Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2017 – semestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2017 – privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al anului 2016 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului Municipiului Brad la sfârşitul anului bugetar 2015
Hotărârea nr.2/2017 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.3/2017 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2016 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.4/2017 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2017
Hotărârea nr.5/2017 – privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.6/2017 – privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2017
Hotărârea nr.7/2017 – privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social pentru anul 2017 din Municipiul Brad
Hotărârea nr.8/2017 – privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017 pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.9/2017 – privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2016
Hotărârea nr.10/2017 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş, doamna Vesa Marinela
Hotărârea nr.11/2017 – privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județul Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare

Februarie

Hotărârea nr.12/2017 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „ Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului km 5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”, modificată prin H.C.L. nr. 41/2015 și H.C.L. nr. 9/2016
Hotărârea nr.13/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10 BRAD -VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300″, modificată prin H.C.L.42/2015 și H.C.L. nr. 22/2016
Hotărârea nr.14/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2015 privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD – MESTEACĂN KM 0+000-5+750″ MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA
Hotărârea nr.15/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2015 privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico – Economice şi a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD – MESTEACĂN KM 0+000-5+750″ MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA
Hotărârea nr.16/2017 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.17/2017 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură Brad
Hotărârea nr.18/2017 – privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei Municipiilor din România
Hotărârea nr.19/2017 – privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.20/2017 – privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.21/2017 – privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.22/2017 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2017, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.23/2017 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016
Hotărârea nr.24/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin H. C. L. nr. 37/2015, H.C.L. nr. 81/2015 și H.C.L. nr. 106/2016
Hotărârea nr.25/2017 – privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă de 1.191 lei domnului Crețu Vasile care împlinește 100 de ani și are domiciliul în Municipiul Brad
Hotărârea nr.26/2017 – pentru modificarea H.C.L. nr. 152/2015 privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A., modificată prin H.C.L. nr. 26/2016
Hotărârea nr.27/2017 – pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2016-2017, modificată prin H.C.L. nr. 27/2016
Hotărârea nr.28/2017 – privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, Domnului CREȚU VASILE

Martie

Hotărârea nr.29/2017 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.30/2017 – privind împuternicirea domnului Florin Cazacu, Primarul Municipiului Brad pentru a semna în numele și pentru Municipiul Brad, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brad, identificate pe amplasamentul obiectivului de investiție ” Conductă de transport gaze naturale Ø 12″ Mintia – Brad – Ștei, Etapa I: Tronson Mintia – Brad, Județul Hunedoara, pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.31/2017 – privind modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.32/2017 – privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.33/2017 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2016-2017
Hotărârea nr.34/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin H. C. L. nr. 37/2015, H.C.L. nr. 81/2015, H.C.L. nr. 106/2016 și H.C.L. nr.24/2017
Hotărârea nr.35/2017 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.36/2017 – privind darea în folosinţă gratuită Asociației Culturale “Doina Crișului” Brad a unui spaţiu situat în Brad, strada Independenţei – clădire anexă – Casa de Cultură Brad
Hotărârea nr.37/2017 – privind darea în folosinţă gratuită Palatului Copiilor Deva – Filiala Clubul Copiilor Brad a 11 spaţii din cadrul corpului 2 al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
Hotărârea nr.38/2017 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice și a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „ADAPTAREA SI OPTIMIZAREA RETELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC, PENTRU CENTRALA TERMICA CU FUNCTIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”ETAPA II: TRONSON INTRE PUNCTELE DE RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ C-F1
Hotărârea nr.39/2017 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Schimbare destinație apartament în spațiu, birouri și realizare alee de acces din trotuar” în Brad, str. General V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap.2, parter, județul Hunedoara
Hotărârea nr.40/2017 – privind repartizarea locuinţei nr. 21 din blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.41/2017 – privind repartizarea locuinţei nr. 9 din blocul ANL 2004, corp B, parter, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.42/2017 – privind repartizarea locuinţei nr. 12 din blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.43/2017 – privind repartizarea locuinţei nr. 13 din blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.44/2017 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 93, scara 1 din Blocul 105G de pe strada Adrian Păunescu din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, domnului Oprișa Daniel Eugen – fost chiriaş
Hotărârea nr.45/2017 – privind actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor
Hotărârea nr.46/2017 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Aprilie

