listei de priorităţi ANL pentru anul 2011 în vederea repartizării unor locuinţe tinerilor în vârstă de până la 35 de ani
Hotărârea nr.57/2011 – privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST”(ADI) Hunedoara
Hotărârea nr.58/2011 – privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al municipiului Brad pentru tipărirea lucrării ,,Teologia Sfântului Atanasie cel Mare” domnului preot paroh Coroi Petru Ioan
Hotărârea nr.59/2011 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil situat în Brad str. Liceului în vederea amenajării unui atelier de reparaţii electrice auto
Hotărârea nr.60/2011 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.61/2011 – privind prelungirea contractului de închiriere nr. 15596/2010 a I.I. FURDUI SOFIA până la data de 01.01.2017
Hotărârea nr.62/2011 – privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7751/2003 a SC LACRIS AND TRANS SRL BRAD până la data de 01.01.2017
Hotărârea nr.63/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 38/2011 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.64/2011 – privind punerea la dispoziţia investitorului pe perioada derulării proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” a amplasamentelor pentru realizarea investiţiei în municipiul Brad

Mai

Hotărârea nr.65/2011 – privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.66/2011 – privind aprobarea elaborării unei Documentaţii tehnico economice pentru reabilitarea clădirii chirurgiei din Spitalul municipal Brad
Hotărârea nr.67/2011 – privind aprobarea înscrierii Spitalului municipal Brad în procedura de acreditare 2011-2015
Hotărârea nr.68/2011 – privind valorificarea unei cantităţi de 9 mc. masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad
Hotărârea nr.69/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 38/2011 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.70/2011 – privind preluarea de la SC ACVACALOR SA BRAD a apartamentelor construite din fondurile statului
Hotărârea nr.71/2011 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor proprietari ai locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată
Hotărârea nr.72/2011 – privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în municipiul Brad
Hotărârea nr.73/2011 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.74/2011 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei
Hotărârea nr.75/2011 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL situat în Brad str. Dacilor
Hotărârea nr.76/2011 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2

Iunie

Hotărârea nr.77/2011 – privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din municipiul Brad
Hotărârea nr.78/2011 – privind punerea la dispoziţia investitorului pe perioada derulării proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” a amplasamentelor pentru realizarea investiţiei în municipiul Brad
Hotărârea nr.79/2011 – privind vânzarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 567 mp. din domeniul privat al municipiului Brad situată pe str. Abatorului FN în vederea realizării unei hale de producţie
Hotărârea nr.80/2011 – privind aprobarea emiterii Acordului prealabil pentru amplasarea şi executarea de lucrări în zona drumului public DN 76 (str. Vânătorilor)
Hotărârea nr.81/2011 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 15 mp. de teren din domeniul privat al municipiului Brad situat în Piaţa agroalimentară
Hotărârea nr.82/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 38/2011 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.83/2011 – privind scoaterea din domeniul privat al municipiului Brad a unei suprafeţe de teren pentru a fi pus la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar Brad
Hotărârea nr.84/2011 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei
Hotărârea nr.85/2011 – privind repartizarea a două locuinţe sociale din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 10
Hotărârea nr.86/2011 – privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad-Ediţia a X – a
Hotărârea nr.87/2011 – privind repartizarea a două locuinţe sociale din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 10

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support