Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2014 – semestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2014 – privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.2/2014 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2013 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.3/2014 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.4/2014 – privind transmiterea unui imobil situat în Municipiul Brad str. Vânătorilor nr. 5 judeţul Hunedoara din proprietatea publică a statului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.5/2014 – privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.6/2014 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 – Piaţa agroalimentară
Hotărârea nr.7/2014 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-educative, artistice şi sportive din Municipiul Brad, pentru anul 2014
Hotărârea nr.8/2014 – privind aprobarea Protocolului de preluare de către SC TERMICA BRAD SA de la SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN INSOLVENŢĂ a contului EU-100-5009984-0-70 din Registrul Uniunii Europene a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră
Hotărârea nr.9/2014 – privind reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad
Hotărârea nr.10/2014 – privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001- actualizată cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014 pe raza Municipiului Brad
Hotărârea nr.11/2014 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2014
Hotărârea nr.12/2014 – privind propunerea de evaluare a activităţii Secretarului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.13/2014 – privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.14/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.15/2014 – privind aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare executate la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Cotroază-Dobromir Marius-Relu
Hotărârea nr.16/2014 – privind delegarea activităţii ,,Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân” din Municipiul Brad Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.17/2014 – privind repartizarea garsonierei nr. 65 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.18/2014 – privind aprobarea instituirii unor restricţii de circulaţie, presemnalizarea trecerii pentru pietoni şi lărgirea unei benzi de circulaţie de pe strada Vânătorilor, în zona spaţiului comercial PENNY MARKET

Februarie

Hotărârea nr.19/2014 – privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al dosarelor din activitatea Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.20/2014 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2014, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.21/2014 – privind aprobarea ,, Planului de acţiuni pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.22/2014 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 88/2009
Hotărârea nr.23/2014 – privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.24/2014 – privind preluarea Contractului de închiriere nr. 85/1994 în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr.827/06.02.2014
Hotărârea nr.25/2014 – privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3771 mp. situat în Municipiul Brad str. Abatorului
Hotărârea nr.26/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.27/2014 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 7 sc. 1 din blocul 4 de pe str. 9 Mai din Municipiul Brad, fostei chiriaşe Bocoiu Ileana Mariana
Hotărârea nr.28/2014 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.29/2014 – privind reorganizarea colectivului de redacţie al ziarului local ,,ZARANDUL”
Hotărârea nr.30/2014 – privind aprobarea Contractului de asociere în participaţie dintre Municipiul Brad prin Consiliul Local Brad, reprezentat prin Primar Florin Cazacu şi Asociaţia Clubul Sportiv ,,Armata Aurul” Brad
Hotărârea nr.31/2014 – privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE al Municipiului Brad ( post-mortem) dr. ing. Aurel Lăpuşcă
Hotărârea nr.32/2014 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC TERMICA BRAD SA

Martie

Hotărârea nr.33/2014 – privind aprobarea realizării Proiectului „Educaţie pentru tineri – sinergie pentru viitor, Brad judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.34/2014 – privind reglementarea activităţii Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în Municipiul Brad
Hotărârea nr.35/2014 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.36/2014 – pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local
Hotărârea nr.37/2014 – privind alocarea unei sume pentru organizarea spectacolului de pricesne şi folclor religios ,,Hristos a înviat”
Hotărârea nr.38/2014 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şi a numărului burselor ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2013-2014
Hotărârea nr.39/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.40/2014 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.41/2014 – privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Brad pentru anul şcolar 2014-2015
Hotărârea nr.42/2014 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara
Hotărârea nr.43/2014 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.44/2014 – privind reglementarea circulaţiei rutiere pe strada 1 Iunie – Brad
Hotărârea nr.45/2014 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 111/2013
Hotărârea nr.46/2014 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a Municipiului Brad, situat pe strada Liceului

Aprilie

Hotărârea nr.47/2014 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2014 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.48/2014 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbarea destinaţiei garajului nr. 8 în spaţiu comercial, str. Vînătorilor, bloc 2, scara B, Municipiul Brad”
Hotărârea nr.49/2014 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei construcţii cu suprafaţa de 30,00 mp., situată în satul Valea Bradului, pentru a fi folosită ca magazie
Hotărârea nr.50/2014 – privind concesionarea prin negociere directă, către Docolina Florian şi soţia Docolina Elisabeta, a terenului în suprafaţă de 3427 mp., situat în Brad, str. Decebal, nr. 77, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.51/2014 – privind concesionarea prin negociere directă, către SC MONI IMPEX SRL HAŢEG a imobilelor, proprietate privată a Municipiului Brad: teren în suprafaţă de 2500 mp. şi construcţie în suprafaţă de 240 mp., situate în Brad, str. Avram Iancu nr. 79, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.52/2014 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 105/2012
Hotărârea nr.53/2014 – privind repartizarea garsonierei nr. 98 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.54/2014 – privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe de la Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad
Hotărârea nr.55/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.56/2014 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 38/2014

Mai

Hotărârea nr.57/2014 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.58/2014 – privind utilizarea sumei disponibile din fondul de rulment în secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014
Hotărârea nr.59/2014 – privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2014 -Ziua Internaţională a Copilului
Hotărârea nr.60/2014 – privind delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în intravilanul cât şi în extravilanul Municipiului Brad
Hotărârea nr.61/2014 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 56/2014
Hotărârea nr.62/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.63/2014 – privind darea în administrare Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara a imobilului – construcţie şi teren, situat în Brad, strada Aleea Patriei, nr. 2- parter, în care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul Extern Brad
Hotărârea nr.64/2014 – privind concesionarea prin negociere directă S.C. AVRAM IANCU S.A. Brad, a imobilului teren în suprafaţă de 14,76 mp., situat în Brad, str. Liceului
Hotărârea nr.65/2014 – privind aprobarea prealabilă a realizării şi amplasării în zona drumului public DN 76 (E79) – Mesteacăn, f.n. a obiectivului „HANGAR, BIROURI, FOSĂ SEPTICĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT ELECTRIC, RACORD TELEFONIC”
Hotărârea nr.66/2014 – privind repartizarea garsonierei nr. 73 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.67/2014 – privind modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.68/2014 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.69/2014 – privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în Municipiul Brad
Hotărârea nr.70/2014 – privind trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată, exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad

Iunie

Hotărârea nr.71/2014 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014
Hotărârea nr.72/2014 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Brad şi Palatul Copiilor Deva şi alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica” – Ediţia a XV-a
Hotărârea nr.73/2014 – privind aprobarea rambursării cheltuielilor suportate de către medicii de familie pentru reabilitarea spaţiilor comune aferente cabinetelor închiriate în Dispensarul Policlinic Brad
Hotărârea nr.74/2014 – privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 3.306 mp. teren, situat în Brad str. Vânătorilor, nr. 49
Hotărârea nr.75/2014 – privind vânzarea unui teren aparţinând proprietăţii private a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Avram Iancu, nr. 54, jud. Hunedoara, în suprafaţă de 69 mp.
Hotărârea nr.76/2014 – privind vânzarea unui teren în suprafaţă de 608 mp., aparţinând proprietăţii private a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Horia , F.N., jud. Hunedoara
Hotărârea nr.77/2014 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2014
Hotărârea nr.78/2014 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.79/2014 – privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XIII – a
Hotărârea nr.80/2014 – privind concesionarea prin negociere directă C.M.I. MEDIPRAX a imobilului teren în suprafaţă de 11,40 mp., situat în Brad, str. G-ral Vasile Milea, jud. Hunedoara
Hotărârea nr.81/2014 – privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 18,56 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet medical individual

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support