Site-ul oficial al Municipiului Brad

Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila

Pentru persoanele fizice:

De luni, 10 octombrie 2016, se pot depune dosare de finantare in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice.
Perioada de depunere este 10 – 24 octombrie 2016.

In cadrul programului finanţarea se acordă după cum urmează:
a) până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
b) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
c) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic (pe care se vor completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice”, precum şi sesiunea de depunere), la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul; acesta va cuprinde:

a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;
c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;
d) actul de identitate al solicitantului, în copie;
e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;
h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;
i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;
n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcţie şi teren; nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare pentru acel imobil, pe sesiune.

Pentru informatii suplimentare, vă rugăm să accesați pe site-ul AFM link-ul: http://www.afm.ro/casa_verde.php.

Pentru persoanele juridice:

Incepand cu data de 17 octombrie si pana in 14 noiembrie 2016, unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice și unitățile de cult pot depune pentru imobile aflate în proprietatea ori în administrarea lor la sediul Administrației Fondului pentru Mediu, cereri de finanțare pentru Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – ,,Casa Verde Clasic”.
Programul ,,Casa Verde Clasic” a fost conceput pentru a îmbunătății calitătea aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
Bugetul Programului ,,Casa Verde Clasic” alocat persoanelor juridice este de 34 de milioane de lei și constă în realizarea de proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
În cadrul Programului, o instituție solicitantă poate depune, o singură cerere de finanțare. Pentru fiecare imobil/obiectiv pentru care se solicită finanţare este obligatorie întocmirea unei documentaţii tehnice separate (studiu de fezabilitate separat pentru fiecare imobil/obiectiv în parte).
Finanțarea Programului se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului și se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare şi pe măsura realizării proiectului. Procentul de cheltuieli eligibile împreună cu cheltuielile neeligibile constituie contribuţia proprie a solicitantului, asigurată din surse financiare proprii.

Cuantumul finanțării nu poate depăși:

  •  2.000.000 lei pentru instituțiile publice;
  • 500.000 lei pentru unitățile de cult;
  • 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
  • 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 şi 100.000;
  • 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 şi 50.000;
  • 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 şi 20.000;
  • 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați pe site-ul AFM link-ul: http://www.afm.ro/casa_verde.php, unde veți găsi Ordinul nr. 1818 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidul de finanțare al Programului ,,Casa Verde Clasic” destinat unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și unităților de cult.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support