Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2013 – semestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2013 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2012 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.2/2013 – privind propunerea de evaluare a activităţii Secretarului Municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.3/2013 – pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.,administrarea, exploatarea şi închirierea acestora
Hotărârea nr.4/2013 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2013
Hotărârea nr.5/2013 – privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2013 pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.6/2013 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din Municipiul Brad, pentru anul 2013
Hotărârea nr.7/2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.8/2013 – privind numirea unui nou reprezentant în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.9/2013 – privind numirea unui nou reprezentant în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.10/2013 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.11/2013 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.12/2013 – privind modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.13/2013 – privind darea în administrare Spitalului Municipal Brad a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.14/2013 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad str. Independenţei – clădire anexă – Casa de Cultură Brad

Februarie

Hotărârea nr.15/2013 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2012-2013
Hotărârea nr.16/2013 – privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Brad pentru anul şcolar 2013-2014
Hotărârea nr.17/2013 – privind aprobarea continuităţii SACET în Municipiul Brad
Hotărârea nr.18/2013 – privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.19/2013 – privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad
Hotărârea nr.20/2013 – privind aprobarea înfiinţării ,,Grupului Local de Lucru” pentru problemele romilor şi validării ,,Planului Local de Acţiune” pentru comunităţile de romi din Municipiul Brad
Hotărârea nr.21/2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.22/2013 – privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi a Contractului de comodat – cadru
Hotărârea nr.23/2013 – privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.131/2009
Hotărârea nr.24/2013 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 125/2012
Hotărârea nr.25/2013 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a Listei de priorităţi în soluţionarea cererilor,valabile pentru anul 2013, stabilite de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.26/2013 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.27/2013 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara

Martie

Hotărârea nr.28/2013 – privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.29/2013 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.30/2013 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinaţie apartament în cabinet stomatologic şi crearea unei alei de acces pe domeniul public” în Brad, str. Aleea Poştei Bloc 10 sc.4 parter ap. 57 judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.31/2013 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinaţie apartament în spaţiu comercial şi creare alee de acces pe domeniul public” în Brad, str. Aleea Poştei Bloc 10 sc.3 parter ap. 42 judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.32/2013 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.33/2013 – privind aprobarea efectuării demersurilor de a identifica parteneri în vederea implementării proiectului/proiectelor, ce vor fi elaborate pentru a accesa finanţări din Fondul Social European (FSE), prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).
Hotărârea nr.34/2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.35/2013 – privind desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul etic al Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.36/2013 – privind prelungirea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara
Hotărârea nr.37/2013 – privind modificarea punctului 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 16/2013

Aprilie

Hotărârea nr.38/2013 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2013 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.39/2013 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2013
Hotărârea nr.40/2013 – privind desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul etic al Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.41/2013 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor proprietari ai locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată
Hotărârea nr.42/2013 – privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003, republicată
Hotărârea nr.43/2013 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad str. Victoriei nr. 1, jud. Hunedoara
Hotărârea nr.44/2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.45/2013 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor sere reci din domeniul privat al Municipiului Brad situate pe str. Ardealului
Hotărârea nr.46/2013 – privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Brad al domnului Ienci Voicu Daniel
Hotărârea nr.47/2013 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi extindere spaţii verzi: Scuar în municipiul Brad, str. Dacilor; construire alee de acces şi parcare publică”
Hotărârea nr.48/2013 – privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru achiziţionarea terenului intravilan în suprafaţă de 1080 mp în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare şi extindere spaţii verzi :Scuar în municipiul Brad, str. Dacilor; construire alee de acces şi parcare publică”

Mai

Hotărârea nr.49/2013 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.50/2013 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.51/2013 – privind validarea mandatului unui consilier local
Hotărârea nr.52/2013 – pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr.81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate
Hotărârea nr.53/2013 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local Brad pentru anul 2013
Hotărârea nr.54/2013 – privind scoaterea din funcţiune a autoturismului DACIA 1310, cu numărul de înmatriculare HD 09 PMB, valorificarea acestuia prin Programul Naţional de Stimulare a înnoirii parcului auto şi achiziţionarea unui nou autovehicul
Hotărârea nr.55/2013 – privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2013 -Ziua Internaţională a Copilului
Hotărârea nr.56/2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.57/2013 – privind modificarea art. 1 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 16/2011
Hotărârea nr.58/2013 – pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local
Hotărârea nr.59/2013 – privind aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
Hotărârea nr.60/2013 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 96/2012

Iunie

Hotărârea nr.61/2013 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.62/2013 – privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică
Hotărârea nr.63/2013 – privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 6/2013
Hotărârea nr.64/2013 – privind alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor Carpatica – Ediţia a XIV-a
Hotărârea nr.65/2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.66/2013 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 5,50 mp. din proprietatea publică a Municipiului Brad, situat pe strada Independenţei
Hotărârea nr.67/2013 – privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad
Hotărârea nr.68/2013 – privind repartizarea garsonierei nr. 6 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.69/2013 – privind repartizarea garsonierei nr. 70 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support