Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2020

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2020 – privind   acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe  anul  2019 din excedentul  bugetului local al  Municipiului Brad al anilor precedenți
Hotărârea nr.2/2020 – privind aprobarea achiziționării  ”SERVICIILOR  DE   ÎNTREȚINERE A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD”
Hotărârea nr.3/2020 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2019 –  încheierea exerciţiului bugetar  al bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.4/2020 – privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul General al Municipiului Brad pentru anul 2019
Hotărârea nr.5/2020 – privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L.  în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.6/2020 – privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a municipiului Brad, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.7/2020 – privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 1, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE LA PARTER ȘI ÎN INCINTĂ, AMENAJARE ACCESE, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI  FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”, în  municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 2, județul Hunedoara
Hotărârea nr.8/2020 – privind  actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR)  în municipiul Brad pentru anul 2020
Hotărârea nr.9/2020 – privind  aprobarea  Planului  anual de acţiune privind serviciile sociale administrate de către Consiliul Local al Municipiului Brad și finanțate din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.10/2020 – privind  aprobarea  Programului  principalelor manifestări cultural – educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad  în anul 2020
Hotărârea nr.11/2020 – privind scoaterea din evidența fiscală a unei  persoane fizice aflată în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea debitelor restante aferente acesteia
Hotărârea nr.12/2020 – privind aprobarea achiziționării ”SERVICIILOR  DE  DEZINSECȚIE, DERATIZARE ȘI DEZINFECȚIE ÎN MUNICIPIUL BRAD”
Hotărârea nr.13/2020 – privind repartizarea  locuinţei nr. 4 din  blocul ANL  2010, scara A, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.14/2020 – privind repartizarea  locuinţei nr. 15 din  blocul ANL  2010, scara A,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.15/2020 – privind repartizarea  locuinţei nr. 15 din  blocul ANL  2010, scara A,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.16/2020 – privind repartizarea  locuinţei nr. 19 din  blocul ANL  2010, scara A,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.17/2020 – privind repartizarea locuinței nr. 99,  etaj IV,  din  Blocul  105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2,  judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.18/2020 – privind alegerea preşedintelui  de şedinţă
Hotărârea nr.19/2020 – privind transmiterea  în folosinţă gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) a unui imobil – teren  în suprafață de 1.300 mp, situat în intravilanul municipiului Brad, în vederea realizării investiției  ”Locuințe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.20/2020 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.21/2020 – privind ieșirea din indiviziune și rectificarea suprafeței de teren înscris  în C. F. nr. 64760 Brad, număr topografic 14/c
Hotărârea nr.22/2020 – privind schimbarea destinației  imobilului situat în municipiul Brad, strada Independenței, nr. 5, județul Hunedoara

Februarie

Hotărârea nr.23/2020 – privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.24/2020 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.25/2020 – privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Brad şi Asociaţia Non Profit L&C Consulting
Hotărârea nr.26/2020 – privind  scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice care au fost radiate din Registrul Comerțului și anularea debitelor restante aferente acestora
Hotărârea nr.27/2020 – privind aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de statdin municipiul Brad în  semestrul II al anului şcolar 2019 – 2020
Hotărârea nr.28/2020 – privind concesionarea prin procedură simplificată a serviciului public de salubrizare – activitatea privind ”măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice”  în  municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.29/2020 – privind aprobarea  Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.30/2020 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii  pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.31/2020 – privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Brad în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, la Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.32/2020 – privind aprobarea  vânzării unui apartament din fondul locativ de stat  actualului  chiriaş, doamnei BOCOIU CRISTINA MARIANA
Hotărârea nr.33/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 98  din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.34/2020 – privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiții „ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENTTERMIC PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONAREA PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” ETAPA II: TRONSON ÎNTRE PUNCTELE DE RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ  C – F1
Hotărârea nr.35/2020 – privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PUNCT TERMIC  NR. 4  ŞI  A REŢELELOR  AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD,  JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.36/2020 – privind  stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad
Hotărârea nr.37/2020 – privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Hotărârea nr.38/2020 – privind  aprobarea  cuantumului cotizației anuale de membru al Asociaţiei  Municipiilor din România
Hotărârea nr.39/2020 – privind  aprobarea achitării contribuției anuale datorată de către Municipiul Brad Asociaţiei „SALVITAL” Hunedoara
Hotărârea nr.40/2020 – privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.41/2020 – privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.42/2020 – privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de către  Municipiul Brad, în calitate de membru,  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”,  judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.43/2020 – privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de către  Municipiul Brad, în calitate de membru,  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”,  judeţul Hunedoara

