Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2014 – semestrul II

Iulie

Hotărârea nr.82/2014 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2014 a bugetului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.83/2014 – privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD” Preasfinţitului Părinte Dr. Gurie Georgiu, Episcop al Episcopiei Devei şi Hunedoarei
Hotărârea nr.84/2014 – privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.85/2014 – privind concesionarea prin negociere directă SC IANC TRANSPORT COMEXIM SRL Brad a imobilului teren în suprafaţă de 5,13 mp., situat în Brad, str. Avram Iancu, nr. 6, jud. Hunedoara
Hotărârea nr.86/2014 – privind vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 69 mp., aparţinând proprietăţii private a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Avram Iancu, nr. 54, jud. Hunedoara
Hotărârea nr.87/2014 – privind vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 608 mp., aparţinând proprietăţii private a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Horia , F.N., jud. Hunedoara
Hotărârea nr.88/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.89/2014 – privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2007
Hotărârea nr.90/2014 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.91/2014 – pentru modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local Brad nr. 79/2014 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XIII – a
Hotărârea nr.92/2014 – privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” şi întocmirii Studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv
Hotărârea nr.93/2014 – privind acceptarea donaţiei făcută Municipiului Brad de către doamna Lupea Cornelia
Hotărârea nr.94/2014 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 32, scara 3, etaj 4, din blocul 2 – 8, situat în Brad, strada Liceului, judeţul Hunedoara fostului chiriaş

August

Hotărârea nr.95/2014 – privind concesionarea prin licitaţie publică a două parcele de teren, situate în Brad, str. Avram Iancu, nr. 6 , proprietatea publică a Municipiului Brad
Hotărârea nr.96/2014 – privind concesionarea prin negociere directă S.C. AVRAM IANCU S.A. Brad a imobilului teren în suprafaţă de 36,00 mp., situat în Brad, str. Şoimilor, jud. Hunedoara, proprietatea Municipiului Brad
Hotărârea nr.97/2014 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2014
Hotărârea nr.98/2014 – privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 72/2012
Hotărârea nr.99/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic auxiliar pentru luna iulie 2014
Hotărârea nr.100/2014 – privind reglementarea activităţii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – Curăţarea şi transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ
Hotărârea nr.101/2014 – privind aprobarea fondului locuinţelor de serviciu al Municipiului Brad
Hotărârea nr.102/2014 – privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Brad şi a Contractului de locaţiune-cadru
Hotărârea nr.103/2014 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.104/2014 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Septembrie

Hotărârea nr.105/2014 – privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare” DC16 Brad – (DN76) – Ruda Brad km 2+100 – km 5+400 municipiul Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.106/2014 – privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului -Potingani km 5+300- km 7+300 municipiul Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.107/2014 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.108/2014 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.109/2014 – privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -16 BRAD -RUDA BRAD, km 3+300-km 5+400″
Hotărârea nr.110/2014 – privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10 BRAD -VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300″
Hotărârea nr.111/2014 – privind aprobarea cofinanţării proiectului de investiţii „ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020″
Hotărârea nr.112/2014 – privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în Municipiul Brad , operatorului S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.113/2014 – privind vânzarea unui imobil aparţinând proprietăţii private a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Republicii, bl. 8- parter, jud. Hunedoara
Hotărârea nr.114/2014 – privind darea în folosinţă gratuită a bazei sportive din Brad, strada Morii, jud. Hunedoara, Asociaţiei Sportive „METALUL CRIŞCIOR-BRAD”
Hotărârea nr.115/2014 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.116/2014 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei Sportive “Arena Independenţa 100”
Hotărârea nr.117/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic auxiliar pentru luna august 2014
Hotărârea nr.118/2014 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.119/2014 – pentru modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Brad aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 97/2012
Hotărârea nr.120/2014 – privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014

Octombrie

Hotărârea nr.121/2014 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.122/2014 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.123/2014 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2014 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.124/2014 – privind aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla Elena din incinta Dispensarului Policlinic Brad
Hotărârea nr.125/2014 – privind aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2015
Hotărârea nr.126/2014 – privind vânzarea directă a unui imobil în suprafaţă de 91 mp., aparţinând proprietăţii private a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Republicii, bl.8 – parter, jud. Hunedoara
Hotărârea nr.127/2014 – privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare amenajate pe domeniul public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.128/2014 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.129/2014 – privind aprobarea unei noi repartiţii a garsonierei nr. 80 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului nr. 2, fostului chiriaş
Hotărârea nr.130/2014 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.131/2014 – privind modificarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2012
Hotărârea nr.132/2014 – privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată, prin licitaţie publică, a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare
Hotărârea nr.133/2014 – privind aprobarea Programului de măsuri pe perioada noiembrie 2014- martie 2015, a Planului operativ de acţiune şi a Comandamentului local de iarnă
Hotărârea nr.134/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare
Hotărârea nr.135/2014 – privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad
Hotărârea nr.136/2014 – privind aprobarea lucrării de investiţii „EXTINDERE REŢEA DE APĂ POTABILĂ, STR. LUNCA, BRAD”

Noiembrie

Hotărârea nr.137/2014 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.138/2014 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.139/2014 – privind aprobarea achiziţionării serviciilor de contabilitate necesare în dosarele nr. 572/57/2013 al Tribunalului Hunedoara şi respectiv nr. 17849/299/2013 al Tribunalului Bucureşti
Hotărârea nr.140/2014 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2014-2015
Hotărârea nr.141/2014 – pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii
Hotărârea nr.142/2014 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.143/2014 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil – construcţie cu suprafaţa de 32,00 mp., situat în satul Ruda Brad
Hotărârea nr.144/2014 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unei cantităţi de 1.000 tone pavele din piatră recuperate de pe strada Decebal şi valorificarea acesteia prin vânzare prin licitaţie publică
Hotărârea nr.145/2014 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 2 ŞI A REŢELELOR AFERENTE” MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA
Hotărârea nr.146/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna octombrie 2014
Hotărârea nr.147/2014 – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad
Hotărârea nr.148/2014 – privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor imobilizări corporale (mijloace fixe) şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.149/2014 – privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.150/2014 – privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului
Hotărârea nr.151/2014 – privind darea în folosinţă gratuită a cinci amplasamente Organizaţiei Caritas Alba Iulia – Filiala Logistică şi Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco -Catolic Blaj
Hotărârea nr.152/2014 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.153/2014 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REALIZARE COMPARTIMENT PRIMIRE-URGENŢE PRIN EXTINDERE SPITAL MUNICIPAL BRAD”
Hotărârea nr.154/2014 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”

Decembrie

Hotărârea nr.155/2014 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.156/2014 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2014
Hotărârea nr.157/2014 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.158/2014 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2015
Hotărârea nr.159/2014 – privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2014 privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului
Hotărârea nr.160/2014 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.161/2014 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.162/2014 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială
Hotărârea nr.163/2014 – privind repartizarea locuinţei de serviciu nr. 1A situată în Brad, str. Libertăţii, bloc CX 34, parter, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.164/2014 – privind repartizarea locuinţei de serviciu nr. 1B, situată în Brad, str. Libertăţii, bloc CX 34, parter, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.165/2014 – privind concesionarea, prin licitaţie publică, a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare
Hotărârea nr.166/2014 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “EXTINDERE ŞI MODERNIZARE BLOC ALIMENTAR – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ FLOARE DE COLŢ” BRAD”
Hotărârea nr.167/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna noiembrie 2014

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support