Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2020

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2020 – privind   acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe  anul  2019 din excedentul  bugetului local al  Municipiului Brad al anilor precedenți
Hotărârea nr.2/2020 – privind aprobarea achiziționării  ”SERVICIILOR  DE   ÎNTREȚINERE A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD”
Hotărârea nr.3/2020 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2019 –  încheierea exerciţiului bugetar  al bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.4/2020 – privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul General al Municipiului Brad pentru anul 2019
Hotărârea nr.5/2020 – privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L.  în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.6/2020 – privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a municipiului Brad, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.7/2020 – privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 1, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE LA PARTER ȘI ÎN INCINTĂ, AMENAJARE ACCESE, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI  FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”, în  municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 2, județul Hunedoara
Hotărârea nr.8/2020 – privind  actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR)  în municipiul Brad pentru anul 2020
Hotărârea nr.9/2020 – privind  aprobarea  Planului  anual de acţiune privind serviciile sociale administrate de către Consiliul Local al Municipiului Brad și finanțate din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.10/2020 – privind  aprobarea  Programului  principalelor manifestări cultural – educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad  în anul 2020
Hotărârea nr.11/2020 – privind scoaterea din evidența fiscală a unei  persoane fizice aflată în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea debitelor restante aferente acesteia
Hotărârea nr.12/2020 – privind aprobarea achiziționării ”SERVICIILOR  DE  DEZINSECȚIE, DERATIZARE ȘI DEZINFECȚIE ÎN MUNICIPIUL BRAD”
Hotărârea nr.13/2020 – privind repartizarea  locuinţei nr. 4 din  blocul ANL  2010, scara A, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.14/2020 – privind repartizarea  locuinţei nr. 15 din  blocul ANL  2010, scara A,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.15/2020 – privind repartizarea  locuinţei nr. 15 din  blocul ANL  2010, scara A,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.16/2020 – privind repartizarea  locuinţei nr. 19 din  blocul ANL  2010, scara A,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.17/2020 – privind repartizarea locuinței nr. 99,  etaj IV,  din  Blocul  105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2,  judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.18/2020 – privind alegerea preşedintelui  de şedinţă
Hotărârea nr.19/2020 – privind transmiterea  în folosinţă gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) a unui imobil – teren  în suprafață de 1.300 mp, situat în intravilanul municipiului Brad, în vederea realizării investiției  ”Locuințe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.20/2020 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.21/2020 – privind ieșirea din indiviziune și rectificarea suprafeței de teren înscris  în C. F. nr. 64760 Brad, număr topografic 14/c
Hotărârea nr.22/2020 – privind schimbarea destinației  imobilului situat în municipiul Brad, strada Independenței, nr. 5, județul Hunedoara

Februarie

Hotărârea nr.23/2020 – privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.24/2020 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.25/2020 – privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Brad şi Asociaţia Non Profit L&C Consulting
Hotărârea nr.26/2020 – privind  scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice care au fost radiate din Registrul Comerțului și anularea debitelor restante aferente acestora
Hotărârea nr.27/2020 – privind aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de statdin municipiul Brad în  semestrul II al anului şcolar 2019 – 2020
Hotărârea nr.28/2020 – privind concesionarea prin procedură simplificată a serviciului public de salubrizare – activitatea privind ”măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice”  în  municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.29/2020 – privind aprobarea  Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.30/2020 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii  pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.31/2020 – privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Brad în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, la Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.32/2020 – privind aprobarea  vânzării unui apartament din fondul locativ de stat  actualului  chiriaş, doamnei BOCOIU CRISTINA MARIANA
Hotărârea nr.33/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 98  din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.34/2020 – privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiții „ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENTTERMIC PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONAREA PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” ETAPA II: TRONSON ÎNTRE PUNCTELE DE RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ  C – F1
Hotărârea nr.35/2020 – privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PUNCT TERMIC  NR. 4  ŞI  A REŢELELOR  AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD,  JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.36/2020 – privind  stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad
Hotărârea nr.37/2020 – privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Hotărârea nr.38/2020 – privind  aprobarea  cuantumului cotizației anuale de membru al Asociaţiei  Municipiilor din România
Hotărârea nr.39/2020 – privind  aprobarea achitării contribuției anuale datorată de către Municipiul Brad Asociaţiei „SALVITAL” Hunedoara
Hotărârea nr.40/2020 – privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.41/2020 – privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.42/2020 – privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de către  Municipiul Brad, în calitate de membru,  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”,  judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.43/2020 – privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2020 datorată de către  Municipiul Brad, în calitate de membru,  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”,  judeţul Hunedoara

