Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2019 – trimestrul IV

Octombrie

Hotărârea nr.138/2019 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019
Hotărârea nr.139/2019 – privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populației pentru lunile noiembrie și decembrie 2019
Hotărârea nr.140/2019 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – Revizuit, a indicatorilor tehnico-economici – actualizați și a cheltuielilor care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.141/2019 – privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții
Hotărârea nr.142/2019 – privind concesionarea prin procedură simplificată a serviciului public de salubrizare – activitatea de “curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” în municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.143/2019 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019
Hotărârea nr.144/2019 – privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „REABILITARE DN 74, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.145/2019 – privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții
Hotărârea nr.146/2019 – privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad
Hotărârea nr.147/2019 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2019 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.148/2019 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019
Hotărârea nr.149/2019 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.150/2019 – privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora
Hotărârea nr.151/2019 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2019 – 2020
Hotărârea nr.152/2019 – privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de reparații executate la spaţiul cu destinaţia de spațiu comercial situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, numărul 6, județul Hunedoara
Hotărârea nr.153/2019 – privind acordarea unei diplome și a unui premiu cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani domnului DOBÎRCĂU PETRU
Hotărârea nr.154/2019 – privind preluarea Contractului de închiriere nr. 6/1998 de către BANCA COOPERATISTĂ ,,JIUL” TÂRGU JIU
Hotărârea nr.155/2019 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială
Hotărârea nr.156/2019 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 18, etaj IV, din Blocul 60, scara C de pe strada Victoriei din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Kiragoș Vintilă
Hotărârea nr.157/2019 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES PE STRADA LICEULUI LA BLOCURILE 19-25, MUNICIPIUL BRAD,
Hotărârea nr.158/2019 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „AMENAJAREA STRĂZILOR PRIMAR IOAN BOCĂESCU ȘI NESTOR LUPEI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.159/2019 – pentru modificarea H.C.L. nr. 140/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – Revizuit, a indicatorilor tehnico-economici – actualizați și a cheltuielilor care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.160/2019 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.161/2019 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, cu modificările ulterioare

Noiembrie

Hotărârea nr.162/2019 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019
Hotărârea nr.163/2019 – privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populației pentru lunile ianuarie – martie 2020
Hotărârea nr.164/2019 – privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2019
Hotărârea nr.165/2019 – privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA ZEFIRULUI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.166/2019 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB ȘI LUNCOI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.167/2019 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ EXTINDERE STRADA DACILOR – DN 74 ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.168/2019 – privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STRADA GENERAL VASILE MILEA – MICRO I ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.169/2019 – privind aprobarea achiziționării prin negociere directă a unui teren în suprafață de 3.700 mp., situat în municipiul Brad, strada Dacilor, Cartier Micro 1, județul Hunedoara în vederea construirii unui bloc de locuințe pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe
Hotărârea nr.170/2019 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2019 privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2019, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.171/2019 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat actualului chiriaş, domnului Rovinar Ioan Marian
Hotărârea nr.172/2019 – privind repartizarea locuinţei nr. 3 din blocul ANL 2010, scara B, parter, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.173/2019 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 1, parter, din Blocul 21, scara 2 de pe strada Liceului din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostei chiriașe, doamna Tîrsa Elena Maria
Hotărârea nr.174/2019 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 pe raza municipiului Brad

Decembrie

Hotărârea nr.175/2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019
Hotărârea nr.176/2019 - privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.177/2019 - privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad  pentru anul  2020
Hotărârea nr.178/2019 - privind  scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice care au fost radiate din Registrul Comerțului și anularea debitelor restante aferente acestora
Hotărârea nr.179/2019 - privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate din municipiul Brad  și anularea debitelor restante aferente acestora
Hotărârea nr.180/2019 - privind  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA PRUNULUI,  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.181/2019 - privind  dezmembrarea  unui imobil  aparținând  domeniului privat  al Municipiului Brad
Hotărârea nr.182/2019 - pentru  aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru  buna gospodărire  a Municipiului Brad în anul 2020 şi  a Programului  de măsuri privind gestionarea deşeurilor în municipiul Brad în anul 2020
Hotărârea nr.183/2019 - privind repartizarea  locuinţei nr. 21 din  blocul ANL  2010, scara A, etaj 4,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.184/2019 - privind repartizarea  locuinţei nr. 24 din  blocul ANL  2010, scara B, etaj 4,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.185/2019 - privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil – teren situat în municipiul Brad, strada Victoriei, F.N., județul Hunedoara
Hotărârea nr.186/2019 - privind  aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Brad cu cele 5 sate aparținătoare (Valea Bradului, Potingani, Mesteacăn, Țărățel și Ruda Brad), delimitarea zonelor și stabilirea numărului acestora atât în intravilanul, cât și în extravilanul municipiului Brad
Hotărârea nr.187/2019 - privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.188/2019 - privind  aprobarea  Metodologiei  de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din municipiul Brad pentru anul 2020
Hotărârea nr.189/2019 - privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru fondul forestier,  proprietatea  publică a Municipiului Brad,  asumat spre realizare de către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Brad
Hotărârea nr.190/2019 - privind  aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2020
Hotărârea nr.191/2019 - privind  aprobarea Contractului de administrare a fondului forestier, proprietatea publică a Municipiului Brad
Hotărârea nr.192/2019 - privind achiziționarea prin negociere directă a  imobilului situat în municipiul Brad, strada Independenței, nr. 5, județul Hunedoara
Hotărârea nr.193/2019 - privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2019
Hotărârea nr.194/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164/2019 privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2019

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support