Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2012 – semestrul II

Iulie

Hotărârea nr.82/2012 – privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.83/2012 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.84/2012 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2012 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.85/2012 – privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, ediţia a XI – a
Hotărârea nr.86/2012 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.87/2012 – privind desemnarea a câte doi consilieri locali pentru a participa la Adunările săteşti în vederea alegerii delegaţilor săteşti din cele patru sate aparţinătoare municipiului Brad
Hotărârea nr.88/2012 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Biserică Greco-Catolică” în Brad str. Cloşca nr. 10
Hotărârea nr.89/2012 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Spaţiu comercial PENY MARKET” în Brad, str. Vânătorilor, nr. vechi 56, nr. nou 62
Hotărârea nr.90/2012 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor proprietari ai locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată
Hotărârea nr.91/2012 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor
Hotărârea nr.92/2012 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad str. Independenţei – clădire anexă – Casa de Cultură Brad
Hotărârea nr.93/2012 – privind suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului Brad, Clubului Sportiv ,,Armata Aurul” Brad pentru participarea la competiţiile sportive până la finele anului 2012
Hotărârea nr.94/2012 – privind suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului Brad, Asociaţiei Sportive „Metalul” Crişcior pentru participarea la competiţiile sportive până la finele anului 2012
Hotărârea nr.95/2012 – pentru modificarea art.1 din H C.L. nr. 69/2012 privind trecerea unor imobile din proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.96/2012 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 34/2012 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale
Hotărârea nr.97/2012 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 106/2011 privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din municipiul Brad

August

Hotărârea nr.98/2012 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.99/2012 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.100/2012 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.101/2012 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire şi piscină” în Brad, sat Mesteacăn, nr. 36 C judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.102/2012 – privind aprobarea emiterii Acordului prealabil şi a Autorizaţiei de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a Proiectului nr.85/2012 „ Spaţiu comercial PENNY MARKET”
Hotărârea nr.103/2012 – privind aprobarea emiterii Acordului prealabil de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a Proiectului nr.136/2012 „ Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire şi piscină”
Hotărârea nr.104/2012 – privind reglementarea activităţii de transport persoane în regim de închiriere pe raza Municipiului Brad – RENT CAR
Hotărârea nr.105/2012 – privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a obiectivului ,,Adăpost pentru câini comunitari” din Brad str. Dealul Racovei nr. 4 A, judeţul Hunedoara şi a bazei materiale aferente Serviciului Specializat pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân
Hotărârea nr.106/2012 – privind conferirea TITLULUI DE ,,CETĂŢEAN DE ONOARE”, post-mortem, al municipiului Brad domnului Profesor Universitar Ing. TOMA PETRE GHIŢULESCU
Hotărârea nr.107/2012 – privind atribuirea denumirii unui tronson din strada ,,Ion Creangă” în strada ,,PĂRINTELE ARSENIE BOCA” din Municipiul Brad
Hotărârea nr.108/2012 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.109/2012 – privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.110/2012 – pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică în Municipiul Brad
Hotărârea nr.111/2012 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 32 mp. teren, situat în Brad str. Republicii nr. 22 B, judeţul Hunedoara în vederea amplasării unui container de telecomunicaţii, cu echipamentul aferent

Septembrie

Hotărârea nr.112/2012 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.113/2012 – pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale acestui serviciu
Hotărârea nr.114/2012 – privind trecerea unui imobil din proprietatea Horea Societate Cooperativă Brad, judeţul Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.115/2012 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 118/2009 privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele ANL
Hotărârea nr.116/2012 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.117/2012 – privind aprobarea mutării şi funcţionării Primăriei Municipiului Brad în imobilul situat în Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, identificat prin C.F. nr.60481 Brad nr. cadastral 923-C1 birouri
Hotărârea nr.118/2012 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad
Hotărârea nr.119/2012 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „EXTINDERE CENTRALĂ TERMICĂ LA COLEGIUL NAŢIONAL ,,AVRAM IANCU”, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.120/2012 – privind aprobarea contractării unui împrumut de păcură din rezervele de stat
Hotărârea nr.121/2012 – privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad

Octombrie

Hotărârea nr.122/2012 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2012 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.123/2012 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.124/2012 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.125/2012 – privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii locuinţelor în Municipiul Brad
Hotărârea nr.126/2012 – privind aprobarea Planului operativ de acţiune, Programului de măsuri pe perioada noiembrie 2012- martie 2013 şi constituirea Comandamentului local de iarnă
Hotărârea nr.127/2012 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor
Hotărârea nr.128/2012 – pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local
Hotărârea nr.129/2012 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.130/2012 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.131/2012 – privind aprobarea realizării Proiectului ,,Crearea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Brad”
Hotărârea nr.132/2012 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.133/2012 – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei,,Floare de Colţ” Brad
Hotărârea nr.134/2012 – privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.135/2012 – privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 190/2005
Hotărârea nr.136/2012 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.137/2012 – privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad
Hotărârea nr.138/2012 – privind repartizarea unei locuinţe sociale situate în Municipiul Brad str. Horea nr. 17
Hotărârea nr.139/2012 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 114/2012 privind trecerea unui imobil din proprietatea Horea Societate Cooperativă Brad, judeţul Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.140/2012 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.43/2009 privind aprobarea bugetului Proiectului ,,Reabilitare infrastructură municipală – strada Decebal, Brad judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.141/2012 – privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD – în insolvenţă
Hotărârea nr.142/2012 – pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2012 privind trecerea unor imobile din proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.95/2012
Hotărârea nr.143/2012 – pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 41/2011 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.144/2012 – privind înfiinţarea Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad şi a Caietelor de sarcini
Hotărârea nr.145/2012 – privind aprobarea Studiului de oportunitate efectuat în vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad si alegerea formei de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad
Hotărârea nr.146/2012 – privind aprobarea realizării investiţiei „Asigurarea producerii energiei termice utilizând combustibil biomasă” printr-un proiect de parteneriat public-privat
Hotărârea nr.147/2012 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2

Noiembrie

Hotărârea nr.148/2012 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.149/2012 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.150/2012 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.151/2012 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.152/2012 – privind modificarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad
Hotărârea nr.153/2012 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.154/2012 – privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad, a Caietului de sarcini şi al Contractului acestui serviciu
Hotărârea nr.155/2012 – pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 128/2012
Hotărârea nr.156/2012 – pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii
Hotărârea nr.157/2012 – privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2012 cu prilejul sărbătorii Crăciunului şi a Revelionului
Hotărârea nr.158/2012 – privind aprobarea STUDIULUI DE PREFEZABILITATE pentru iniţierea unui CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT ÎN S.A.C.E.T. BRAD

Decembrie

Hotărârea nr.159/2012 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.160/2012 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
Hotărârea nr.161/2012 – privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Brad
Hotărârea nr.162/2012 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.163/2012 – privind stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.164/2012 – privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale aparţinătoare Municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor diverse activităţi
Hotărârea nr.165/2012 – privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 118/2007
Hotărârea nr.166/2012 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.167/2012 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad
Hotărârea nr.168/2012 – privind închirierea prin negociere directă a unor spaţii având destinaţia ,,garaje auto”
Hotărârea nr.169/2012 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2012 de aprobare a investiţiei ,,Asigurarea producerii energiei termice printr-un Proiect de Parteneriat Public-Privat”

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support