Martie

Hotărârea nr.44/2020 – privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.45/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit Legii nr. 416/2001,cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.46/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 39/2020 privind aprobarea achitării contribuției anuale datorată de către Municipiul Brad Asociaţiei ,,SALVITAL” Hunedoara
Hotărârea nr.47/2020 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.48/2020 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2020 al S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.49/2020 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2020 privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități,
valabile pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
Hotărârea nr.50/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 4 din blocul ANL 2010, scara B, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.51/2020 – privind repartizarea locuinței nr. 28, scara 1, etaj II, din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.52/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 177/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad pentru anul 2020
Hotărârea nr.53/2020 – privind suspendarea contractelor de închiriere/concesiune pe perioada stării de urgență de pe teritoriul României
Hotărârea nr.54/2020 – privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul „Eficientizarea energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, jud. Hunedoara” , deviz și documentație faza DALI, elaborate în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 76/2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2018 și Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2018
Hotărârea nr.55/2020 – pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2017 și respectiv Hotărârea Consiliului Local 100/2019
Hotărârea nr.56/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.57/2020 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Aprilie

Hotărârea nr.58/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.59/2020 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.60/2020 – privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „REPARAȚII CLĂDIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ LA PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ ȘI SERVICII PUBLICE, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.61/2020 – privind aprobarea execuţiei bugetare a  Municipiului Brad şi a instituţiilor şi  serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe trimestrul I al anului 2020
Hotărârea nr.62/2020 – privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020
Hotărârea nr.63/2020 – pentru aprobarea acordării, în anul 2020, de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor
fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local
Hotărârea nr.64/2020 – privind reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad
Hotărârea nr.65/2020 – privind aprobarea Statutului Municipiului Brad
Hotărârea nr.66/2020 – privind indexarea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Brad, județul Hunedoara pentru anul 2021
Hotărârea nr.67/2020 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.68/2020 – privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” a unui spațiu pentru înființarea unui punct de lucru
Hotărârea nr.69/2020 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanță Hunedoara a unor spații pentru desfășurarea activității Ambulanței Brad
Hotărârea nr.70/2020 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Mai

Hotărârea nr.71/2020 – privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie –  ale Municipiului Brad la data de 31.12.2019
Hotărârea nr.72/2020 – privind aprobarea  concesionării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 46,00 mp., situat în municipiul Brad, strada Șoimilor, proprietate publică a municipiului Brad, cu număr cadastral 67534, în vederea amenajării unei terase
Hotărârea nr.73/2020 –  privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „DEMOLARE IMOBIL FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 2”
Hotărârea nr.74/2020 – privind aprobarea  Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC, PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”ETAPA II: TRONSON ÎNTRE PUNCTELE DE RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ C-F1”
Hotărârea nr.75/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 100  din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.76/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, cu modificările ulterioare
Hotărârea nr.77/2020 – privind  aprobarea  Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
Hotărârea nr.78/2020 – privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2020 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Hotărârea nr.79/2020 – privind  aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA PRUNULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.80/2020 – privind   aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  „REPARAȚII CLĂDIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ LA PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ ȘI SERVICII PUBLICE, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.81/2020 –   privind  aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES PE STRADA LICEULUI LA BLOCURILE  19-25,  MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.82/2020 – privind  acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brad  în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului  de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad nr. 394/25.04.2018, potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 74/2018
Hotărârea nr.83/2020 – privind scoaterea din evidența fiscală a unei  persoane fizice aflată în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea debitelor restante aferente acesteia
Hotărârea nr.84/2020 – privind aprobarea pierderilor tehnologice pentru anul 2019 în serviciul public de alimentare cu energie termică furnizată de către S.C. Termica  Brad S.A.
Hotărârea nr.85/2020 – privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Iunie