Martie

Hotărârea nr.44/2020 – privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.45/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit Legii nr. 416/2001,cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.46/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 39/2020 privind aprobarea achitării contribuției anuale datorată de către Municipiul Brad Asociaţiei ,,SALVITAL” Hunedoara
Hotărârea nr.47/2020 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.48/2020 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2020 al S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.49/2020 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2020 privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități,
valabile pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.50/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 4 din blocul ANL 2010, scara B, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.51/2020 – privind repartizarea locuinței nr. 28, scara 1, etaj II, din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.52/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 177/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad pentru anul 2020
Hotărârea nr.53/2020 – privind suspendarea contractelor de închiriere/concesiune pe perioada stării de urgență de pe teritoriul României
Hotărârea nr.54/2020 – privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul „Eficientizarea energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, jud. Hunedoara” , deviz și documentație faza DALI, elaborate în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 76/2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2018 și Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2018
Hotărârea nr.55/2020 – pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2017 și respectiv Hotărârea Consiliului Local 100/2019
Hotărârea nr.56/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.57/2020 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Aprilie

Hotărârea nr.58/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.59/2020 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.60/2020 – privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „REPARAȚII CLĂDIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ LA PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ ȘI SERVICII PUBLICE, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.61/2020 – privind aprobarea execuţiei bugetare a  Municipiului Brad şi a instituţiilor şi  serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe trimestrul I al anului 2020
Hotărârea nr.62/2020 – privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020
Hotărârea nr.63/2020 – pentru aprobarea acordării, în anul 2020, de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor
fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local
Hotărârea nr.64/2020 – privind reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad
Hotărârea nr.65/2020 – privind aprobarea Statutului Municipiului Brad
Hotărârea nr.66/2020 – privind indexarea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Brad, județul Hunedoara pentru anul 2021
Hotărârea nr.67/2020 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.68/2020 – privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” a unui spațiu pentru înființarea unui punct de lucru
Hotărârea nr.69/2020 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanță Hunedoara a unor spații pentru desfășurarea activității Ambulanței Brad
Hotărârea nr.70/2020 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Mai

Hotărârea nr.71/2020 – privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie –  ale Municipiului Brad la data de 31.12.2019
Hotărârea nr.72/2020 – privind aprobarea  concesionării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 46,00 mp., situat în municipiul Brad, strada Șoimilor, proprietate publică a municipiului Brad, cu număr cadastral 67534, în vederea amenajării unei terase
Hotărârea nr.73/2020 –  privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „DEMOLARE IMOBIL FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 2”
Hotărârea nr.74/2020 – privind aprobarea  Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC, PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”ETAPA II: TRONSON ÎNTRE PUNCTELE DE RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ C-F1”
Hotărârea nr.75/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 100  din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.76/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, cu modificările ulterioare
Hotărârea nr.77/2020 – privind  aprobarea  Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
Hotărârea nr.78/2020 – privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2020 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Hotărârea nr.79/2020 – privind  aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA PRUNULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.80/2020 – privind   aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  „REPARAȚII CLĂDIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ LA PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ ȘI SERVICII PUBLICE, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.81/2020 –   privind  aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES PE STRADA LICEULUI LA BLOCURILE  19-25,  MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.82/2020 – privind  acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brad  în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului  de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad nr. 394/25.04.2018, potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 74/2018
Hotărârea nr.83/2020 – privind scoaterea din evidența fiscală a unei  persoane fizice aflată în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea debitelor restante aferente acesteia
Hotărârea nr.84/2020 – privind aprobarea pierderilor tehnologice pentru anul 2019 în serviciul public de alimentare cu energie termică furnizată de către S.C. Termica  Brad S.A.
Hotărârea nr.85/2020 – privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Iunie

Hotărârea nr.86/2020 – privind aprobarea  Documentației Tehnico – Economice  (faza SF) și a  indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții “Modernizare si extindere sistem de iluminat public  în Municipiul Brad”
Hotărârea nr.87/2020 – privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD”
Hotărârea nr.88/2020 – privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.89/2020 – privind  aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare și amenajare pe pârâul Luncoi din municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.90/2020 – pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii
Hotărârea nr.91/2020 – privind  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA STRĂZILOR LUNCA ȘI CĂLĂMĂREȘTI ÎN  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.92/2020 – privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PARCARE ÎN ZONA STRĂZII ALEEA POȘTEI  DIN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.93/2020 – privind repartizarea locuinței  nr. 4,  scara 1, parter,  din Blocul de Locuințe Sociale, situat în  municipiul Brad,  strada Șteampurile Vechi,  judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.94/2020 – privind  aprobarea schimbului de  locuinţe sociale
Hotărârea nr.95/2020 – privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri  pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020
Hotărârea nr.96/2020 – privind rectificarea suprafeței de teren cuprinsă în Cartea Funciară nr. 66334 Brad, număr cadastral 66334
Hotărârea nr.97/2020 – pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Brad nr. 81/2020 privind  aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES PE STRADA LICEULUI LA BLOCURILE  19-25,  MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA”

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support