Site-ul oficial al Municipiului Brad

TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL

Începând cu data 01.09.2020,  Primăria Municipiului Brad , la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Brad- Serviciul de Asistență Socială se va organiza activitatea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar ( grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic  vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal  al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

 • să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Brad;
 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari)- în luna anterioară depunerii cererii
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020-10.09.2020, în intervalul orar 8-13 la sediul Primăriei Municipiului Brad, str. Independenței, nr. 2, cam. 6, însoţite de următoarele actele doveditoare:

 • acte de identitate ale părinților  /repezentantului legal ( în original și copie);
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească  de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
 • certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
 • certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și Copie ;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;( Pentru elevii din ciclul primar și gimnazial părinții prezintă dovada veniturilor din luna iulie 2020- iar pentru preșcolari din luna anterioară depunerii cererii)

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau dati în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea     venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda rezultată din contractul de arendă/ adeverința de la Compartimentul Agricol, cadastru, chiriile- adeverință Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara- Serviciul Fiscal Municipal Brad, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea

 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).
 • Cerere –Declaratie pe propria raspundere

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 01.09.2020-10.09.2020, urmând ca Direcția de Asistență Socială a Municipiului Brad- Serviciul de Asistență socială să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Hunedoara  până la data de 15.09.2020.
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Brad prin Serviciul de Asistență socială  are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Județului Hunedoara  ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.
Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiteriinumai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numerele 0254612666/ 0254612665 – int. 21

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support