Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2012 – semestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2012 – privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Brad în procesul cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Hotărârea nr.2/2012 – privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.3/2012 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2011 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad
Hotărârea nr.4/2012 – pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor Tehnico – Economici şi a Planului de tarife privind Proiectul ,, Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.5/2012 – privind aprobarea contribuţiei proprii a municipiului Brad la implementarea Proiectului „ Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.6/2012 – privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în municipiul Brad, Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.7/2012 – privind atribuirea Contractului de Elaborare a Documentaţiilor de Delegare a Gestiunii SACET Brad, prin negociere directă cu SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA
Hotărârea nr.8/2012 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad
Hotărârea nr.9/2012 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2012
Hotărârea nr.10/2012 – privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2012 pe raza municipiului Brad
Hotărârea nr.11/2012 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2012
Hotărârea nr.12/2012 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.13/2012 – privind stabilirea nivelului impozitelor pentru autovehicule, a unei combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pe anul 2012
Hotărârea nr.14/2012 – privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 28,60 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet medical de reumatologie
Hotărârea nr.15/2012 – privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului municipal Brad
Hotărârea nr.16/2012 – privind propunerea de evaluare a activităţii secretarului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.17/2012 – privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad
Hotărârea nr.18/2012 – privind concesionarea prin negociere directă a unei suprafeţe de teren de 36 mp. situată în municipiul Brad str. Independenţei
Hotărârea nr.19/2012 – privind aprobarea denumirilor unităţilor de învăţământ şi a reţelei şcolare de pe raza municipiului Brad, pentru anul şcolar 2012-2013

Februarie

Hotărârea nr.20/2012 – privind aprobarea burselor şcolare şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad în anul şcolar 2011-2012
Hotărârea nr.21/2012 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.22/2012 – privind prelungirea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara
Hotărârea nr.23/2012 – privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.24/2012 – privind prelungirea contractului de asociere nr. 11383/2005 încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv ,,Armata Aurul” Brad
Hotărârea nr.25/2012 – privind prelungirea contractului de asociere nr. 13214/2009 încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia Sportivă „Metalul” Crişcior
Hotărârea nr.26/2012 – privind alocarea unei sume A.S. ,,Michael Autosport” Brad pentru anul 2012
Hotărârea nr.27/2012 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.28/2012 – privind concesionarea prin negociere directă a unei suprafeţe de teren de 137 mp. situată în municipiul Brad str. Republicii FN
Hotărârea nr.29/2012 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor sere reci din domeniul privat al municipiului Brad situate pe str. Ardealului
Hotărârea nr.30/2012 – privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL” ORADEA şi Consiliul local al municipiului Brad
Hotărârea nr.31/2012 – privind alocarea unei sume pentru organizarea ,, Serbărilor Primăverii” în municipiul Brad

Martie

Hotărârea nr.32/2012 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad pentru anul 2012
Hotărârea nr.33/2012 – privind atribuirea denumirii de ,,TÂRGUL VECHI ” piaţetei situată în municipiul Brad, delimitată de râul Crişul Alb pe latura N-E, proprietăţile private Childrens Aid Foundation – Centrul Creştin şi Tisu Virgil pe latura de N-V, strada 1 Decembrie 1918 pe latura de S-V şi proprietatea Uibariu Lăcrămioara pe latura de S-E
Hotărârea nr.34/2012 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 25/2008 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale
Hotărârea nr.35/2012 – privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Pârva Ioan pentru tipărirea cărţii ,,Drumeţii prin amintiri”
Hotărârea nr.36/2012 – privind aprobarea unui sprijin financiar doamnei Coroi Livia pentru tipărirea cărţii ,,Copilăria de altădată în zona Brad”
Hotărârea nr.37/2012 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.38/2012 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 14 sc. 1 din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad fostei chiriaşe Mocioiu Felicia Voichiţa
Hotărârea nr.39/2012 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă Faur Melinda – Maria
Hotărârea nr.40/2012 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.41/2012 – privind aprobarea Documentaţiilor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în municipiul Brad
Hotărârea nr.42/2012 – privind punerea la dispoziţia proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” a terenurilor pentru construcţia / extinderea / reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
Hotărârea nr.43/2012 – privind casarea unor mijloace fixe de la Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad
Hotărârea nr.44/2012 – privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara
Hotărârea nr.45/2012 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2

Aprilie

Hotărârea nr.46/2012 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.47/2012 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2012 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad
Hotărârea nr.48/2012 – privind asocierea municipiului Brad cu Consiliul Judeţean Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”
Hotărârea nr.49/2012 – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul etic al Spitalului municipal Brad
Hotărârea nr.50/2012 – privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.51/2012 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 40/2012 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.52/2012 – pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 135/2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul municipal Brad

Mai

Hotărârea nr.53/2012 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012
Hotărârea nr.54/2012 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.55/2012 – pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad pentru anul 2012
Hotărârea nr.56/2012 – privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.57/2012 – privind aprobarea PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL de creştere a performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din municipiul Brad
Hotărârea nr.58/2012 – privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din municipiul Brad
Hotărârea nr.59/2012 – privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2012 -Ziua Internaţională a Copilului
Hotărârea nr.60/2012 – privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
Hotărârea nr.61/2012 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Biserică Greco-Catolică” în Brad str. Cloşca nr. 10
Hotărârea nr.62/2012 – privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 53 mp. situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
Hotărârea nr.63/2012 – privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 20 mp. situat în Brad sat Mesteacăn în incinta Căminului Cultural Mesteacăn pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
Hotărârea nr.64/2012 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unei terase sezoniere
Hotărârea nr.65/2012 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.66/2012 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş Tobiaş Ştefan
Hotărârea nr.67/2012 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare
Hotărârea nr.68/2012 – privind aprobarea asocierii municipiului Brad la Asociaţia Proprietarilor de terenuri Ruda Valea Brad cu scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice din Fondul Cinegetic nr.10 Ruda

Iunie

Hotărârea nr.69/2012 – privind trecerea unor imobile din proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.70/2012 – privind acceptarea donaţiei unei troiţe din lemn din partea domnului Drăgoiu Gheorghe
Hotărârea nr.71/2012 – privind aprobarea propunerii de trecere a două imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.72/2012 – privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului, proprietatea publică a municipiului Brad situat la parterul blocului CX 34 de pe str. Libertăţii din unitate de învăţământ preuniversitar în spaţiu cu altă destinaţie
Hotărârea nr.73/2012 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 87/1999 privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Brad atestat prin HGR 1352/2001
Hotărârea nr.74/2012 – privind reactualizarea Listei de priorităţi ANL pentru anul 2012 în vederea repartizării unor locuinţe tinerilor în vârstă de până la 35 de ani
Hotărârea nr.75/2012 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei
Hotărârea nr.76/2012 – privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.77/2012 – privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 10 iunie 2012 în Consiliul local al municipiului Brad
Hotărârea nr.78/2012 – privind constituirea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.79/2012 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.80/2012 – pentru alegerea viceprimarului municipiului Brad
Hotărârea nr.81/2012 – privind organizarea comisiilor de specialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support