Hotărârea nr.47/2017 – privind încetarea unui mandat de consilier local şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv
Hotărârea nr.48/2017 – privind validarea mandatului unui consilier local
Hotărârea nr.49/2017 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2017 Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.50/2017 – privind actualizarea Statutului Municipiului Brad
Hotărârea nr.51/2017 – privind aprobarea Regulamentului privind mecanismul de compensare precum și modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații rezultate din prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic în sistem centralizat în Municipiul Brad
Hotărârea nr.52/2017 – privind repartizarea locuinţei nr. 17 din blocul ANL 2010, scara B, etaj III, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.53/2017 – privind repartizarea locuinţei nr. 22 din blocul ANL 2004, corp B, etaj III, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.54/2017 – pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate
Hotărârea nr.55/2017 – pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2016 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
Hotărârea nr.56/2017 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ” Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.57/2017 – pentru modificarea H.C.L. nr. 128/2016 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice a obiectivului de investiții “Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, județul Hunedoara” şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă
Hotărârea nr.58/2017 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.59/2017 – privind transmiterea imobilului Muzeul Aurului Brad cu anexele aferente şi întreaga colecţie mineralogică, situat în Brad, str. Independenţei, nr. 9, judeţul Hunedoara, din proprietatea C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara

Mai

Hotărârea nr.60/2017 – privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie ale Municipiului Brad la data de 31.12.2016
Hotărârea nr.61/2017 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.62/2017 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.63/2017 – privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2017 – Ziua Internaţională a Copilului care se va desfășura în data de 31 mai 2017
Hotărârea nr.64/2017 – privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică
Hotărârea nr.65/2017 – privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.66/2017 – privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.67/2017 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.68/2017 – pentru numirea unui consilier local în Comisia de atestare, respectiv în Comisia de contestaţii conform Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de ,,administrator imobile”, aprobat prin HCL nr. 98/2013
Hotărârea nr.69/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/2014 privind aprobarea cofinanţării proiectului de investiţii „ ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020″
Hotărârea nr.70/2017 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 30, din Blocul 3A, scara 1, et.4, ap.30 de pe strada Transilvaniei, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Tobiaș Stanca – Marinela – fostă chiriaşă
Hotărârea nr.71/2017 – privind trecerea imobilului Muzeul Aurului Brad cu anexele aferente şi întreaga colecţie mineralogică, situat în Brad, str. Independenţei, nr. 9, judeţul Hunedoara, din proprietatea C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, în proprietatea publică a Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.72/2017 – pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local

Iunie

Hotărârea nr.73/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Brad şi Asociaţia non-profit „L&C Consulting”
Hotărârea nr.74/2017 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.75/2017 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad
Hotărârea nr.76/2017 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Brad şi Palatul Copiilor Deva şi alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica”- Ediţia a XVIII-a
Hotărârea nr.77/2017 – privind constituirea unei comisii în vederea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație al S.C. TERMICA Brad S.A.
Hotărârea nr.78/2017 – privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad și S.C. MARINI TRANS S.R.L.
Hotărârea nr.79/2017 – privind repartizarea locuinţei nr.9 din blocul ANL 2010, scara B, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.80/2017 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 95, etaj IV, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei ȚICU ANIȘOARA – fostă chiriaşă
Hotărârea nr.81/2017 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 13, din Blocul 42 de pe strada Avram Iancu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei CLEȘ VOICHIȚA AURELIA – fostă chiriaşă
Hotărârea nr.82/2017 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 33, etaj I, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, domnului MICLEAN SORIN VIOREL – fost chiriaş
Hotărârea nr.83/2017 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support