Site-ul oficial al Municipiului Brad

Procedura de atribuire autorizatii taxi

ANUNŢ privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi nr.34 și nr.37 pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 (actualizată) privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a Ordinul M.I.R.A, nr.356/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi cu H.C.L. nr.55/2008 privind aprobarea Modalităţilor şi declanşării procedurii de atribuire în gestiune a serviciilor de transport în regim de taxi , aducem la cunoştinţă celor interesaţi următoarele:
1.Primăria Municipiului Brad anunţă demararea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transport persoane în regim de taxi cu numărul 34 și numărul 37, înregistrate în Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi.
2.Data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participarea la procedură este 10.01.2019 ora 12:00 la camera 1 – Registratura Primăriei Municipiului Brad.
În conformitate cu prevederile art.10, alin.(1) și (2) din Legea nr. 38/2003 (actualizată) privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, dreptul de a participa la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi îl au numai transportatorii autorizați de către Compartimentul autorizare,monitorizare, control transport public local, transport taxi şi în regim de închiriere din cadrul Primăriei Municipiului Brad.
În temeiul art.1^1, lit.w) din Legea nr. 38/2003 (actualizată) privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, transportatorul autorizat, este transportatorul care deține autorizație de transport privind transportul în regim de taxi, eliberată de autoritatea de autorizare, în condițiile legii.
Obținerea autorizației de transport în regim de taxi, pentru transportatorii care își au domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a Municipiului Brad și care doresc să participe la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi, se realizează pe baza unei documentații, care trebuie să conțină următoarele :
a)cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport;
b)copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
c)dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
1.copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport în regim de taxi şi închiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;
2.copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
1.certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:
– infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
– infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
– infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
– infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
– infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
– infracţiuni contra patrimoniului;
2.avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi, după caz, avizele
medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, obţinute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;
3.cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
4.declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
1.declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
2.declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.
3.Solicitanţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a)cerere de participare la procedura de atribuire;
b)declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;
c)declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
d)scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la lit. b).
4.Autorizaţia taxi se eliberează de către Compartimentul autorizare, monitorizare, control transport public local, transport taxi şi în regim de închiriere, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, după depunerea următoarelor documente în copie:
a)autorizaţia de transport;
b)certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
c)certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român ;
d) declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare , pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte.
5.Analiza cererilor şi documentelor depuse, aplicarea criteriilor de departajare , stabilirea transportatorului autorizat căruia i se va atribui autorizaţia se va face în perioada 11.01.2019-21.01.2019.
6.Lista cu autorizațiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, conţinând datele de identificare ale transportatorului autorizat şi punctajul obţinut din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru , va fi făcută publică în data de 24.01.2019 ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Brad.
7.În termen de 15 zile de la publicarea listei prevăzute la pct.6 se pot depune
contestaţii la primarul municipiului, cu privire la deficienţele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor.
8.Dispoziţiile primarului privind rezolvarea contestaţiilor se emit şi se comunică în termen de 10 zile de la primirea acestora.
9.Dispoziţia primarului poate fi atacată în contenciosul administrativ în termenele legale prevăzute.
10.Demararea procedurii de eliberare a autorizaţiei taxi atribuite va fi în data 21.02.2019.
11.Acordarea punctajelor se face pe baza îndeplinirii criteriilor de departajare, declarându-se câştigător autovehiculul care a obţinut punctajul cel mai mare. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj, autorizaţia taxi se va atribui acelui autovehicul cu capacitatea cilindrică cea mai mare.
Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă la atribuirea autorizaţiei taxi sunt următoarele:
a)vechimea transportatorului în activitatea de transport persoane în regim de taxi – 5 puncte pentru fiecare an de vechime;
b)anul de fabricaţie al autovehiculului – 10 puncte pentru autovehiculul fabricat în anul atribuirii, iar pentru fiecare an de vechime se diminuează cu câte 2 puncte;
c)norma de poluare Euro a autovehiculului – 10 puncte pentru autovehiculul cu Euro 4 şi 5 puncte pentru cel cu Euro3;
d)gradul de confort al autovehiculului (dotarea cu aer condiţionat)- 5 puncte pentru autovehiculul dotat cu aer condiţionat;
e)gradul de protecţie a pasagerilor (dotarea cu airbag-uri)- 5 puncte pentru autovehiculul dotat cu airbag pentru pasagerul din faţă şi 10 puncte pentru autovehiculul dotat cu airbag-uri şi pentru pasagerii din spate;
f)efortul investiţional al transportatorului- 10 puncte pentru autovehiculul deţinut în proprietate şi 5 puncte pentru cel deţinut în baza unui contract de leasing.
Informaţii suplimentare se pot solicita la Compartimentul autorizare, monitorizare, control transport public local, transport în regim de taxi şi de închiriere din cadrul Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support