Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2018 – trimestrul III

Octombrie

Hotărârea nr.134/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.135/2018 – privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție: NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ PENTRU „SERVICIUL DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT AL ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA ÎN MUNICIPIUL BRAD-SEZON RECE 2018-2019″
Hotărârea nr.136/2018 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ZONA CENTRALĂ ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.137/2018 – privind aprobarea Devizului General actualizat după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD – MESTEACĂN KM 0+000-5+750″ MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, deviz aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2017
Hotărârea nr.138/2018 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ” Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.139/2018 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice (faza DALI) şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD”, JUDEȚUL HUNEDOARA
Hotărârea nr.140/2018 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2018 Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.141/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.142/2018 – privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populației pentru lunile noiembrie și decembrie 2018
Hotărârea nr.143/2018 – privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad
Hotărârea nr.144/2018 – privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (Locuințe ANL)
Hotărârea nr.145/2018 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 11, scara I, etaj I, din Blocul 1B de pe strada Libertății, din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Rus Virgil
Hotărârea nr.146/2018 – privind actualizarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale
Hotărârea nr.147/2018 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.148/2018 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.149/2018 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2018-2019
Hotărârea nr.150/2018 – privind aprobarea înființării unui post temporar în afara organigramei
Hotărârea nr.151/2018 – pentru aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă privind prestarea “SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE”
Hotărârea nr.152/2018 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „PARCARE STRADA GENERAL VASILE MILEA, BLOCUL D2, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”

Noiembrie

Hotărârea nr.153/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.154/2018 – privind aprobarea colaborării Municipiului Brad cu Asociația Brad Mileniul 3 în vederea realizării în comun a unor acțiuni cu prilejul amplasării unei statui la sediul Guvernului României în contextul sărbătoririi centenarului Marii Uniri
Hotărârea nr.155/2018 – privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2018
Hotărârea nr.156/2018 – privind aprobarea achiziţionării prin negociere directă a suprafeţei de 425 mp. teren, situat în municipiul Brad, strada Tudorăneşti, județul Hunedoara pentru a asigura accesul spre viitoarea Staţie de Reglare şi Măsură a gazelor naturale
Hotărârea nr.157/2018 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Desfacere -Han Piață și Obor
Hotărârea nr.158/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2018 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 150,00 mp., situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto
Hotărârea nr.159/2018 – privind aprobarea încheierii unui contract de custodie și expunere cu C.I.I. Iorgulescu Gabriel – lichidator judiciar al Societății Feroviare de Turism „S.F.T.-C.F.R” S.A. București „in faliment, in bancruptcy, en fallite”
Hotărârea nr.160/2018 – pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare a licitației publice pentru închirierea imobilelor – construcții și/sau terenuri aflate în domeniul public și/sau privat al Municipiului Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.161/2018 – privind aprobarea schimbului de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Hotărârea nr.162/2018 – privind repartizarea locuinţei de serviciu situată în municipiul Brad,str. Libertății, bloc CX34, parter, ap.1B, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.163/2018 – privind repartizarea locuinței nr. 34, scara 2, etaj II din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.164/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 1, parter, din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.165/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 52, etaj II, din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.166/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 96, etaj IV, din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.167/2018 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019 pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.168/2018 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019 pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.169/2018 – privind numirea unui nou reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.170/2018 – privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.171/2018 – privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2018 – 2019
Hotărârea nr.172/2018 – privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în municipiul Brad, județul Hunedoara”, cod SMIS 121901 și a cheltuielilor aferente acestuia
Hotărârea nr.173/2018 – pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Indicatorilor Tehnico -Economici pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul Brad, Jud. Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/10./10.1A, Axa Prioritară 10.1, Operațiunea A – Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar
Hotărârea nr.174/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.175/2018 – privind modificarea listei de investiții aferentă bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brad pe anul 2018

Decembrie

Hotărârea nr.176/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.177/2018 – privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populației pentru lunile ianuarie – martie 2019
Hotărârea nr.178/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.179/2018 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2019
Hotărârea nr.180/2018 – pentru aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă privind prestarea “SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD”
Hotărârea nr.181/2018 – privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Brad
Hotărârea nr.182/2018 – privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului de Asistenţă Socială pentru anul 2019
Hotărârea nr.183/2018 – privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad pentru anul 2019
Hotărârea nr.184/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 2 din blocul ANL 2010, scara B, parter, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.185/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 7 din blocul ANL 2004, corp B, parter, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.186/2018 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş, doamna Toldea Călina Daniela
Hotărârea nr.187/2018 – privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de producție 2019
Hotărârea nr.188/2018 – privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, în vederea exercitării calității de autoritate publică tutelară, pentru operatorul regional S.C. APA PROD S.A. Deva
Hotărârea nr.189/2018 – privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare ale unităților comerciale din municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.190/2018 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.191/2018 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016
Hotărârea nr.192/2018 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2019 şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2019
Hotărârea nr.193/2018 – privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2019, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support