Hotărârea nr.86/2020 – privind aprobarea  Documentației Tehnico – Economice  (faza SF) și a  indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții “Modernizare si extindere sistem de iluminat public  în Municipiul Brad”
Hotărârea nr.87/2020 – privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD”
Hotărârea nr.88/2020 – privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.89/2020 – privind  aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare și amenajare pe pârâul Luncoi din municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.90/2020 – pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii
Hotărârea nr.91/2020 – privind  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA STRĂZILOR LUNCA ȘI CĂLĂMĂREȘTI ÎN  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.92/2020 – privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PARCARE ÎN ZONA STRĂZII ALEEA POȘTEI  DIN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.93/2020 – privind repartizarea locuinței  nr. 4,  scara 1, parter,  din Blocul de Locuințe Sociale, situat în  municipiul Brad,  strada Șteampurile Vechi,  judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.94/2020 – privind  aprobarea schimbului de  locuinţe sociale
Hotărârea nr.95/2020 – privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri  pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020
Hotărârea nr.96/2020 – privind rectificarea suprafeței de teren cuprinsă în Cartea Funciară nr. 66334 Brad, număr cadastral 66334
Hotărârea nr.97/2020 – pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Brad nr. 81/2020 privind  aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES PE STRADA LICEULUI LA BLOCURILE  19-25,  MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA”

Iulie

Hotărârea nr.98/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.99/2020 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.100/2020 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2020 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.101/2020 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PARCARE ÎN ZONA STRĂZII HOREA DIN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.102/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2020 privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „REPARAȚII CLĂDIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ LA PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ
ȘI SERVICII PUBLICE, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.103/2020 – privind achiziționarea prin negociere directă a unui imobil în suprafață totală de 6.778 mp. situat în municipiul Brad, strada Vânătorilor, nr. 47, județul Hunedoara
Hotărârea nr.104/2020 – privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 46,00 mp. situat în municipiul Brad, strada Șoimilor, F.N., proprietatea publică a Municipiului Brad, în vederea amenajării unei terase
Hotărârea nr.105/2020 – privind repartizarea locuinței nr. 4, scara 1, parter, din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.106/2020 – privind repartizarea locuinței nr. 7, scara II, parter, din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.107/2020 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.108/2020 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.109/2020 – privind aprobarea acordării facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante și a procedurii de acordare a acestora
Hotărârea nr.110/2020 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.111/2020 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Hotărârea nr.112/2020 – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA AVRAM IANCU-SAT MESTEACĂN, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”

