Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2007

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2007 – privind constituirea Comitetului Organizaţional în vederea organizării etapei de preplanificare în procesul de elaborare a Planului Strategic de Dezvoltare Economico-Socială al municipiului Brad
Hotărârea nr.2/2007 – privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.3/2007 – privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale aparţinătoare municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor activităţi
Hotărârea nr.4/2007 – privind aprobarea vânzării a cinci apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.5/2007 – privind aprobarea programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2007
Hotărârea nr.6/2007 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 5 din imobilul nr. 35 de pe str. Şteampurile Vechi, municipiul Brad foştilor chiriaşi
Hotărârea nr.7/2007 – privind completarea poziţiei nr. 226 din inventarul domeniului public al municipiului Brad
Hotărârea nr.8/2007 – privind completarea poziţiei nr. 6 din inventarul domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.9/2007 – privind închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât acea de locuinţă din incinta Căminului cultural Ruda Brad pentru Asociaţia composesorală Ruda Brad
Hotărârea nr.10/2007 – privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor din municipiul Brad pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
Hotărârea nr.11/2007 – privind aprobarea aderării formaţiilor artistice ale Casei de Cultură Brad la unele organisme naţionale şi internaţionale
Hotărârea nr.12/2007 – privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
Hotărârea nr.13/2007 – privind revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 99/2006 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul situat în Brad str. Dacilor parter
Hotărârea nr.14/2007 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu Inspectoratului de Jandarmi pentru Postul de Jandarmi Brad
Hotărârea nr.15/2007 – privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Februarie

Hotărârea nr.16/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.17/2007 – privind alocarea unor sume pentru serbarea „Zilei Îndrăgostiţilor” şi ,, Dragobete” la români
Hotărârea nr.18/2007 – privind aprobarea actualizării Devizului general al obiectivului de investiţii ,,Canalizare str. Luncii ”
Hotărârea nr.19/2007 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico economice a obiectivului de investiţii ,,Canalizare str. 8 Martie”
Hotărârea nr.20/2007 – privind aprobarea încheierii Protocolului de predare – primire a Cinematografului ,, Zarand” încheiat între R.A.D.E.F ,, România Film” şi Consiliul local Brad
Hotărârea nr.21/2007 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualelor proprietare a locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată
Hotărârea nr.22/2007 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de Ambulanţă Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad
Hotărârea nr.23/2007 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2007
Hotărârea nr.24/2007 – privind aprobarea eşalonării chiriei restante a domnului Tătaru Adrian Coriolan
Hotărârea nr.25/2007 – privind aprobarea Documentaţiei ,, Stabilirea strategiei locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat existent în municipiul Brad – Studiu de prefezabilitate”

Martie

Hotărârea nr.26/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.27/2007 – privind alocarea unor sume pentru organizarea festivalului concurs naţional „COMORI FOLCLORICE” ediţia a XI – a pentru tarafuri şi grupuri instrumentale tradiţionale de muzică populară, 29 – 31 martie 2007
Hotărârea nr.28/2007 – privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad
Hotărârea nr.29/2007 – privind modificarea poziţiei nr. 154 din inventarul domeniului public al municipiului Brad
Hotărârea nr.30/2007 – privind închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă Partidului Noua Generaţie – Filiala Hunedoara, Organizaţia Locală Brad
Hotărârea nr.31/2007 – privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007 pentru municipiul Brad
Hotărârea nr.32/2007 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere

