Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2018 – trimestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2018 – privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al anului 2017 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului Municipiului Brad la sfârşitul anului bugetar 2016
Hotărârea nr.2/2018 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2017 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.3/2018 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.4/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.5/2018 – privind trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor – Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.6/2018 – privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad și S.C. VALNEL CONSTRUCT S.R.L.
Hotărârea nr.7/2018 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafață de 134,00 mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza – Vodă, nr. 6, județul Hunedoara
Hotărârea nr.8/2018 – privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de producție 2018
Hotărârea nr.9/2018 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico – economice și a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR.4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.10/2018 – privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2018
Hotărârea nr.11/2018 – privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.12/2018 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2018
Hotărârea nr.13/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2017 privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE ÎNCHIRIERE UTILAJE PENTRU EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI BRAD

Februarie

Hotărârea nr.14/2018 – privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.15/2018 – privind darea în folosinţă gratuită Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A Mediaș, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.16/2018 – privind aprobarea încheierii unei Convenții Cadru pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile de exercitare a drepturilor de uz și servitute pentru suprafețele de teren aflate în proprietatea privată a Municipiului Brad
Hotărârea nr.17/2018 – privind aprobarea deplasării într-o vizită de lucru în Republica Estonia și Olanda a Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu în perioada 4-10 martie 2018
Hotărârea nr.18/2018 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.19/2018 – privind încetarea unui mandat de consilier local şi vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.20/2018 – privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad al domnului Ștefea Bogdan – Sorin
Hotărârea nr.21/2018 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare
Hotărârea nr.22/2018 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.23/2018 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016
Hotărârea nr.24/2018 – privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2018 datorată de către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.25/2018 – privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr.26/2018 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ ATELIER DE REPARAȚII AUTO BRAD, str. Calea Moților, f.n. C.F. 66788, Jud. Hunedoara”
Hotărârea nr.27/2018 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărirea Municipiului Brad în anul 2018 şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2018
Hotărârea nr.28/2018 – pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Brad în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere
Hotărârea nr.29/2018 – pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea de către contravenienți de activități în folosul comunității
Hotărârea nr.30/2018 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2018, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.31/2018 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.32/2018 – privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în incinta tuturor subunităților aflate în subordinea Primăriei Municipiului Brad
Hotărârea nr.33/2018 – privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru întreținerea iluminatului public în Municipiul Brad
Hotărârea nr.34/2018 – privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2017

Martie

Hotărârea nr.35/2018 – privind înființarea Direcției de Asistență Socială Brad, fără personalitate juridică, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Brad și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
Hotărârea nr.36/2018 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.37/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.38/2018 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – Anexe
Hotărârea nr.39/2018 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.40/2018 – privind aprobarea pierderilor tehnologice în serviciul public de alimentare cu energie termică furnizată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.41/2018 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2017-2018
Hotărârea nr.42/2018 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Brad și Asociaţia „SALVITAL” Hunedoara, precum și a achitării contribuției anuale datorată de către Municipiul Brad acesteia
Hotărârea nr.43/2018 – privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2018 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.44/2018 – privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2018 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.45/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2016 privind aprobarea cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Consiliului Local al Municipiului Brad la Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” aferente Fazei a II-a
Hotărârea nr.46/2018 – privind transmiterea sectorului de drum național (DN 76) cuprins între km 28 + 600 și km 35 + 400, corespunzător străzilor Vânătorilor, 1 Mai, Republicii, Avram Iancu și Mesteacăn din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Hotărârea nr.47/2018 – privind transmiterea sectorului de drum național (DN 74) cuprins între km 0 + 000 și km 4 + 460 corespunzător străzilor Republicii, Moților, Goșa și Țărățel din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Hotărârea nr.48/2018 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.49/2018 – pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.50/2018 – privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Brad
Hotărârea nr.51/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 56 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.52/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 40 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.53/2018 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “PROIECT PILOT – SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, STRADA LIBERTĂȚII, NR. 23, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.54/2018 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/2017 privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad
Hotărârea nr.55/2018 – pentru modificarea H.C.L. nr. 128/2016 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice a obiectivului de investiții “Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, județul Hunedoara” şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social – Subprogramul Lucrări în primă urgenţă, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 57/2017
Hotărârea nr.56/2018 – pentru aprobarea acordării, în anul 2018, de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local
Hotărârea nr.57/2018 – pentru aprobarea Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Brad

Aprilie

Hotărârea nr.58/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.59/2018 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2018a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.60/2018 – pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.61/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/2017 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad pentru anul şcolar 2017-2018
Hotărârea nr.62/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 50 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.63/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 67 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.64/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 79 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.65/2018 – privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Brad domnului BUCIUM CONSTANTIN
Hotărârea nr.66/2018 – privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Brad domnului ONEA ONICA
Hotărârea nr.67/2018 – privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Brad domnului DOBÎRCĂU PETRU
Hotărârea nr.68/2018 – privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Brad domnului POPA NICOLAE
Hotărârea nr.69/2018 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.70/2018 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Mai

Hotărârea nr.71/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.72/2018 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.73/2018 – privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2018 – Ziua Internaţională a Copilului
Hotărârea nr.74/2018 – privind acordarea „Diplomei de recunoștință” veteranilor de război din municipiul Brad
Hotărârea nr.75/2018 – privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie ale Municipiului Brad la data de 31.12.2017
Hotărârea nr.76/2018 – privind aprobarea proiectului „ Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara”, cod SMIS 118451 și a cheltuielilor aferente acestuia
Hotărârea nr.77/2018 – pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Indicatorilor Tehnico -Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice, modificată prin H.C.L. nr. 141/2017
Hotărârea nr.78/2018 – privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico – Economice și a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Parcare în Cartierul Micro 1, municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.79/2018 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a unui imobil – teren din proprietatea privată a Municipiului Brad
Hotărârea nr.80/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 4 din blocul ANL 2010, scara B, parter, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.81/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 80 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.82/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 86 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.83/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 87 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.84/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 134/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.85/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 155/2015 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad, strada Independenţei – clădire anexă – Casa de Cultură Brad

Iunie

Hotărârea nr.86/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.87/2018 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Indicatorilor Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul Brad, Jud. Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/10/10.1/A/1, Axa Prioritară 10, Prioritatea de Investiţii 10.1, Obiectivul specific 10.1
Hotărârea nr.88/2018 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 7 mp. situat în municipiul Brad, strada Liceului – adiacent Pieței Aurului, județul Hunedoara
Hotărârea nr.89/2018 – privind aprobarea asocierii Municipiului Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad cu Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean
Hotărârea nr.90/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 15 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.91/2018 – privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVII – a
Hotărârea nr.92/2018 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support