August

Hotărârea nr.113/2020 – privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020
Hotărârea nr.114/2020 – privind aprobarea  Documentației Tehnico – Economice (faza SF), actualizată si a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare si extindere sistem de iluminat public în Municipiul Brad”
Hotărârea nr.115/2020 – privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD”  actualizat
Hotărârea nr.116/2020 – privind actualizarea  Devizului General  pentru  obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Mun. Brad, Jud.  Hunedoara”
Hotărârea nr.117/2020 – privind actualizarea  Devizului General  pentru  obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Mun. Brad, Jud.  Hunedoara”
Hotărârea nr.118/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Brad şi  Asociaţia non-profit „L&C Consulting”, modificată prin H.C.L. nr. 73/2017
Hotărârea nr.119/2020 – privind  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA GOȘA ȘI  DRUMURILE VICINALE 1 ȘI 2, SAT ȚĂRĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.120/2020 – privind  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI STRĂZI ÎN SATUL ȚĂRĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.121/2020 – privind însușirea tarifelor finale aplicate în sarcina utilizatorilor din zona de colectare 1 Brad pentru prestarea serviciului constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță al deșeurilor și facilitățile de tratare/depozitare din cadrul proiectului “Sistem integrat de Management al Deșeurilor Județul Hunedoara”
Hotărârea nr.122/2020 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unui tronson de conductă pentru transport agent termic din municipiul Brad în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Hotărârea nr.123/2020 – privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului General pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, P+3E+M, SISTEMATIZARE ȘI UTILITĂȚI”
Hotărârea nr.124/2020 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2020 privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 49/2020
Hotărârea nr.125/2020 – privind repartizarea  locuinţei nr. 1 din  blocul ANL  2010, scara A, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.126/2020 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.127/2020 – privind  aprobarea Documentației Tehnico-Economice și a Devizului General pentru obiectivul de investiții “INSTALAȚIE INTERIOARĂ ALIMENTARE CU APĂ CU RACORDAREA SEPARATĂ PENTRU BLOCUL ANL 2003, MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.128/2020 – privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020
Hotărârea nr.129/2020 – privind   aprobarea Proiectului  “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Brad, Componenta – Modernizare si dotare centru cultural multifuncțional si Componenta – Refacere si modernizare strada Independenței si strada Liceului din Municipiul Brad”
Hotărârea nr.130/2020 – pentru aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economică, actualizată şi a Indicatorilor Tehnico – Economici, actualizați  pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Brad, componenta – modernizare și dotare centru cultural multifuncțional și componenta – refacere și modernizare strada Independenței și strada Liceului din municipiul Brad”
Hotărârea nr.131/2020 – privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020
Hotărârea nr.132/2020 – privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul “EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”

Septembrie

Hotărârea nr.133/2020 – privind alegerea preşedintelui  de şedinţă
Hotărârea nr.134/2020 – privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020
Hotărârea nr.135/2020 – pentru aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economică faza Studiu de fezabilitate  şi a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenți proiectului ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în municipiul Brad, județul Hunedoara”
Hotărârea nr.136/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 116/2020 privind  actualizarea  Devizului General  pentru  obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în municipiul Brad, județul  Hunedoara”
Hotărârea nr.137/2020 – privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020
Hotărârea nr.138/2020 – privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020
Hotărârea nr.139/2020 – privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 135/2020 pentru  aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economică faza Studiu de fezabilitate  şi a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenți proiectului ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în municipiul Brad, județul Hunedoara”
Hotărârea nr.140/2020 – privind aprobarea vânzării  prin negociere directă a unui imobil teren, proprietate privată a Municipiului Brad
Hotărârea nr.141/2020 – privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.142/2020 – privind  indexarea chiriilor, redevențelor și  taxelor de bază pe metru pătrat  pentru spaţiile cu altă destinaţie decât  aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.143/2020 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.144/2020 – privind aprobarea unei noi repartiții a  locuinței nr. 96, etaj IV,  din Blocul  105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Clej Ionel
Hotărârea nr.145/2020 – privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  „EXTINDERE  ȘI MODERNIZARE STRADA GENERAL VASILE MILEA – MICRO I  ÎN  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.146/2020 – privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Octombrie

Hotărârea nr.147/2020 – privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020
Hotărârea nr.148/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2020 privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PUNCT TERMIC  NR. 4  ŞI  A REŢELELOR  AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.149/2020 – privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din municipiul Brad
Hotărârea nr.150/2020 – privind aprobarea unei noi repartiții a  locuinței nr. 73, etaj III,  din Blocul  105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, doamna Lazăr Gica – Virginia