Aprilie

Hotărârea nr.33/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.34/2007 – privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al bugetului local pe anul 2006
Hotărârea nr.35/2007 – privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în municipiul Brad
Hotărârea nr.36/2007 – privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 151 mp. teren din domeniul public al municipiului Brad Grădiniţei cu program normal nr. 2 Brad situată pe str. Libertăţii Bloc CX 34 parter în vederea extinderii spaţiului de joacă pentru copii
Hotărârea nr.37/2007 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Spaţiu comercial, magazii, împrejmuire şi fosă septică” în Brad str. Avram Iancu nr. 47
Hotărârea nr.38/2007 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.39/2007 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 32/2007 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.40/2007 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafeţe de teren din municipiul Brad
Hotărârea nr.41/2007 – privind revocarea articolelor nr. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 40/2004 şi a articolului I din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 114/2006
Hotărârea nr.42/2007 – privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între Asociaţia Sportivă ,, Michael Autosport” Brad şi Primăria municipiului Brad
Hotărârea nr.43/2007 – privind alocarea unor sume pentru sărbătorirea Zilelor 1,2 şi 9 Mai – Ziua Muncii, Tineretului şi Europei
Hotărârea nr.44/2007 – privind alocarea unor sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2007 – Ziua Copilului
Hotărârea nr.45/2007 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 2 din blocul M 1, sc. 1 et. 2 de pe str. 9 Mai, municipiul Brad fostului chiriaş
Hotărârea nr.46/2007 – privind încheierea unui Protocol de cooperare între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia ,, Maria” – Asociaţia Femeilor din Brad
Hotărârea nr.47/2007 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.48/2007 – privind avizarea actului adiţional nr. 11/2007 la contractul de performanţă nr. 5345/31.10.2001, a criteriilor de performanţă cuantificate şi a obiectivelor de performanţă pe anul 2007 încheiate între directorul SC ACVACALOR SA BRAD şi domnul Kiszely Fabius Tiberiu reprezentantul AGA la SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.49/2007 – privind încheierea unui Protocol de cooperare între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia Tinerilor pentru Tehnică şi Educaţie Brad
Hotărârea nr.50/2007 – privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2007
Hotărârea nr.51/2007 – privind vânzarea prin licitaţie a arcadelor metalice de la cele 30 de solarii situate pe str. Ardealului din municipiul Brad

Mai

Hotărârea nr.52/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.53/2007 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Bloc de locuinţe 42 apartamente sociale P +2 E pe str. Şteampurile Vechi în municipiul Brad”
Hotărârea nr.54/2007 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Bloc de locuinţe pentru tineret 40 apartamente P + 3 E, str. Dacilor, Brad”
Hotărârea nr.55/2007 – privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1437 mp. aparţinând domeniului privat al municipiului Brad situat în Brad str. Avram Iancu – zona gării în vederea construirii unui supermarket
Hotărârea nr.56/2007 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 32/2007 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.57/2007 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 4 mp. de teren din domeniul public al municipiului Brad în vederea amplasării unui chioşc pentru vânzarea de presă în zona Pieţei agroalimentare Brad
Hotărârea nr.58/2007 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Sediu Circumscripţie Sanitară Veterinară pentru Control Alimente şi Zonală Brad ” în Brad str. Avram Iancu nr. 6
Hotărârea nr.59/2007 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie din şopron din lemn în atelier de tâmplărie” în Brad str. Viilor nr. 11
Hotărârea nr.60/2007 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Refuncţionalizare şi Extindere Pensiune” în Brad str. Liceului nr. 35
Hotărârea nr.61/2007 – privind aprobarea repartizării unei camere din apartamentul nr. 11 blocul 3 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad
Hotărârea nr.62/2007 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.63/2007 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 16 din blocul 60, sc. 2 de pe str. Aleea Patriei, municipiul Brad fostei chiriaşe
Hotărârea nr.64/2007 – privind aprobarea utilizării unei sume din fondul de rulment provenit din excedentul bugetului local pe anul 2006, pentru realizarea unor lucrări de investiţii la instituţiile de învăţământ din municipiul Brad
Hotărârea nr.65/2007 – privind constituirea Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică a municipiului Brad şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestui comitet
Hotărârea nr.66/2007 – privind repartizarea unei locuinţe sociale din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 10

Iunie

Hotărârea nr.67/2007 – privind propunerea transmiterii fără plată a două tunuri antitanc din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării, în domeniul public al municipiului Brad, judeţul Hunedoara şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Hotărârea nr.68/2007 – privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între Clubul Sportiv ,,EMPI KARATE Club Brad” şi Primăria municipiului Brad
Hotărârea nr.69/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.70/2007 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Reabilitarea staţiei de epurare ape uzate din municipiul Brad jud. Hunedoara”
Hotărârea nr.71/2007 – privind aprobarea Expertizei tehnice pentru obiectivul clădire Cinematograf Zarand Brad jud. Hunedoara”
Hotărârea nr.72/2007 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Înlocuire acoperiş şi consolidare pereţi – sală de spectacole – Cinematograf Zarand Brad jud. Hunedoara”
Hotărârea nr.73/2007 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Modernizarea, extinderea şi întreţinerea iluminatului public în municipiul Brad”
Hotărârea nr.74/2007 – privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Brad, situat în intravilanul localităţii, actualului proprietar al construcţiei
Hotărârea nr.75/2007 – privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Brad, situat în intravilanul localităţii, actualului proprietar al construcţiei
Hotărârea nr.76/2007 – privind împuternicirea primarului municipiului Brad în vederea semnării unui protocol de colaborare cu Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
Hotărârea nr.77/2007 – privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Poliţia Comunitară din municipiul Brad
Hotărârea nr.78/2007 – privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2360 mp. aparţinând domeniului public al municipiului Brad situat în satul Ţărăţel
Hotărârea nr.79/2007 – privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 200 mp. aparţinând domeniului privat al municipiului Brad situat în str. Avram Iancu nr. 6
Hotărârea nr.80/2007 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 32/2007 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.81/2007 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 63/2007 privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 16 din blocul 60 sc. 2 de pe str. Aleea Patriei – municipiul Brad fostei chiriaşe
Hotărârea nr.82/2007 – privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice (SF+PT+CS+DE) pentru obiectivul „Modernizare str. I. Creangă, construire pod şi spaţii de parcare”

