Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2017 – semestrul II

Iulie

Hotărârea nr.84/2017 – privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al SC TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.85/2017 – privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.86/2017 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.87/2017 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2017 Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.88/2017 – pentru completarea denumirii Obiectivului de Investiții ” POD PESTE RÂUL CRIȘUL ALB„ din Lista- sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, capitolul 84, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2017 privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.89/2017 – privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVI – a
Hotărârea nr.90/2017 – privind reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad
Hotărârea nr.91/2017 – privind repartizarea locuinţei nr.9 din blocul ANL 2010, scara A, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.92/2017 – privind repartizarea locuinţei nr.6 din blocul ANL 2010, scara B, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.93/2017 – privind repartizarea locuinţei nr.19 din blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.94/2017 – privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale intre titularii contractelor de locațiune nr.16454/22.05.2015 și nr. 16446/22.05.2015 , din Municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi
Hotărârea nr.95/2017 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.96/2017 – privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei Municipiului Brad
Hotărârea nr.97/2017 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.98/2017 – privind reîncadrarea pe funcții, grade/trepte profesionale, gradații corespunzătoare vechimii în muncă și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.99/2017 – pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad

August

Hotărârea nr.100/2017 – pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2017privind aprobarea Regulamentului privind mecanismul de compensare precum și modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații rezultate din prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic în sistem centralizat în Municipiul Brad
Hotărârea nr.101/2017 – privind constituirea unei comisii speciale de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.102/2017 – privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. OFTA – MED din incinta Dispensarului Policlinic Brad
Hotărârea nr.103/2017 – privind prelungirea prin Act adițional a Contractului de comodat nr. 12.499/17.09.2012
Hotărârea nr.104/2017 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „modificare destinație apartament în spațiu, coafor și creare alee de acces” în Brad, str. 1 Iunie, Bl. B9, sc. 2, ap. 14, parter, județul Hunedoara
Hotărârea nr.105/2017 – privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad și S.C. RELCOM S.R.L.
Hotărârea nr.106/2017 – pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Septembrie

Hotărârea nr.107/2017 – privind aprobarea Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a Municipiului Brad 2017-2024, actualizată în raport cu prevederile programului “Termoficare 2006-2020 căldură și confort”
Hotărârea nr.108/2017 – privind aprobarea Strategiei de Eficientizare Energetică a Municipiului Brad 2017-2024
Hotărârea nr.109/2017 – privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Brad 2017-2020, actualizată
Hotărârea nr.110/2017 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad pentru anul şcolar2017-2018
Hotărârea nr.111/2017 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.112/2017 – privind concesionarea Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ prin procedura simplificată
Hotărârea nr.113/2017 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara
Hotărârea nr.114/2017 – privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei L&C Consulting a două spații
Hotărârea nr.115/2017 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „extinderea și amenajarea construcției existente în sala de evenimente” în Brad, str. Lunca, nr. 25, județul Hunedoara
Hotărârea nr.116/2017 – privind instituirea unei restricții a vitezei de deplasare a autovehiculelor la intersecția străzii Vânătorilor cu strada Decebal
Hotărârea nr.117/2017 – privind realizarea unor treceri pentru pietoni în Cartierul Micro 1 din municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.118/2017 – privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.119/2017 – privind repartizarea locuinţei nr.11 din blocul ANL 2010, scara B, etaj II, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.120/2017 – pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.121/2017 – pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie precum şi a directorului și a contabilului șef al SC TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.122/2017 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Octombrie

Hotărârea nr.123/2017 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Indicatorilor Tehnico -Economici pentru obiectivul de investiţii „ Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice
Hotărârea nr.124/2017 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.125/2017 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.126/2017 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2017 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.127/2017 – privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2018
Hotărârea nr.128/2017 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.129/2017 – privind modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.130/2017 – privind aprobarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2018
Hotărârea nr.131/2017 – privind închirierea unui spaţiu situat în Brad str. Cuza – Vodă, nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara, Filialei Brad a Partidului Ecologist Român
Hotărârea nr.132/2017 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Hotărârea nr.133/2017 – privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad
Hotărârea nr.134/2017 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.135/2017 – privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Municipiul Brad este asociat
Hotărârea nr.136/2017 – privind repartizarea locuinţei nr.15 din blocul ANL 2010, scara B, etaj II, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.137/2017 – privind repartizarea locuinţei nr. 66, etaj II, din Blocul 105 G situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.138/2017 – privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE ÎNCHIRIERE UTILAJE PENTRU EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI BRAD
Hotărârea nr.139/2017 – privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 113/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara

Noiembrie

Hotărârea nr.140/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2016 pentru aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 22 ŞI A REŢELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.141/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Indicatorilor Tehnico -Economici pentru obiectivul de investiţii„Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice
Hotărârea nr.142/2017 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.143/2017 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2018
Hotărârea nr.144/2017 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2017-2018
Hotărârea nr.145/2017 – privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată pentru vânzarea imobilului situat în Municipiul Brad, str. Dacilor, FN, Județul Hunedoara, înscris în CF: 60599 (CF vechi 95/1N) Brad, nr. cadastral 2619/48
Hotărârea nr.146/2017 – privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.147/2017 – pentru îndreptare eroare materială a unei poziții din inventarul domeniului privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.148/2017 – privind aprobarea repartizării locuinței din fondul locativ de stat, situată în municipiul Brad, Fdt. 9 Mai, bloc 3, scara 1, etaj 1, ap. 5, județul Hunedoara
Hotărârea nr.149/2017 – privind aprobarea înființării Ansamblului Folcloric „Doina Crișului” Brad
Hotărârea nr.150/2017 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018 pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.151/2017 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.152/2017 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ casă de vacanță, căsuțe camping, anexă, fosă septică, împrejmuire” în municipiul Brad, str. Izvoarelor, nr. 23, județul Hunedoara
Hotărârea nr.153/2017 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 79, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Teodorescu Elena – fostă chiriaşă
Hotărârea nr.154/2017 – privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2017

Decembrie

Hotărârea nr.155/2017 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.156/2017 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017
Hotărârea nr.157/2017 – privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România
Hotărârea nr.158/2017 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.159/2017 – privind vânzarea prin licitație publică, a unui imobil – teren în suprafață de 386,00 mp. situat în Municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 54, județul Hunedoara
Hotărârea nr.160/2017 – privind vânzarea prin licitație publică, a unui imobil – teren în suprafață de 281,00 mp. situat în Municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 54, județul Hunedoara
Hotărârea nr.161/2017 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafață de 36 mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza – Vodă, nr. 6, județul Hunedoara
Hotărârea nr.162/2017 – privind repartizarea garsonierei nr. 2 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.163/2017 – privind repartizarea locuinţei nr. 12 din blocul ANL 2010, scara B, etaj II, de pe strada Dacilor din municipiul Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.164/2017 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială
Hotărârea nr.165/2017 – privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social pentru anul 2018 din Municipiul Brad
Hotărârea nr.166/2017 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.167/2017 – privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației
Hotărârea nr.168/2017 – pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2016 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad
Hotărârea nr.169/2017 – privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support