Noiembrie

Hotărârea nr.151/2020 – privind alegerea preşedintelui  de şedinţă
Hotărârea nr.152/2020 – privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.153/2020 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.154/2020 – privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 135/2020 pentru aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economică faza Studiu de fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenți proiectului „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în municipiul Brad, județul Hunedoara”, astfel cum a fost modificată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr. 139/2020
Hotărârea nr.155/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.156/2020 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2020 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.157/2020 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2020 – 2021
Hotărârea nr.158/2020 – privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de reparații executate la spaţiul cu destinaţia de spațiu comercial situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, numărul 6, județul Hunedoara
Hotărârea nr.159/2020 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii
Hotărârea nr.160/2020 – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local care vor face parte din Comisia socială pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, din locuinţele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
Hotărârea nr.161/2020 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Brad în Consiliul de Administraţie al
Liceului Teoretic „Avram Iancu” Brad
Hotărârea nr.162/2020 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
Hotărârea nr.163/2020 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale ,,Horea, Cloșca și Crișan” Brad
Hotărârea nr.164/2020 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Brad
Hotărârea nr.165/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 37/2015, H.C.L. nr. 81/2015, H.C.L. nr. 106/2016
și respectiv H.C.L. nr. 34/2017
Hotărârea nr.166/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.167/2020 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad

Decembrie

Hotărârea nr.168/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.169/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.170/2020 – privind aprobarea plății subvenției pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populației pentru luna noiembrie 2020
Hotărârea nr.171/2020 – privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local
al energiei termice facturate populației pentru lunile decembrie 2020, ianuarie – martie 2021
Hotărârea nr.172/2020 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.173/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.174/2020 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2021
Hotărârea nr.175/2020 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2020 privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2020 – 2021
Hotărârea nr.176/2020 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială
Hotărârea nr.177/2020 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2020 privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 49/2020 și respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 124/2020
Hotărârea nr.178/2020 – privind aprobarea schimbului de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Hotărârea nr.179/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 10 din blocul ANL 2010, scara A, etaj 1, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.180/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 25 din blocul ANL 2010, scara A, etaj IV, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.181/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 22 din blocul ANL 2010, scara B, etaj IV, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.182/2020 – privind repartizarea locuinței nr. 25, scara 1, etaj II, din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.183/2020 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.184/2020 – privind aprobarea prețurilor de referință și a Listei de partizi pentru anul de producție 2021
Hotărârea nr.185/2020 – privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției de Asistență Socială Brad pentru anul 2021
Hotărârea nr.186/2020 – privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din municipiul Brad pentru anul 2021
Hotărârea nr.187/2020 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021 pe raza municipiului Brad
Hotărârea nr.188/2020 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2021 şi a
Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în municipiul Brad în anul 2021
Hotărârea nr.189/2020 – privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.190/2020 – privind aprobarea modelului fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.191/2020 – privind reglementarea circulaţiei rutiere pe unele străzi din municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.192/2020 – privind reglementarea circulaţiei rutiere pe unele străzi din municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.193/2020 – pentru aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă privind prestarea ”SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD” pentru anul 2021
Hotărârea nr.194/2020 – privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții “SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI RUTIER ȘI
SIGURANȚA CETĂȚEANULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.195/2020 – privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a devizului general pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA, ȚĂRĂȚEL, MUNICIPIUL
BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.196/2020 – pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 127/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Serviciului Public de Desfacere – Han Piaţa si Obor
Hotărârea nr.197/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 78/2013 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin H.C.L. nr. 108/2016
Hotărârea nr.198/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 53, etaj II din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.199/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 56, etaj II din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.200/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 76, etaj III din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.201/2020 – privind repartizarea locuinţei nr. 99, etaj IV din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.202/2020 – privind aprobarea închirierii prin licitație publică a două imobile proprietatea privată a Municipiului Brad, în scopul desfășurării
unor activități de cultivare legume
Hotărârea nr.203/2020 – privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Brad
Hotărârea nr.204/2020 – privind alegerea viceprimarului Municipiului Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.205/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.206/2020 – privind aprobarea asocierii între UAT Municipiul Brad (partener) și ADR Vest (beneficiar) pentru proiectul ”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”
Hotărârea nr.207/2020 – privind încetarea unui mandat de consilier local şi vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.208/2020 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
Hotărârea nr.209/2020 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.210/2020 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad pentru anul 2021
Hotărârea nr.211/2020 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support