Iulie

Hotărârea nr.83/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.84/2007 – privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, Ediţia a VI-a
Hotărârea nr.85/2007 – privind majorarea preţului ziarului local „ZARANDUL”
Hotărârea nr.86/2007 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.87/2007 – privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale între doi chiriaşi din blocul ,,ANL 2003” situat pe str. Nestor Lupei( fostă Aleea Patriei) nr. 3 din municipiul Brad
Hotărârea nr.88/2007 – pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 70/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Reabilitarea staţiei de epurare ape uzate din municipiul Brad, jud. Hunedoara”

August

Hotărârea nr.89/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.90/2007 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 84/2007 privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad – Ediţia a VI-a
Hotărârea nr.91/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.92/2007 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrarea de investiţii ,, Canalizare menajeră str. Avram Iancu, zona industrială” Brad
Hotărârea nr.93/2007 – privind aprobarea Documentaţiei ,, Echipament Hardware – laborator informatică la Colegiul Naţional Avram Iancu Brad”
Hotărârea nr.94/2007 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Amenajare spaţiu comercial şi acces din exterior” în Brad str. 1 Mai bloc C 12 ap. 4 parter
Hotărârea nr.95/2007 – privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.96/2007 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 29 din blocul 1 B, sc. 1 de pe str. Libertăţii, municipiul Brad fostei chiriaşe
Hotărârea nr.97/2007 – privind împuternicirea primarului şi/sau viceprimarului municipiului Brad pentru ridicarea a două tunuri de la U. M. 01263 Târgovişte
Hotărârea nr.98/2007 – privind împuternicirea primarului municipiului Brad pentru a reprezenta interesele Consiliului local Brad în vederea realizării proiectului ,, Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.99/2007 – privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad
Hotărârea nr.100/2007 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice privind lucrările de reparaţii la Colegiul Naţional ,, Avram Iancu” Brad
Hotărârea nr.101/2007 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice privind ,, Reabilitarea reţelelor termice” ale Colegiului Naţional ,, Avram Iancu” Brad

Septembrie

Hotărârea nr.102/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.103/2007 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice ,,Reparaţie clădire Şcoala Generală Mesteacăn judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.104/2007 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice ,,Alimentare cu apă şi canalizare – Şcoala Generală Mesteacăn judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.105/2007 – privind valorificarea, repartizarea şi exploatarea unor cantităţi de masă lemnoasă din pădurile comunale ale municipiului Brad
Hotărârea nr.106/2007 – privind stabilirea unor tarife pentru folosirea jocurilor de şah, remy şi table în incinta Casei de Cultură Brad
Hotărârea nr.107/2007 – privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă din rândul şomerilor în municipiul Brad
Hotărârea nr.108/2007 – privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în cadrul Dispensarului Policlinic Brad – Casei Judeţene de Pensii Hunedoara
Hotărârea nr.109/2007 – privind stabilirea numărului de autorizaţii taxi în municipiul Brad
Hotărârea nr.110/2007 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.111/2007 – privind aprobarea cumpărării suprafeţei de 320 mp. de teren din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17
Hotărârea nr.112/2007 – privind asocierea Consiliului local al municipiului Brad cu Fundaţia ,,Mara” din municipiul Deva
Hotărârea nr.113/2007 – privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare Economico – Socială a municipiului Brad pentru perioada 2007 – 2013
Hotărârea nr.114/2007 – privind aprobarea Programului manifestărilor cultural artistice dedicate ,,Serbărilor Toamnei şi Zilei Persoanelor Vârstnice” în municipiul Brad
Hotărârea nr.115/2007 – privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Holobâcă Gheorghe pentru tipărirea cărţii de poezie „Orologiul duminicii”
Hotărârea nr.116/2007 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.78/2007 privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2360 mp. aparţinând domeniului public al municipiului Brad situat în satul Ţărăţel

