Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2016 – semestrul II

Iulie

Hotărârea nr.97/2016 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2016, bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.98/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.99/2016 – privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2016 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV – a
Hotărârea nr.100/2016 – privind aprobarea cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Consiliului Local al Municipiului Brad la Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” aferente Fazei a II-a
Hotărârea nr.101/2016 – privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD, modificată prin H.C.L. nr. 96/2016
Hotărârea nr.102/2016 – pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2015 de aprobare a Documentaţiilor tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ ” din municipiul BRAD, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.103/2016 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.104/2016 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor proprietari ai locuinţei conform art. 36 alin.2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări şi completări ulterioare
Hotărârea nr.105/2016 – pentru modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 27/2015 privind actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor
Hotărârea nr.106/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin H. C. L. nr. 37/2015 şi H.C.L. nr. 81/2015
Hotărârea nr.107/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 173/2015 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale, datorită schimbărilor intervenite în cadrul Primăriei Municipiului Brad
Hotărârea nr.108/2016 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.78/2013 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.109/2016 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia judeţului Hunedoara

August

Hotărârea nr.110/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.111/2016 – privind aprobarea documentaţiei PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BRAD
Hotărârea nr.112/2016 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire blocuri de locuinţe, terenuri de sport, vestiar, împrejmuire, loc de joacă pentru copii, alei carosabile şi pietonale, parcări şi zone verzi amenajate” în Brad, zona str. Dacilor şi Aleea Privighetorilor
Hotărârea nr.113/2016 – privind reorganizarea colectivului de redacţie al ziarului local ,,ZARANDUL”
Hotărârea nr.114/2016 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş, domnul Motriuc Eugen
Hotărârea nr.115/2016 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 9, scara 1 din Blocul 4 de pe strada 9 Mai din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, domnului Bratima Valentin Aurel – fost chiriaş
Hotărârea nr.116/2016 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.117/2016 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 6 – Piaţa Agroalimentară
Hotărârea nr.118/2016 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren situat în Brad, pe strada Libertăţii – în zona Parcului

Septembrie

Hotărârea nr.119/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.120/2016 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Brad şi Asociaţia non-profit „L&C Consulting”
Hotărârea nr.121/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.122/2016 – pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2014 privind concesionarea prin licitaţie publică a două parcele de teren, situate în Brad, str. Avram Iancu, nr. 6 , proprietatea privată a Municipiului Brad
Hotărârea nr.123/2016 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.124/2016 – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Brad pentru a face parte din comisiile de concurs pentru unităţile de învăţământ de stat din Municipiul Brad
Hotărârea nr.125/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.126/2016 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.127/2016 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Serviciului Public de Desfacere – Han Piaţa si Obor
Hotărârea nr.128/2016 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice a obiectivului ” POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD” şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă
Hotărârea nr.129/2016 – privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.130/2016 – pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2015 privind închirierea prin licitaţie publică a 18 parcele de teren, proprietatea publică a Municipiului Brad
Hotărârea nr.131/2016 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad pentru anul şcolar2016-2017
Hotărârea nr.132/2016 – privind repartizarea locuinţei nr. 2 din blocul ANL 2010, scara A, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.133/2016 – privind modificarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.134/2016 – privind completarea art. 11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2016 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV – a, completată prin H.C.L. nr. 99/2016
Hotărârea nr.135/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.136/2016 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ” POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD”, judeţul Hunedoara

Octombrie

Hotărârea nr.137/2016 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2016 bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.138/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.139/2016 – privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad
Hotărârea nr.140/2016 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.141/2016 – pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea câinilor şi accesul persoanelor însoţite de câini pe domeniul public sau privat din Municipiul Brad
Hotărârea nr.142/2016 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.143/2016 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş, domnul TOBIAŞ CORNEL
Hotărârea nr.144/2016 – privind repartizarea locuinţei nr. 31 din blocul ANL 2004, corp B, etaj IV, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.145/2016 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 20, scara 1 din Blocul 60 de pe strada Aleea Patriei, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Paşca Florea – fostă chiriaşă
Hotărârea nr.146/2016 – privind modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.147/2016 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.148/2016 – privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD, modificată prin H.C.L. nr. 96/2016 şi H.C.L. nr. 101/2016

Noiembrie

Hotărârea nr.149/2016 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.150/2016 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2016 – 2017
Hotărârea nr.151/2016 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Asociaţia EURO BRĂILA SM
Hotărârea nr.152/2016 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Indicatorilor Tehnico -Economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a blocului A4, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, în vederea sprijinirii eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale
Hotărârea nr.153/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.154/2016 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2017
Hotărârea nr.155/2016 – privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2016
Hotărârea nr.156/2016 – privind aprobarea emiterii Acordului prealabil de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a Proiectului nr.437/2015 „ POD PESTE VALEA LUNCOIULUI”
Hotărârea nr.157/2016 – privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2017
Hotărârea nr.158/2016 – privind aprobarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2017
Hotărârea nr.159/2016 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială
Hotărârea nr.160/2016 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 13, scara 1 din Blocul 40 de pe strada Dacilor, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, domnului MIHĂESC – DAVID VIOREL – VIRGIL – fost chiriaş
Hotărârea nr.161/2016 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.162/2016 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Decembrie

Hotărârea nr.163/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.164/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
Hotărârea nr.165/2016 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2017 şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2017
Hotărârea nr.166/2016 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.167/2016 – privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de producție 2017
Hotărârea nr.168/2016 – privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea normelor locale de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Brad
Hotărârea nr.169/2016 – privind participarea Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Brad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri
Hotărârea nr.170/2016 – privind repartizarea locuinţei nr. 26 din blocul ANL 2004, corp B, etaj III, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hotărârea nr.171/2016 – privind repartizarea locuinţei nr. 31 din blocul ANL 2004, corp B, etaj IV, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.172/2016 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 45, din Blocul 11, scara D, et.3, ap.45 de pe strada Cuza Vodă, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Mandache Rodica Rozalea – fostă chiriaşă
Hotărârea nr.173/2016 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 16, din Blocul B24, scara 2, et.1, ap.16 de pe strada Libertății, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Drăgoi Marina – fostă chiriaşă
Hotărârea nr.174/2016 – privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.175/2016 – pentru aprobarea Devizului general pentru obiectivul de investiţii „ AMENAJARE TEREN DE SPORT MINIFOTBAL ȘI HANDBAL”, municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.176/2016 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support