Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2016 – semestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2016 – privind încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier local şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv
Hotărârea nr.2/2016 – privind validarea mandatului unui consilier local
Hotărârea nr.3/2016 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2015 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.4/2016 – privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.5/2016 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.6/2016 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2016
Hotărârea nr.7/2016 – privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2015
Hotărârea nr.8/2016 – privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. MEDICAL SIMONA din incinta Dispensarului Policlinic Brad
Hotărârea nr.9/2016 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului – Potingani km 5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”, modificată prin H.C.L. nr. 41/2015
Hotărârea nr.10/2016 – privind aprobarea Regulamentului de instituire a unor taxe speciale prevăzute de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi destinaţia fondurilor constituite din încasarea taxelor speciale
Hotărârea nr.11/2016 – privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.12/2016 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate “CANTINA DE AJUTOR SOCIAL” Brad
Hotărârea nr.13/2016 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad, strada Cuza Vodă, nr.12, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.14/2016 – privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016 pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.15/2016 – pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, modificată prin H. C. L. nr. 52/2013 şi H.C.L. nr. 69/2015
Hotărârea nr.16/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 76/2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.17/2016 – pentru modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Brad
Hotărârea nr.18/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2013 privind aprobarea înfiinţării ,,Grupului Local de Lucru” pentru problemele romilor şi validării ,,Planului Local de Acţiune” pentru comunităţile de romi din Municipiul Brad
Hotărârea nr.19/2016 – pentru modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică în Municipiul Brad
Hotărârea nr.20/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.21/2016 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2015 privind delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în intravilanul, cât şi în extravilanul Municipiului Brad
Hotărârea nr.22/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10 BRAD -VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300″, modificată prin H.C.L.42/2015

Februarie

Hotărârea nr.23/2016 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.24/2016 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2016
Hotărârea nr.25/2016 – privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Brad
Hotărârea nr.26/2016 – pentru modificarea H.C.L. nr. 152/2015 privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.27/2016 – pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2015-2016
Hotărârea nr.28/2016 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, în ordinea priorităţilor, destinate închirierii valabilă pentru anul 2016, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.29/2016 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad pentru anul 2016
Hotărârea nr.30/2016 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Asociaţia pentru Patrimoniu Activ – PACT
Hotărârea nr.31/2016 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.32/2016 – privind preluarea Contractului de închiriere nr. 4.444/12.03.2014 în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare autentificat notarial sub nr.21/19.02.2016
Hotărârea nr.33/2016 – privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, Domnului GRIGORIE VERDEŞ
Hotărârea nr.34/2016 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.35/2016 – privind aprobarea metodologiei şi a modelului de cerere – declarație pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionați la art. unic pct.3 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.36/2016 – privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad
Hotărârea nr.37/2016 – privind repartizarea locuinţei nr. 10 din blocul ANL 2004, corp B, etaj 1 situat în Brad, strada Nestor Lupei, nr.3, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.38/2016 – privind darea în folosinţă gratuită a trei spaţii situate în incinta internatului Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad
Hotărârea nr.39/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.40/2016 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Martie

Hotărârea nr.41/2016 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2015-2016
Hotărârea nr.42/2016 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind implementarea în judeţul Hunedoara a unui „Sistem de management integrat al deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia judeţului”
Hotărârea nr.43/2016 – privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Brad
Hotărârea nr.44/2016 – privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Asociaţia Proprietarilor de Terenuri „Valea Crişului”
Hotărârea nr.45/2016 – privind aprobarea Metodologiei de calcul al preţului de referinţă şi a modului de valorificare a masei lemnoase pe picior
Hotărârea nr.46/2016 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.47/2016 – privind aprobarea preţurilor de referinţă a masei lemnoase cireş fasonat provenită din pădurea publică a Municipiului Brad
Hotărârea nr.48/2016 – privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2016
Hotărârea nr.49/2016 – privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale din Municipiul Brad – reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă precum şi modalitatea de soluţionare a situaţilor identificate
Hotărârea nr.50/2016 – privind aprobarea Procedurii de utilizare a domeniului public şi privat în Municipiul Brad şi modalitatea de încasare a taxelor aferente
Hotărârea nr.51/2016 – privind aprobarea repartizării garsonierei nr. 50 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere”situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.52/2016 – privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică
Hotărârea nr.53/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2016
Hotărârea nr.54/2016 – privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, Înaltpreasfinţiei Sale Dr. LAURENŢIU STREZA, Mitropolitul Ardealului
Hotărârea nr.55/2016 – privind aprobarea repartizării garsonierei nr. 14 din imobilul,, Bloc 105 garsoniere”situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara

Aprilie

Hotărârea nr.56/2016 – pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local
Hotărârea nr.57/2016 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.58/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2016
Hotărârea nr.59/2016 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2016 bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.60/2016 – pentru aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 22 ŞI A REŢELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.61/2016 – privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2016 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei Municipiilor din România
Hotărârea nr.62/2016 – privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2016 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.63/2016 – privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2016 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.64/2016 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 4, scara 1 din Blocul 1 de pe strada 9 Mai din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Şerban Maria Ana – fostă chiriaşă
Hotărârea nr.65/2016 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Mai

Hotărârea nr.66/2016 – privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al Municipiului Brad la data de 31.12.2015
Hotărârea nr.67/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.68/2016 – privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2016 -Ziua Internaţională a Copilului
Hotărârea nr.69/2016 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD
Hotărârea nr.70/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 /2014 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”, modificată prin H.C.L. nr. 66/2015, H.C.L. nr. 97/2015 şi prin H.C.L nr. 147/2015
Hotărârea nr.71/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 148/2015 privind modificarea H.C.L. nr. 98/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Reparaţie capitală la clădirea cinematograf Zarandul Brad”, Municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.72/2016 – privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2016 privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale din Municipiul Brad – reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă precum şi modalitatea de soluţionare a situaţilor identificate
Hotărârea nr.73/2016 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.74/2016 – privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei L&C Consulting a unui spaţiu în scopul înfiinţării unui Punct de lucru
Hotărârea nr.75/2016 – privind repartizarea garsonierei nr. 2 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.76/2016 – privind aprobarea documentelor necesare derulării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare

Iunie

Hotărârea nr.77/2016 – privind alegerea comisiei de validare
Hotărârea nr.78/2016 – privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 5 iunie 2016 în Consiliul Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.79/2016 – privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.80/2016 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.81/2016 – privind alegerea viceprimarului Municipiului Brad
Hotărârea nr.82/2016 – privind organizarea comisiilor de specialitate
Hotărârea nr.83/2016 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.84/2016 – privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad
Hotărârea nr.85/2016 – privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.86/2016 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 8, scara 1 din Blocul 4 de pe strada 9 Mai din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, domnului Găman Nicolae – fost chiriaş
Hotărârea nr.87/2016 – privind desemnarea a câte doi consilieri locali pentru a participa la Adunările săteşti în vederea alegerii delegaţilor săteşti din satele aparţinătoare unicipiului Brad care nu au consilieri locali aleşi în Consiliul Local Brad
Hotărârea nr.88/2016 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad
Hotărârea nr.89/2016 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
Hotărârea nr.90/2016 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
Hotărârea nr.91/2016 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad
Hotărârea nr.92/2016 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2014
Hotărârea nr.93/2016 – pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 174/2015 privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinþe pentru tineri, destinate închirierii din locuinþele A.N.L.
Hotărârea nr.94/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii.
Hotărârea nr.95/2016 – privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XV – a
Hotărârea nr.96/2016 – privind modificarea Anexei nr. I la Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support