Octombrie

Hotărârea nr.117/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.118/2007 – privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Brad
Hotărârea nr.119/2007 – privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.120/2007 – privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.121/2007 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice ,,Alimentare cu apă a consumatorilor de pe str. Ion Luca Caragiale Brad”
Hotărârea nr.122/2007 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice ,,Alimentare cu apă a consumatorilor de pe str. Gura Ruzii Brad”
Hotărârea nr.123/2007 – privind închirierea prin licitaţie publică a Anexei aparţinând Bibliotecii ,,Gheorghe Pârvu” din Brad pentru amenajarea unui atelier de croitorie

Noiembrie

Hotărârea nr.124/2007 – privind modificarea preţului pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.125/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.126/2007 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.127/2007 – privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.128/2007 – privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad şi al Statului de funcţii a Cantinei de ajutor social Brad
Hotărârea nr.129/2007 – privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 190/2005
Hotărârea nr.130/2007 – pentru modificare Hotărârii Consiliului local Brad nr. 15/2007 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.131/2007 – privind acceptarea donaţiei făcute de către numiţii Suciu Virgil şi Mihăilescu Viorica Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.132/2007 – privind aprobarea extinderii secţiei de interne din cadrul Spitalului municipal Brad şi construirea unei Centrale proprii pentru Spitalul municipal Brad
Hotărârea nr.133/2007 – privind modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare pentru municipiul Brad judeţul Hunedoara prestate de către SC APAPROD SA DEVA
Hotărârea nr.134/2007 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea Protopopiatului Brad
Hotărârea nr.135/2007 – privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.136/2007 – pentru reactualizarea Hotărârii Consiliului local nr. 87/1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Brad avizat prin HGR nr.1352/2001 şi HGR nr.354/2007
Hotărârea nr.137/2007 – privind aprobarea sărbătoririi ,,Zilei de 1 Decembrie” în municipiul Brad
Hotărârea nr.138/2007 – privind alocarea unor sume pentru serbarea Crăciunului 2007 şi a Revelionului 2008 în aer liber pentru cetăţenii municipiului Brad
Hotărârea nr.139/2007 – privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 125 mp. situat în imobilul din Brad str. Cuza Vodă nr. 12
Hotărârea nr.140/2007 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr.5 din blocul 1 B, sc. 1 de pe str. Libertăţii, municipiul Brad fostului chiriaş
Hotărârea nr.141/2007 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.142/2007 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire Showroom şi service auto” în Brad, sat Mesteacăn nr. 113

Decembrie

Hotărârea nr.143/2007 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.144/2007 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008
Hotărârea nr.145/2007 – privind aprobarea contribuţiei financiare la Asociaţia ,, SALVITAL” Hunedoara pentru salarizarea şi echiparea personalului paramedical preluat de la Primăria municipiului Brad, începând cu data de 1 ianuarie 2008
Hotărârea nr.146/2007 – privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun şi a cuantumului acesteia pentru persoanele cu handicap, însoţitorii şi asistenţii personali ai acestora
Hotărârea nr.147/2007 – privind aprobarea cumpărării suprafeţei de 411 mp. de teren din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17
Hotărârea nr.148/2007 – privind aprobarea preţului de facturare a energiei termice pentru populaţia municipiului Brad începând cu data de 1 ianuarie 2008
Hotărârea nr.149/2007 – privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Brad
Hotărârea nr.150/2007 – privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din municipiul Brad
Hotărârea nr.151/2007 – privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în municipiul Brad de către SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.152/2007 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.153/2007 – privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Brad Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţ Hunedoara
Hotărârea nr.154/2007 – privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.155/2007 – privind aprobarea eşalonării plăţii penalităţilor de întârziere la plata chiriei ale domnului Herţa Petru Cristian administrator al SC APICOM IMPEX AGROTRANS SRL BRAD
Hotărârea nr.156/2007 – privind propunerea de evaluare a activităţii secretarului municipiului Brad pe anul 2007
Hotărârea nr.157/2007 – privind constituirea fondului de premiere şi stabilirea criteriilor şi condiţiilor în vederea utilizării acestui fond pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support