Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2015 – semestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2015 – privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2014 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului pe anul 2013
Hotărârea nr.2/2015 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2014 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.3/2015 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.4/2015 – privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2014
Hotărârea nr.5/2015 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2015
Hotărârea nr.6/2015 – privind aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad pentru anul 2015
Hotărârea nr.7/2015 – privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001- actualizată cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2015 pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.8/2015 – privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2015
Hotărârea nr.9/2015 – privind atribuirea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – curăţarea şi transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ
Hotărârea nr.10/2015 – privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.11/2015 – privind aprobarea completării fondului locuinţelor de serviciu al Municipiului Brad aprobat prin H.C.L. nr. 101/2014
Hotărârea nr.12/2015 – privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.13/2015 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna decembrie 2014
Hotărârea nr.14/2015 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”

Februarie

Hotărârea nr.15/2015 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE- BRAD”
Hotărârea nr.16/2015 – privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii MODERNIZARE DC 170 B BRAD – MESTEACĂN KM 0+000-5+750″ MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA
Hotărârea nr.17/2015 – privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.18/2015 – privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.19/2015 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2015, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.20/2015 – privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.21/2015 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualului proprietar al locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.22/2015 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna ianuarie 2015
Hotărârea nr.23/2015 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142/2014 privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatatrea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.24/2015 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.25/2015 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor proprietari ai locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.26/2015 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.27/2015 – privind actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor
Hotărârea nr.28/2015 – privind transmiterea imobilului Muzeul Aurului Brad cu anexele aferente şi întreaga colecţie mineralogică, situat în Brad, str. Independenţei, nr. 9, judeţul Hunedoara, din proprietatea publică a statului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara

Martie

Hotărârea nr.29/2015 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”
Hotărârea nr.30/2015 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.31/2015 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2014-2015
Hotărârea nr.32/2015 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.33/2015 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2004 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.34/2015 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a Municipiului Brad, situat pe strada Liceului
Hotărârea nr.35/2015 – privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de salubritate ale Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.36/2015 – privind aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla Elena din incinta Dispensarului Policlinic Brad
Hotărârea nr.37/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.38/2015 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna februarie 2015
Hotărârea nr.39/2015 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARAND” BRAD”
Hotărârea nr.40/2015 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LĂCAŞ DE CULT MARTORII LUI IEHOVA” str. Nestor Lupei, nr. 15, Municipiul Brad
Hotărârea nr.41/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului – Potingani km 5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.42/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10 BRAD -VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300″

Aprilie

Hotărârea nr.43/2015 – pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local
Hotărârea nr.44/2015 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2015 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.45/2015 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.46/2015 – privind aprobarea listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Brad, strada Şteampurile Vechi, cu 36 unităţi locative, aflat în administrarea Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad
Hotărârea nr.47/2015 – privind aprobarea acordării normei de hrană şi a Regulamentului de acordare a normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Brad
Hotărârea nr.48/2015 – privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad
Hotărârea nr.49/2015 – privind constituirea Consiliului Tehnico – Economic al Municipiului Brad şi aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al acestuia
Hotărârea nr.50/2015 – privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.51/2015 – privind repartizarea locuinţei de serviciu situată în Brad, str. Vânătorilor, bloc CX24, et. III, ap.11, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.52/2015 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.53/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 109/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -16 BRAD – RUDA BRAD, km 3+300-km 5+400″
Hotărârea nr.54/2015 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna martie 2015 şi restanţa pentru lunile decembrie 2014, ianuarie 2015 şi februarie 2015
Hotărârea nr.55/2015 – privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico – Economice şi a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD – MESTEACĂN KM 0+000-5+750″ MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA
Hotărârea nr.56/2015 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 1.083,00 mp., proprietatea publică a Municipiului Brad
Hotărârea nr.57/2015 – privind aprobarea taxelor pentru eliberarea Carnetului de comercializare a produselor agricole şi a vizei semestriale a atestatului de producător

Mai

Hotărârea nr.58/2015 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.59/2015 – privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2015 -Ziua Internaţională a Copilului
Hotărârea nr.60/2015 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2015
Hotărârea nr.61/2015 – privind aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla Elena din incinta Dispensarului Policlinic Brad
Hotărârea nr.62/2015 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna aprilie 2015
Hotărârea nr.63/2015 – privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 56/2015
Hotărârea nr.64/2015 – privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 46/2015

Iunie

Hotărârea nr.65/2015 – privind reglementarea circulaţiei rutiere pe strada Libertăţii din Municipiul Brad
Hotărârea nr.66/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 /2014 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”
Hotărârea nr.67/2015 – privind încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier local şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv
Hotărârea nr.68/2015 – privind validarea mandatului unui consilier local
Hotărârea nr.69/2015 – pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2013
Hotărârea nr.70/2015 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.71/2015 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.72/2015 – privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la sala de tratament, spaţiu închiriat de către C.M.I. Dr. Cotroază – Dobromir Marius – Relu în incinta Dispensarului Policlinic Brad
Hotărârea nr.73/2015 – privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Cotroază – Dobromir Mihaela din incinta Dispensarului Policlinic Brad
Hotărârea nr.74/2015 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 /2015 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.75/2015 – privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XIV-a, în perioada 7-9 august 2015
Hotărârea nr.76/2015 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.77/2015 – privind repartizarea garsonierei nr. 79 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.78/2015 – privind reglementarea circulaţiei rutiere pe strada Decebal din Municipiul Brad
Hotărârea nr.79/2015 – privind concesionarea, prin licitaţie publică, a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ
Hotărârea nr.80/2015 – privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe de la Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad
Hotărârea nr.81/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2015
Hotărârea nr.82/2015 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2015 privind constituirea Consiliului Tehnico – Economic al Municipiului Brad şi aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al acestuia
Hotărârea nr.83/2015 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna mai 2015
Hotărârea nr.84/2015 – privind aprobarea distanţelor minime de siguranţă la foc a Halei Pieţei Agro – Alimentare Brad faţă de clădirile învecinate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support